To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 02 April 2015
News updated: Wednesday April 01 2015 07:09 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


apwss_ tIcf apÉnw Pam-A¯v AK-Xn-IÄ¡v BimtI{µw þFw.-Fð.-F.
   


apwss_: apwss_-bnð ac-W-s¸-Sp-ó-h-cpsS arX-tZlw kÀ¡mÀ sNe-hnð \m«n-se-¯n-¡p-ó-Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v kÀ¡m-dnð k½À±w sNep-¯p-saóv F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. ]d-ªp. apwss_ tIc-f apÉnw Pam-A¯v \ðInb kzoI-cW tbmK-¯nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±lw. apwss_-bnse ae-bm-fn-IÄ A\p-`-hn-¡pó {]iv\-§Ä¡v ]cn-lmcw ImWp-óXn\v \nb-a-k-`-bnð i_vZn-¡pw. alm-\-K-c-¯nð F¯n-t¨-cpó AK-Xn--IÄ¡pw Ai-c-WÀ¡pw Bim-tI-{µ-ambn {]hÀ¯n-¡pó apwss_ tIcf apÉnw Pam-A-¯nsâ {]hÀ¯\w Fópw Ncn-{X-¯nð Øm\w ]nSn-¡p-ó-XmWv þFw.-Fð.-F. ]dªp. {]kn-U­v Sn.F. JmenZv A[y-£X hln-¨p. Pam-A¯v No^v ]mt{S¬ Sn.sI.-kn. apl-½-Zen lmPn DðLm-S\w sNbvXp. IÀWm-S-I-bnse ae-bmf kam-P-§Ä \S-¯p-óXpt]m-epÅ hnZym-`ymk Øm]-\-§Ä XpS-§m³ apwss_ tIcf apÉnw Pam-A¯v X¿m-dm-h-W-saóv \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.C. A_vZp-ñbpw apwss_-bnð ac-W-s¸-Sp-ó-h-cpsS arX-tZlw \m«n-se-¯n-¡p-ó-Xn\v Zp_m-bnse sI.Fw.-kn.-kn. \S-¯n-b-Xp-t]m-epÅ k½À±w tI{µ kÀ¡m-dnð sNep-¯m³ apwss_-bnse ae-bmfn kwL-S-\-IÄ X¿m-dm-h-W-saóv bp.F.C. sI.Fw.-kn.-kn. BIvSnwKv {]kn-Uïv blvb Xf-¦-cbpw kzoI-c-W-¯n-\pÅ adp-]Sn {]kw-K-¯nð ]d-ªp. J¯-dnse kmwkvImcnI {]hÀ¯-I³ Fw.]n. apl-½Zv jm^n lmPn, D¯-c-tZiw ko\n-bÀ k_v-F-Un-änÀ Sn.F. jm^n, C³tUm-þ-A-d_v tIm¬s^-U-td-j³ Iu¬knð sk{I-«dn lssk-\mÀ lmPn Xf-¦c Fón-hÀ¡pw kzoI-cWw \ðIn. Fw.Fw.-sI. Ddp-an, Akokv amWn-bqÀ, Fw.kn. C{_mlnw lmPn, Fw.F. JmenZv XpS-§n-b-hÀ {]kw-Kn-¨p. P\-dð sk{I-«dn hn.F. JmZÀ lmPn kzmK-Xhpw sk{I-«dn apl-½Zv an¯ð \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Wednesday November 16 2011 12:46 PM
  സമാര്‍ട്ട്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട ഉല്‍ഘാടനം ജൂണില്‍

  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036