To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 20 April 2014
News updated: Saturday April 19 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kuZn-bnð "\nXm-Jm¯v' ]²Xn XpS§n; ae-bm-fn-IÄ Bi-¦-bnð
   dlow Nqcn


Pn±: kzImcy taJ-e-bnð kuZn-hð¡-cWw Xzcn-X-s¸-Sp-¯p-I-sbó e£y-t¯msS kuZn-bnð \S-¸m-¡pó "\nXm-Jm¯v' ]²Xn IÀi-\-am-¡p-saó Adn-bn¸v ]pd-¯p-h-ó-tXmsS ae-bm-fn-I-f-S-¡-apÅ hntZi sXmgn-em-fn-IÄ Bi-¦-bn-em-Wv. Ignª Pq¬ 11\mWv kuZn sXmgnð a{´m-ebw cmPy¯v kuZn hð¡-cWw Xzcn-X-s¸-Sp-¯m³ \nXm-Jm¯v ]²Xn {]Jym-]n-¨-Xv. cmPy¯v 60e£-t¯mfw hntZ-in-IÄ tPmen-sN-¿p-óp-sï-ómWv IW-¡m-¡-s¸-Sp-ó-Xv. CXnð 20e£-t¯mfw C´y-¡m-cm-Wv. C´y-¡m-cnð ]Ip-Xnbpw ae-bm-fn-I-fm-sW-ómWv IW-¡v. \nXm-Jm¯v ]²Xn \S-¸m-¡n-¯p-S-§p-ó-tXmsS hnkm-Im-em-h[n Xocpó apd¡v ae-bm-fn-IÄ DÄs¸sS Bbn-c-¡-W-¡n\v hntZ-in-IÄ cmPyw hntSïn hcp-saóv Dd-¸m-bn. ]²Xn \S-¸m-¡p-ó-Xn\v Nph-¸v, aª, ]¨ Fóo \ne-I-fn-emWv kzImcy Øm]-\-§sf Xcw-Xn-cn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. kuZn-hð¡-cWw ]qÀ¯n-bm-¡p-ó-Xn\v Nph¸v hn`m-K-¯nðs]« Øm]-\-§Ä¡v Bdp-am-khpw aª hn`m-K-¯n\v 9 amkhpw kmh-Imiw \ðIn-bn-cp-óp. CXnð Nph¸v hn`m-K-¯nðs]-Spó Øm]-\-§Ä¡v \ðInb Imem-h[n Ah-km-\n¨ apd-¡mWv \S-]-Sn-IÄ Bcw-`n-¡-p-ó-Xv. aª hn`m-K-¯nðs]« Øm]-\-§Ä¡v kuZn-hð¡-cWw ]qÀ¯n-bm-¡m³ C\nbpw aqóp-am-kw-IqSn kmh-Imiw e`n-¡pw. d_o-Dð BJnÀ apXð aª hn`m-K-¯nðs]-«-hÀ¡v t\scbpw \S-]-Sn-IÄ XpS-§p-ó-tXmsS IqSp-Xð sXmgn-em-fn-IÄ \m«n-te¡v aS-§m³ \nÀ_-Ôn-X-cm-Ipw. ]²-Xn-{]-Imcw ]¨ hn`m-K-¯nðs]-Spó (kuZn hð¡-cWw ]qÀ¯n-bm-¡n-b) Øm]-\-§sf FIvk-eâv hn`m-K-¯nðs]-Sp¯n {]tXyI B\p-Iq-ey-§Ä \ðIpó ]²Xn k]vXw-_À apXð {]m_-ey-¯nð hón-cp-óp.


News Submitted: Tuesday November 29 2011 01:13 PM
  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741