To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 01 March 2015
News updated: Saturday February 28 2015 01:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday July 06 2010 06:03 PM

{]XnIcnt¡ïXv Bibw sImïvþIpssh¯v tIcf CÉmln skâÀ
   


Ipssh¯v knän: tNmZyt]¸dneqsS {]hmNI\nµ {]Ncn¸n¨ hnhmZ kw`h¯nse {]Xnbmb sXmSp]pg \yqam³kv tImtfPnse A[ym]Is\ B{Ian¨v ssI sh«namänb kw`hs¯ Ipssh¯v tIcf CÉmln skâÀ A]e]n¨p. {]XnIÄ Bcmbmepw Ahsc \nba¯n\papónð sImïphcWsaópw AtX kabw kw`h¯n\p ]nónð aXkv]À² hfÀ¯n AcmPIXzw krjvSn¡m\pÅ GsX¦nepw hn`mK¯nsâ Bkq{XnX KqVmtemN\bpïv Fó ap³hn[nIfnñmsX ]cntim[n¡m³ A[nIrXÀ X¿mdmIWsaópw skâÀ Hcp {]tab¯neqsS Bhiys¸«p.
]ca\nµbpw kmapZmbnI hntZzjhpw t]mepÅ k¦pNnXhpw lo\hpamb \ne]mSpIsf ssI¿q¡v sImïñ Bibw sImïpw \nba\S]SnIÄsImïpamWv t\cntSïXv. F{X ISp¯ shñphnfnIsfbpw Bib]cambn {]Xntcm[n¡m³ CÉman\v ZmÀi\nIamb Icp¯pïmbncns¡ hneIpdª hmNmtSm]§tfmSv ImbnIambn {]XnIcn¡póXv XnI¨pw A\nNnXhpw Bt£]mÀlhpamWv. {]hmNIs\ kvt\ln¡pó bYmÀ° hnizmknIÄ alm\mb B temIKpcphnsâ DZm¯amb A[ym]\§Ä¡v \nc¡m¯ {]XnIcW ssienIÄ kzoIcn¡mhXñ. Fómð k¦pNnX Xmð]cy§Ä¡v thï aX\nµbpw A{IaamÀK§fpw Ahew_n¡póhÀ Bcmbmepw Ahsc Häs¸Sp¯m\pw AhcpsS clky APïIÄ Xncn¨dnªv ]cmPbs¸Sp¯m\pw Fñm a\pjykvt\lnIfpw X¿mdmIWsaópw {]tabw Blzm\w sNbvXp.


News Submitted: Monday July 05 2010 11:29 AM

News Updated on: Tuesday July 06 2010 06:03 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036