To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 05 March 2015
News updated: Thursday March 05 2015 03:03 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


J¯ÀþImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-kn: epIvam³ Xf-¦c hoïpw {]kn-Uïv
   


epJvam³ Xf-¦-c, Un.F-kv. A_vZp-ð, C{_mlnw \m«-¡ð
tZml: J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-knbpsS ]pXnb `mc-hm-ln-Isf P\-dð Iu¬knð tbmKw XncsªSp¯p. {]kn-Uïv epIvam³ Xf-¦c A[y-£X hln-¨p. kwØm\ sk{I-t«-dn-bäv AwKw Fkv.-F.-Fw. _joÀ DðLm-S\w sNbvXp. sk{I-t«-dn-bäwKw Fw.]n. jm^n lmPn, sk{I-«dn sI.F-kv. apl-½Zv Ipªn, Pnñm {]kn-Uïv Fw.Sn.]n. apl-½Zv Ipªn P\-dð sk{I-«dn BZw Ipªn Xf-¦-c, {Sj-dÀ JmZÀ DZpa, sk{I-«dn apkvX^ _mt¦m-Sv, al-aqZv ap«w. sambvXo³ BZqÀ, alvaqZv ap«w, Ipónð apl-½Zv {]kw-Kn-¨p. dnt«-WnwKv Hm^o-kÀ iwkp-±o³ DZn-\qÀ Xnc-sª-Sp¸v \nb-{´n-¨p.
]pXnb `mc-hm-ln-IÄ: epIvam³ Xf-¦c ({]kn.), _joÀ Nme-¡p-óv, iwkp-±o³ Xf-¦c lmcnkv Fcn-bmð, laoZv am\y (ssh.{]-kn.), Un.F-kv. A_vZpð tZi-aw-Kew (P\.-sk-{I.), jm\n^v ss]¡, Al-½Zv Aen tNcqÀ, bpkp^v amÀ¸\-Sp-¡, Ajvd^v ]Åw (sk{I.), C{_mlnw \m«¡ñv ({Sj.).


News Submitted: Tuesday April 03 2012 02:42 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036