To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 17 April 2014
News updated: Thursday April 17 2014 04:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


akvPn-Zpð ld-anð aXm^v hn]p-eo-I-cWw XpS§n
   dlow Nqcn


a¡: Ncn-{X-¯nse Gähpw henb hnI-k-\-¯n\v km£yw hln-¡pó a¡-bnse hnip² akvPn-Zpð ld-anð aXm^v (Xzhm^v sN¿pó Øew) hn]p-eo-I-cW {]hÀ¯-\-§Ä¡v XpS-¡-am-bn. IAv_¡v Npäpw aXm-^n-t\mSv tNÀóp-In-S-¡pó XpÀ¡n CÉm-anI hmkvXp hnZy amXr-I-bn-epÅ akvPn-Zpð ld-ansâ 20 aoäÀ t]mÀ«nt¡m `mKw s]mfn-¨p-\o-¡n-bmWv aXm^v hn]p-eo-I-cn-¡p-ó-Xv. CtXm-Sp-tNÀóv akvPn-Zpð ld-ansâ Npäp-]mSpw hn]p-eo-I-cn-¡pw. Hómw-\n-e-bnð hnI-emw-KÀ¡pw {]mbw sNó-hÀ¡pw Xzhm^v sN¿p-ó-Xn\v {]tXyI Øew Hcp-¡n-bn-«p-ïv. Xzhm-^n\v F¯p-ó-hÀ¡pw Xzhm^v Ignªv aS-§p-ó-hÀ¡pw {]tXyI BK-a\ \nÀK-a\ hgn-I-fpw tKmh-Wn-Ifpw en^väp-Ifpw FkvI-te-ä-dp-Ifpw Hcp-¡pw. kwkw shÅw IpSn-¡m\pw hpfp FSp-¡m-\p-apÅ kuI-cy-§fpw ASn-b-´nc kml-N-cy-§-fnð XoÀ°m-S-Isc Hgn-¸n-¡m-\pÅ kwhn-[m\§-fpw ]²-Xn-bpsS `mK-ambn \S-¸m-¡pw. aXm^v hnI-k\w ]qÀ¯n-bm-Ip-ó-tXmsS aWn-¡q-dnð 1,30,000 t]À¡v Xzhm^v sN¿m³ kuIcyw e`n-¡p-saóv ldw Imcy-§Ä¡pÅ P\-dð {]kn-U³kn D]-t\-Xmhv tUm: apl-½Zv Að Jpsskw ]d-ªp. Xncp-tK-l-§-fpsS tkh-I\pw kuZn `c-Wm-[n-Im-cn-bp-amb A_vZpñ cmPm-hnsâ t]cnð akvPn-Zpð ld-anð \S-óp-sIm-ïn-cn-¡pó hnhn[ hn]p-eo-I-cW ]²-Xn-IÄ ]qÀ¯n-bm-Ip-ó-tXmsS akvPn-Zpð ld-an\v 15 e£-¯n-tesd hnizm-kn-I-sf-¡qSn DÄs¡m-Åm-\m-Ip-saóv tUm: Jpsskw ]d-ªp.


News Submitted: Tuesday November 29 2011 12:55 PM
  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741