To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 01 March 2015
News updated: Sunday March 01 2015 06:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


akvPn-Zpð ld-anð aXm^v hn]p-eo-I-cWw XpS§n
   dlow Nqcn


a¡: Ncn-{X-¯nse Gähpw henb hnI-k-\-¯n\v km£yw hln-¡pó a¡-bnse hnip² akvPn-Zpð ld-anð aXm^v (Xzhm^v sN¿pó Øew) hn]p-eo-I-cW {]hÀ¯-\-§Ä¡v XpS-¡-am-bn. IAv_¡v Npäpw aXm-^n-t\mSv tNÀóp-In-S-¡pó XpÀ¡n CÉm-anI hmkvXp hnZy amXr-I-bn-epÅ akvPn-Zpð ld-ansâ 20 aoäÀ t]mÀ«nt¡m `mKw s]mfn-¨p-\o-¡n-bmWv aXm^v hn]p-eo-I-cn-¡p-ó-Xv. CtXm-Sp-tNÀóv akvPn-Zpð ld-ansâ Npäp-]mSpw hn]p-eo-I-cn-¡pw. Hómw-\n-e-bnð hnI-emw-KÀ¡pw {]mbw sNó-hÀ¡pw Xzhm^v sN¿p-ó-Xn\v {]tXyI Øew Hcp-¡n-bn-«p-ïv. Xzhm-^n\v F¯p-ó-hÀ¡pw Xzhm^v Ignªv aS-§p-ó-hÀ¡pw {]tXyI BK-a\ \nÀK-a\ hgn-I-fpw tKmh-Wn-Ifpw en^väp-Ifpw FkvI-te-ä-dp-Ifpw Hcp-¡pw. kwkw shÅw IpSn-¡m\pw hpfp FSp-¡m-\p-apÅ kuI-cy-§fpw ASn-b-´nc kml-N-cy-§-fnð XoÀ°m-S-Isc Hgn-¸n-¡m-\pÅ kwhn-[m\§-fpw ]²-Xn-bpsS `mK-ambn \S-¸m-¡pw. aXm^v hnI-k\w ]qÀ¯n-bm-Ip-ó-tXmsS aWn-¡q-dnð 1,30,000 t]À¡v Xzhm^v sN¿m³ kuIcyw e`n-¡p-saóv ldw Imcy-§Ä¡pÅ P\-dð {]kn-U³kn D]-t\-Xmhv tUm: apl-½Zv Að Jpsskw ]d-ªp. Xncp-tK-l-§-fpsS tkh-I\pw kuZn `c-Wm-[n-Im-cn-bp-amb A_vZpñ cmPm-hnsâ t]cnð akvPn-Zpð ld-anð \S-óp-sIm-ïn-cn-¡pó hnhn[ hn]p-eo-I-cW ]²-Xn-IÄ ]qÀ¯n-bm-Ip-ó-tXmsS akvPn-Zpð ld-an\v 15 e£-¯n-tesd hnizm-kn-I-sf-¡qSn DÄs¡m-Åm-\m-Ip-saóv tUm: Jpsskw ]d-ªp.


News Submitted: Tuesday November 29 2011 12:55 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036