To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 30 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


aAvZ\n-s¡-Xn-cmb KqVm-tem-N\ ]pd-¯p-sIm-ïp-h-cWw þ-sF.-Fw.-kn.kn.
   


Zp_mbv: _mw¥qÀ kvt^mS-\-hp-ambn _Ô-s¸«v ]n.Un.]n sNbÀam³ A_vZpð \mkÀ aAvZ\n¡v t\sc kwLv ]cn-hmÀþIÀWm-SI kÀ¡m-dp-IÄ tNÀóv \S-¯pó KpVmtemN\bpsS \nP-ØnXn ]pd¯psImïp-h-cm³ PpUo-jyð At\zjWw \S-¯m³ tIcf kÀ¡mÀ X¿m-dm-I-W-saóv sF.Fw.-kn.kn Zp_mbvþIm-kÀtImSv Pnñm Iu¬knð tbmKw {]ta-b-¯n-eqsS Bh-iy-s¸-«p.
Xt±ikzbw`cW Xnc-sª-Sp-¸nð sF.F³.-Fð Øm\mÀ°n-IÄ¡v thïnbpw ]mÀ«n ]n´p-W-¡pó Øm\mÀ°n-IÄ¡v thïnbpw kPo-h-ambn cwK-¯n-d-§p-hm³ tbmKw Xocp-am-\n-¨p.
tZc C³UIvkv tlm«ð lmfnð tNÀó tbmKw ImZÀ Bew]mSn-bpsS A[y-£-X-bnð Sn.kn.F dlvam³ DðLm-S\w sNbvXp. jwkoÀ Ipän-¨nd, apkvXp Gcn-bmð, Peoð ]S-ó-¡mSv, Ajvd^v DSp-¼p-´e, A_vZp Bcn-¡mSn {]kw-Kn-¨p. l\o^v Sn.BÀ kzmK-Xhpw dlva¯v Xf-¦c \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Thursday July 01 2010 02:51 PM
  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;4abf73100944c65dd276d137b9e3f17b&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;50.16.98.1&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1427745607)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=3&id=17724', '', '50.16.98.1', 1427745607) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172