To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 02 March 2015
News updated: Monday March 02 2015 04:13 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Jeo-epñmlv sNw\m-Snsâ Imen{Km^n enwI _p¡v Hm^v sdt¡m-Unð
   aPoZv sXcph¯v


Jeo-ep-ñmlv sNw\mSv A\m-«an Imen-{Km^n cN-\-bnð
Zp_mbv: sdt¡mÀUpI-fpsS IW¡v ]pkvX-I-amb enwI Hm^v thmÄUv sdt¡mÀUv 2010 ð sN½-\mSv kztZin Jeo-epñmlv sNw-\m-Snsâ Jmen{Km^nbpw. BZy-am-bmWv Hcp ae-bmfn Iem-Im-c³ Imen{Km^n Nn{X-¡-e-bpsS anI-hnð enwI _p¡nð Øm\w t\Sp-óXv.
A\m-«-anIv Imen-{Km-^À Fó _lp-a-Xn-tbm-sS-bmWv Zp_m-bnð tPmensN¿pó Jeo-ep-ñmlv enwI _p¡nð CSw t\Sn-bXv.
bp.F.C sshkv {]kn-Uïpw {][m-\-a-{´nbpw `c-Wm-[n-Im-cn-bp-amb ssiJv apl-½Zv _n³ dmjnZv Aðaàpansâ temI-¯nse Gähpw henb Imen-{Km^n hc¨v CXn-t\m-SIw Xsó {it²-b-\mb Jeo-epñmlv ASp-¯nsS AðPo-cn-b-bnð \Só CâÀ\m-j-Wð s^Ìn-hð Hm^v Imen {Km^n-bnð C´ysb {]Xn-\n-[o-I-cn¨v ]s¦-Sp-¡p-Ibpw tbmKy-Xm-]{Xw t\Sp-Ibpw sNbvXn-cp-óp.
Xsâ ]nXm-hmb Fw.F¨v koXn-bpsS taðhn-em-k-¯n-se-¯n-bn-cpó Ad-_nIv ]pkvX-I-§-fnse A£-c-§-fpsS at\m-lm-cnX Iïv Jeoepñmlv sNdp-¸-¯nð Xsó Imen{Km^nIv Nn{X-§Ä hc-bv¡p-Ibpw {]kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-óp. ¢mknIv Imen{Km^n-I-fmb Jq^n, Zohm-\n, kpeqkv XpS-§nb \nb-a-§-fnð \nóv hyXy-kvX-ambn A\m-«anIv Imen{Km^n Fó ]pXnb hgn Isï-¯nb Jeoepñmlv Gsd {]iwk ]nSn-¨p-]-än-bn-cpóp.
Ad-_n-bnð A£-c-Nn{X-§-fpsS {Iao-I-c-W-§-fn-eqsS Hcm-fpsS cq]w X¿m-dm¡pó-XmWv A\m-«-anIv Imen {Km^n. bp.F.CbpsS {]Ya {]kn-Uïnsâ Ad_nbnepÅ t]cp-sImïv 18 hÀjw ap¼v Jeo-epñmlv X¿m-dm-¡nb Imen{Km^n-bmWv temIs¯ BZys¯ A\m-«-anIv Imen{Km^n.


News Submitted: Friday July 09 2010 02:56 PM
Comments
congrats khaleelullah chemnadu
- shameem ,dubai
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036