To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 18 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday July 06 2010 06:03 PM

{]XnIcnt¡ïXv Bibw sImïvþIpssh¯v tIcf CÉmln skâÀ
   


Ipssh¯v knän: tNmZyt]¸dneqsS {]hmNI\nµ {]Ncn¸n¨ hnhmZ kw`h¯nse {]Xnbmb sXmSp]pg \yqam³kv tImtfPnse A[ym]Is\ B{Ian¨v ssI sh«namänb kw`hs¯ Ipssh¯v tIcf CÉmln skâÀ A]e]n¨p. {]XnIÄ Bcmbmepw Ahsc \nba¯n\papónð sImïphcWsaópw AtX kabw kw`h¯n\p ]nónð aXkv]À² hfÀ¯n AcmPIXzw krjvSn¡m\pÅ GsX¦nepw hn`mK¯nsâ Bkq{XnX KqVmtemN\bpïv Fó ap³hn[nIfnñmsX ]cntim[n¡m³ A[nIrXÀ X¿mdmIWsaópw skâÀ Hcp {]tab¯neqsS Bhiys¸«p.
]ca\nµbpw kmapZmbnI hntZzjhpw t]mepÅ k¦pNnXhpw lo\hpamb \ne]mSpIsf ssI¿q¡v sImïñ Bibw sImïpw \nba\S]SnIÄsImïpamWv t\cntSïXv. F{X ISp¯ shñphnfnIsfbpw Bib]cambn {]Xntcm[n¡m³ CÉman\v ZmÀi\nIamb Icp¯pïmbncns¡ hneIpdª hmNmtSm]§tfmSv ImbnIambn {]XnIcn¡póXv XnI¨pw A\nNnXhpw Bt£]mÀlhpamWv. {]hmNIs\ kvt\ln¡pó bYmÀ° hnizmknIÄ alm\mb B temIKpcphnsâ DZm¯amb A[ym]\§Ä¡v \nc¡m¯ {]XnIcW ssienIÄ kzoIcn¡mhXñ. Fómð k¦pNnX Xmð]cy§Ä¡v thï aX\nµbpw A{IaamÀK§fpw Ahew_n¡póhÀ Bcmbmepw Ahsc Häs¸Sp¯m\pw AhcpsS clky APïIÄ Xncn¨dnªv ]cmPbs¸Sp¯m\pw Fñm a\pjykvt\lnIfpw X¿mdmIWsaópw {]tabw Blzm\w sNbvXp.


News Submitted: Monday July 05 2010 11:29 AM

News Updated on: Tuesday July 06 2010 06:03 PM
  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741