To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


"tk«p kmln-_nsâ BZÀi-¯n\v {]kàn hÀ[n¨p'
   


sF.Fw.-kn.-kn. apwss_ I½nän tZc CâIvkv tlm«-enð kwL-Sn-¸n¨ tk«v kmln_v A\p-kva-cWw Sn.kn.-F. dlvam³ DZvLm-S\w sN¿póp
Zp_mbv: C{_mlnw kpsse-am³ tk«nsâ BZÀiw apdpsI ]nSn¨v sF.F³.-F-ñns\Xncmb `ojWn GXp `mK-¯p-\n-óm-bmepw t\cn-Sm³ sF.Fw.-kn.-kn. {]hÀ¯IÀ aptóm-«p-h-c-W-saóv sk³{Sð I½nän {]kn-Uïv Sn.kn.-F. dlvam³ Bh-iy-s¸-«p. tk«p-km-ln-_ns\ A]-am-\n-¨-hcpw XÅn-¸-d-ª-hcpw kzbw A]am-\n-X-cmb Ncn-{XamWp-Å-sXóv sk{I-«dn Fw.F. e¯o^v A`n-{]m-b-s¸-«p. sF.Fw.-kn.-kn. Zp_mbv I½nän CâIvkv HmUn-täm-dn-b-¯nð kwL-Sn-¸n¨ tk«p-km-ln_v A\p-kva-c-W-k-t½-f-\-¯nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp AhÀ. {]kn-Uïv lwk lmPn Hm¡m-t«cn A[y-£X hln-¨p. JmenZv lmPn ]n., k^vhm³ Fcn-bmð, DaÀ ^mdq-Jv, Sn.BÀ.-l-\o-^v, Ajvd^v X¨-d-¯v, bp. alvaqZv lmPn {]kw-Kn-¨p. jwkoÀ Ipän-¨nd kzmK-Xhpw JmZÀ ae-¸pdw \µnbpw ]d-ªp.

News Submitted: Thursday July 01 2010 02:54 PM
  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741