To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 21 April 2014
News updated: Monday April 21 2014 03:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Jeo-epñmlv sNw\m-Snsâ Imen{Km^n enwI _p¡v Hm^v sdt¡m-Unð
   aPoZv sXcph¯v


Jeo-ep-ñmlv sNw\mSv A\m-«an Imen-{Km^n cN-\-bnð
Zp_mbv: sdt¡mÀUpI-fpsS IW¡v ]pkvX-I-amb enwI Hm^v thmÄUv sdt¡mÀUv 2010 ð sN½-\mSv kztZin Jeo-epñmlv sNw-\m-Snsâ Jmen{Km^nbpw. BZy-am-bmWv Hcp ae-bmfn Iem-Im-c³ Imen{Km^n Nn{X-¡-e-bpsS anI-hnð enwI _p¡nð Øm\w t\Sp-óXv.
A\m-«-anIv Imen-{Km-^À Fó _lp-a-Xn-tbm-sS-bmWv Zp_m-bnð tPmensN¿pó Jeo-ep-ñmlv enwI _p¡nð CSw t\Sn-bXv.
bp.F.C sshkv {]kn-Uïpw {][m-\-a-{´nbpw `c-Wm-[n-Im-cn-bp-amb ssiJv apl-½Zv _n³ dmjnZv Aðaàpansâ temI-¯nse Gähpw henb Imen-{Km^n hc¨v CXn-t\m-SIw Xsó {it²-b-\mb Jeo-epñmlv ASp-¯nsS AðPo-cn-b-bnð \Só CâÀ\m-j-Wð s^Ìn-hð Hm^v Imen {Km^n-bnð C´ysb {]Xn-\n-[o-I-cn¨v ]s¦-Sp-¡p-Ibpw tbmKy-Xm-]{Xw t\Sp-Ibpw sNbvXn-cp-óp.
Xsâ ]nXm-hmb Fw.F¨v koXn-bpsS taðhn-em-k-¯n-se-¯n-bn-cpó Ad-_nIv ]pkvX-I-§-fnse A£-c-§-fpsS at\m-lm-cnX Iïv Jeoepñmlv sNdp-¸-¯nð Xsó Imen{Km^nIv Nn{X-§Ä hc-bv¡p-Ibpw {]kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-óp. ¢mknIv Imen{Km^n-I-fmb Jq^n, Zohm-\n, kpeqkv XpS-§nb \nb-a-§-fnð \nóv hyXy-kvX-ambn A\m-«anIv Imen{Km^n Fó ]pXnb hgn Isï-¯nb Jeoepñmlv Gsd {]iwk ]nSn-¨p-]-än-bn-cpóp.
Ad-_n-bnð A£-c-Nn{X-§-fpsS {Iao-I-c-W-§-fn-eqsS Hcm-fpsS cq]w X¿m-dm¡pó-XmWv A\m-«-anIv Imen {Km^n. bp.F.CbpsS {]Ya {]kn-Uïnsâ Ad_nbnepÅ t]cp-sImïv 18 hÀjw ap¼v Jeo-epñmlv X¿m-dm-¡nb Imen{Km^n-bmWv temIs¯ BZys¯ A\m-«-anIv Imen{Km^n.


News Submitted: Friday July 09 2010 02:56 PM
Comments
congrats khaleelullah chemnadu
- shameem ,dubai
  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741