To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 27 November 2014
News updated: Thursday November 27 2014 02:41 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


"tk«p kmln-_nsâ BZÀi-¯n\v {]kàn hÀ[n¨p'
   


sF.Fw.-kn.-kn. apwss_ I½nän tZc CâIvkv tlm«-enð kwL-Sn-¸n¨ tk«v kmln_v A\p-kva-cWw Sn.kn.-F. dlvam³ DZvLm-S\w sN¿póp
Zp_mbv: C{_mlnw kpsse-am³ tk«nsâ BZÀiw apdpsI ]nSn¨v sF.F³.-F-ñns\Xncmb `ojWn GXp `mK-¯p-\n-óm-bmepw t\cn-Sm³ sF.Fw.-kn.-kn. {]hÀ¯IÀ aptóm-«p-h-c-W-saóv sk³{Sð I½nän {]kn-Uïv Sn.kn.-F. dlvam³ Bh-iy-s¸-«p. tk«p-km-ln-_ns\ A]-am-\n-¨-hcpw XÅn-¸-d-ª-hcpw kzbw A]am-\n-X-cmb Ncn-{XamWp-Å-sXóv sk{I-«dn Fw.F. e¯o^v A`n-{]m-b-s¸-«p. sF.Fw.-kn.-kn. Zp_mbv I½nän CâIvkv HmUn-täm-dn-b-¯nð kwL-Sn-¸n¨ tk«p-km-ln_v A\p-kva-c-W-k-t½-f-\-¯nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp AhÀ. {]kn-Uïv lwk lmPn Hm¡m-t«cn A[y-£X hln-¨p. JmenZv lmPn ]n., k^vhm³ Fcn-bmð, DaÀ ^mdq-Jv, Sn.BÀ.-l-\o-^v, Ajvd^v X¨-d-¯v, bp. alvaqZv lmPn {]kw-Kn-¨p. jwkoÀ Ipän-¨nd kzmK-Xhpw JmZÀ ae-¸pdw \µnbpw ]d-ªp.

News Submitted: Thursday July 01 2010 02:54 PM
  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036