To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 28 February 2015
News updated: Saturday February 28 2015 01:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


aAvZ\n-s¡-Xn-cmb KqVm-tem-N\ ]pd-¯p-sIm-ïp-h-cWw þ-sF.-Fw.-kn.kn.
   


Zp_mbv: _mw¥qÀ kvt^mS-\-hp-ambn _Ô-s¸«v ]n.Un.]n sNbÀam³ A_vZpð \mkÀ aAvZ\n¡v t\sc kwLv ]cn-hmÀþIÀWm-SI kÀ¡m-dp-IÄ tNÀóv \S-¯pó KpVmtemN\bpsS \nP-ØnXn ]pd¯psImïp-h-cm³ PpUo-jyð At\zjWw \S-¯m³ tIcf kÀ¡mÀ X¿m-dm-I-W-saóv sF.Fw.-kn.kn Zp_mbvþIm-kÀtImSv Pnñm Iu¬knð tbmKw {]ta-b-¯n-eqsS Bh-iy-s¸-«p.
Xt±ikzbw`cW Xnc-sª-Sp-¸nð sF.F³.-Fð Øm\mÀ°n-IÄ¡v thïnbpw ]mÀ«n ]n´p-W-¡pó Øm\mÀ°n-IÄ¡v thïnbpw kPo-h-ambn cwK-¯n-d-§p-hm³ tbmKw Xocp-am-\n-¨p.
tZc C³UIvkv tlm«ð lmfnð tNÀó tbmKw ImZÀ Bew]mSn-bpsS A[y-£-X-bnð Sn.kn.F dlvam³ DðLm-S\w sNbvXp. jwkoÀ Ipän-¨nd, apkvXp Gcn-bmð, Peoð ]S-ó-¡mSv, Ajvd^v DSp-¼p-´e, A_vZp Bcn-¡mSn {]kw-Kn-¨p. l\o^v Sn.BÀ kzmK-Xhpw dlva¯v Xf-¦c \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Thursday July 01 2010 02:51 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036