To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 24 April 2014
News updated: Thursday April 24 2014 03:20 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


aAvZ\n-s¡-Xn-cmb KqVm-tem-N\ ]pd-¯p-sIm-ïp-h-cWw þ-sF.-Fw.-kn.kn.
   


Zp_mbv: _mw¥qÀ kvt^mS-\-hp-ambn _Ô-s¸«v ]n.Un.]n sNbÀam³ A_vZpð \mkÀ aAvZ\n¡v t\sc kwLv ]cn-hmÀþIÀWm-SI kÀ¡m-dp-IÄ tNÀóv \S-¯pó KpVmtemN\bpsS \nP-ØnXn ]pd¯psImïp-h-cm³ PpUo-jyð At\zjWw \S-¯m³ tIcf kÀ¡mÀ X¿m-dm-I-W-saóv sF.Fw.-kn.kn Zp_mbvþIm-kÀtImSv Pnñm Iu¬knð tbmKw {]ta-b-¯n-eqsS Bh-iy-s¸-«p.
Xt±ikzbw`cW Xnc-sª-Sp-¸nð sF.F³.-Fð Øm\mÀ°n-IÄ¡v thïnbpw ]mÀ«n ]n´p-W-¡pó Øm\mÀ°n-IÄ¡v thïnbpw kPo-h-ambn cwK-¯n-d-§p-hm³ tbmKw Xocp-am-\n-¨p.
tZc C³UIvkv tlm«ð lmfnð tNÀó tbmKw ImZÀ Bew]mSn-bpsS A[y-£-X-bnð Sn.kn.F dlvam³ DðLm-S\w sNbvXp. jwkoÀ Ipän-¨nd, apkvXp Gcn-bmð, Peoð ]S-ó-¡mSv, Ajvd^v DSp-¼p-´e, A_vZp Bcn-¡mSn {]kw-Kn-¨p. l\o^v Sn.BÀ kzmK-Xhpw dlva¯v Xf-¦c \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Thursday July 01 2010 02:51 PM
  ചെന്നൈക്ക് മുന്നില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ കറങ്ങിവീണു

  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741