To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 01 September 2014
News updated: Sunday August 31 2014 03:26 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Jeo-epñmlv sNw\m-Snsâ Imen{Km^n enwI _p¡v Hm^v sdt¡m-Unð
   aPoZv sXcph¯v


Jeo-ep-ñmlv sNw\mSv A\m-«an Imen-{Km^n cN-\-bnð
Zp_mbv: sdt¡mÀUpI-fpsS IW¡v ]pkvX-I-amb enwI Hm^v thmÄUv sdt¡mÀUv 2010 ð sN½-\mSv kztZin Jeo-epñmlv sNw-\m-Snsâ Jmen{Km^nbpw. BZy-am-bmWv Hcp ae-bmfn Iem-Im-c³ Imen{Km^n Nn{X-¡-e-bpsS anI-hnð enwI _p¡nð Øm\w t\Sp-óXv.
A\m-«-anIv Imen-{Km-^À Fó _lp-a-Xn-tbm-sS-bmWv Zp_m-bnð tPmensN¿pó Jeo-ep-ñmlv enwI _p¡nð CSw t\Sn-bXv.
bp.F.C sshkv {]kn-Uïpw {][m-\-a-{´nbpw `c-Wm-[n-Im-cn-bp-amb ssiJv apl-½Zv _n³ dmjnZv Aðaàpansâ temI-¯nse Gähpw henb Imen-{Km^n hc¨v CXn-t\m-SIw Xsó {it²-b-\mb Jeo-epñmlv ASp-¯nsS AðPo-cn-b-bnð \Só CâÀ\m-j-Wð s^Ìn-hð Hm^v Imen {Km^n-bnð C´ysb {]Xn-\n-[o-I-cn¨v ]s¦-Sp-¡p-Ibpw tbmKy-Xm-]{Xw t\Sp-Ibpw sNbvXn-cp-óp.
Xsâ ]nXm-hmb Fw.F¨v koXn-bpsS taðhn-em-k-¯n-se-¯n-bn-cpó Ad-_nIv ]pkvX-I-§-fnse A£-c-§-fpsS at\m-lm-cnX Iïv Jeoepñmlv sNdp-¸-¯nð Xsó Imen{Km^nIv Nn{X-§Ä hc-bv¡p-Ibpw {]kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-óp. ¢mknIv Imen{Km^n-I-fmb Jq^n, Zohm-\n, kpeqkv XpS-§nb \nb-a-§-fnð \nóv hyXy-kvX-ambn A\m-«anIv Imen{Km^n Fó ]pXnb hgn Isï-¯nb Jeoepñmlv Gsd {]iwk ]nSn-¨p-]-än-bn-cpóp.
Ad-_n-bnð A£-c-Nn{X-§-fpsS {Iao-I-c-W-§-fn-eqsS Hcm-fpsS cq]w X¿m-dm¡pó-XmWv A\m-«-anIv Imen {Km^n. bp.F.CbpsS {]Ya {]kn-Uïnsâ Ad_nbnepÅ t]cp-sImïv 18 hÀjw ap¼v Jeo-epñmlv X¿m-dm-¡nb Imen{Km^n-bmWv temIs¯ BZys¯ A\m-«-anIv Imen{Km^n.


News Submitted: Friday July 09 2010 02:56 PM
Comments
congrats khaleelullah chemnadu
- shameem ,dubai
  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്

  ഖത്തര്‍-കാസര്‍കോട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് 40-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

  മനസ്സിന്‍റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശീലനവുമായി ദുബായ് കെ.എം.സി.സി

  'ക്യൂട്ടിക്ക്' ഡോ. എം.പി ഷാഫി ഹാജി ചെയര്‍., ലുക്മാനുല്‍ ഹക്കീം മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍

  സയ്യിദ് ത്വാഹിറുല്‍ അഹ്ദല്‍ തങ്ങള്‍ ആണ്ട് നേര്‍ച്ചയും സ്വലാത്തും 20ന്

  പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി റഹീം ചൂരി നാട്ടിലേക്ക്

  എം.പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മികച്ച മനുഷ്യസ്നേഹി'

  ഡി.പി.എല്‍ സീസണ്‍ ത്രി എം.സി.സി ദുബായ് ജേതാക്കള്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036