To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Saturday April 19 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday November 22 2011 11:26 AM

bm{X-b-b¸v
   


Un.kn.-kn. sa¼À kn._n. l\o-^n-\pÅ H.sF.-kn.-kn. ImkÀtImSv Pnñm I½n-än-bpsS D]-lmcw Zp_mbv H.sF.-kn.-kn. {]kn-Uïv Fw.Pn. ]pjv]m-I-c\pw ]pó-¡ð apl-½-Z-enbpw tNÀóv \ðIpóp
Zp_mbv: 32 hÀjs¯ {]hmk Pohn-X-¯n-\p-tijw Xncn¨v \m«n-te¡v aS-§pó ImkÀtImSv Un.kn.-kn. ap³ AwKw kn._n. apl-½Zv l\o-^n\v Zp_mbv H.sF.-kn.-kn. ImkÀtImSv Pnñm I½nän bm{X-b-b¸v \ðIn. Zp_mbv H.sF.-kn.-kn. {]kn-U­v Fw.Pn. ]pjv]mI-c³ DZvLm-S\w sNbvXp. Pnñm I½n-än-bpsS D]-lmcw kn._n. l\o-^n\v \ðIn. Pnñm {]kn-U­v cRvPn¯v tImtSm¯v A[y-£X hln¨p. Zp_mbv H.sF.-kn.-kn. HmÀK-ss\-kn§v sk{I-«dn ]pó-¡ð apl-½-Zen apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. P\. sk{I-«dn kn.BÀ.-Pn. \mbÀ, jmÀP H.sF.-kn.-kn. Pnñm {]kn-U­v apl-½Zv dm^n, _nt\mbv ]q¨-¡m-Sv, apl-½-Zen ]mtem-¯v, kqcPv Sn.hn.-BÀ., \ho³ _m_p Xr¡-cn-¸qÀ, AP-b³ ]n., am[-h³ ]Åw, dlvam³ Iñmbw {]kw-Kn¨p. P\: sk{I-«dn \ujmZv I\y-¸mSn kzmK-Xhpw sk{I-«dn \n[ojv bmZhv \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Monday November 21 2011 12:37 PM

News Updated on: Tuesday November 22 2011 11:26 AM
  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741