To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 28 February 2015
News updated: Saturday February 28 2015 01:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kuZn-bnð "\nXm-Jm¯v' ]²Xn XpS§n; ae-bm-fn-IÄ Bi-¦-bnð
   dlow Nqcn


Pn±: kzImcy taJ-e-bnð kuZn-hð¡-cWw Xzcn-X-s¸-Sp-¯p-I-sbó e£y-t¯msS kuZn-bnð \S-¸m-¡pó "\nXm-Jm¯v' ]²Xn IÀi-\-am-¡p-saó Adn-bn¸v ]pd-¯p-h-ó-tXmsS ae-bm-fn-I-f-S-¡-apÅ hntZi sXmgn-em-fn-IÄ Bi-¦-bn-em-Wv. Ignª Pq¬ 11\mWv kuZn sXmgnð a{´m-ebw cmPy¯v kuZn hð¡-cWw Xzcn-X-s¸-Sp-¯m³ \nXm-Jm¯v ]²Xn {]Jym-]n-¨-Xv. cmPy¯v 60e£-t¯mfw hntZ-in-IÄ tPmen-sN-¿p-óp-sï-ómWv IW-¡m-¡-s¸-Sp-ó-Xv. CXnð 20e£-t¯mfw C´y-¡m-cm-Wv. C´y-¡m-cnð ]Ip-Xnbpw ae-bm-fn-I-fm-sW-ómWv IW-¡v. \nXm-Jm¯v ]²Xn \S-¸m-¡n-¯p-S-§p-ó-tXmsS hnkm-Im-em-h[n Xocpó apd¡v ae-bm-fn-IÄ DÄs¸sS Bbn-c-¡-W-¡n\v hntZ-in-IÄ cmPyw hntSïn hcp-saóv Dd-¸m-bn. ]²Xn \S-¸m-¡p-ó-Xn\v Nph-¸v, aª, ]¨ Fóo \ne-I-fn-emWv kzImcy Øm]-\-§sf Xcw-Xn-cn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. kuZn-hð¡-cWw ]qÀ¯n-bm-¡p-ó-Xn\v Nph¸v hn`m-K-¯nðs]« Øm]-\-§Ä¡v Bdp-am-khpw aª hn`m-K-¯n\v 9 amkhpw kmh-Imiw \ðIn-bn-cp-óp. CXnð Nph¸v hn`m-K-¯nðs]-Spó Øm]-\-§Ä¡v \ðInb Imem-h[n Ah-km-\n¨ apd-¡mWv \S-]-Sn-IÄ Bcw-`n-¡-p-ó-Xv. aª hn`m-K-¯nðs]« Øm]-\-§Ä¡v kuZn-hð¡-cWw ]qÀ¯n-bm-¡m³ C\nbpw aqóp-am-kw-IqSn kmh-Imiw e`n-¡pw. d_o-Dð BJnÀ apXð aª hn`m-K-¯nðs]-«-hÀ¡v t\scbpw \S-]-Sn-IÄ XpS-§p-ó-tXmsS IqSp-Xð sXmgn-em-fn-IÄ \m«n-te¡v aS-§m³ \nÀ_-Ôn-X-cm-Ipw. ]²-Xn-{]-Imcw ]¨ hn`m-K-¯nðs]-Spó (kuZn hð¡-cWw ]qÀ¯n-bm-¡n-b) Øm]-\-§sf FIvk-eâv hn`m-K-¯nðs]-Sp¯n {]tXyI B\p-Iq-ey-§Ä \ðIpó ]²Xn k]vXw-_À apXð {]m_-ey-¯nð hón-cp-óp.


News Submitted: Tuesday November 29 2011 01:13 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036