To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 16 April 2014
News updated: Monday April 14 2014 03:03 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday June 29 2010 12:10 PM

\ko_ Xf-¦-cbv¡pw BZnð A¯p-hn\pw kzoI-cWw \ðIn
   


KmbnI \ko_ Xf-¦-cbv¡v J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-kn.bpsS D]-lmcw epIvam³ Xf-¦c \ðIpóp
tZml: ]«p-dp-amð ss^\ð aÕ-c-¯nð ]s¦-Sp¯v \memw-Øm\w t\Snb \ko_ Xf-¦-cbv¡pw bph Kmb-I³ BZnð A¯p-hn\pw J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.kn kzoI-cWw \ðIn.
{]kn-Uïv epIvam³ Xf-¦c A[y-£X hln-¨p. kao£ sNbÀam³ apl-½Zv Cukv DðLm-S\w sNbvXp.
kwØm\ sk{I-«-dn-tbäv AwKw Fw.]n jm^n lmPn, Pnñ sshkv {]kn-Uïv Fw.hn _joÀ, sk{I-«dn apkvX^ _mt¦mSv {]kw-Kn-¨p.
\ko_ Xf-¦-cbv¡pÅ {]iwkm ]{Xw Fw.]n jm^n lmPnbpw D]-lmcw epIvam³ Xf-¦-cbpw BZnð A¯p-hn-\pÅ {]iwkm ]{Xw PnñmP\-dð sk{I-«dn BZw-Ipªn Xf-¦cbpw D]-lmcw sambvXo³ BZqcpw \ðIn. ]mW-¡mSv k¿nZv inlm_v X§sf kvacn-¨v ""]mW-¡ms« ]Ån-¡m-«nse ]cn-afw ]qa-c-t¨m-«nse J_-dnð AS-§nb Xn¦sf...ap¯v inlm_v X§sf.....'' Fó Km\w BZnð A¯p Be-]n-¨p. sambvXo³ BZqÀ kzmKXw ]d-ªp.News Submitted: Tuesday June 29 2010 12:04 PM

News Updated on: Tuesday June 29 2010 12:10 PM
  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി

  കിന്നിങ്കാര്‍ സ്വദേശിക്ക് അഭിനയ പുരസ്കാരം

  സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി: കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിക്ക് ദുബായിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അവാര്‍ഡ്

  കെസ്വ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ ഒരുക്കി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741