To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 24 April 2014
News updated: Thursday April 24 2014 03:20 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


J¯ÀþImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-kn: epIvam³ Xf-¦c hoïpw {]kn-Uïv
   


epJvam³ Xf-¦-c, Un.F-kv. A_vZp-ð, C{_mlnw \m«-¡ð
tZml: J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-knbpsS ]pXnb `mc-hm-ln-Isf P\-dð Iu¬knð tbmKw XncsªSp¯p. {]kn-Uïv epIvam³ Xf-¦c A[y-£X hln-¨p. kwØm\ sk{I-t«-dn-bäv AwKw Fkv.-F.-Fw. _joÀ DðLm-S\w sNbvXp. sk{I-t«-dn-bäwKw Fw.]n. jm^n lmPn, sk{I-«dn sI.F-kv. apl-½Zv Ipªn, Pnñm {]kn-Uïv Fw.Sn.]n. apl-½Zv Ipªn P\-dð sk{I-«dn BZw Ipªn Xf-¦-c, {Sj-dÀ JmZÀ DZpa, sk{I-«dn apkvX^ _mt¦m-Sv, al-aqZv ap«w. sambvXo³ BZqÀ, alvaqZv ap«w, Ipónð apl-½Zv {]kw-Kn-¨p. dnt«-WnwKv Hm^o-kÀ iwkp-±o³ DZn-\qÀ Xnc-sª-Sp¸v \nb-{´n-¨p.
]pXnb `mc-hm-ln-IÄ: epIvam³ Xf-¦c ({]kn.), _joÀ Nme-¡p-óv, iwkp-±o³ Xf-¦c lmcnkv Fcn-bmð, laoZv am\y (ssh.{]-kn.), Un.F-kv. A_vZpð tZi-aw-Kew (P\.-sk-{I.), jm\n^v ss]¡, Al-½Zv Aen tNcqÀ, bpkp^v amÀ¸\-Sp-¡, Ajvd^v ]Åw (sk{I.), C{_mlnw \m«¡ñv ({Sj.).


News Submitted: Tuesday April 03 2012 02:42 PM
  ചെന്നൈക്ക് മുന്നില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ കറങ്ങിവീണു

  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741