To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 06 March 2015
News updated: Friday March 06 2015 03:04 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday June 29 2010 12:10 PM

\ko_ Xf-¦-cbv¡pw BZnð A¯p-hn\pw kzoI-cWw \ðIn
   


KmbnI \ko_ Xf-¦-cbv¡v J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-kn.bpsS D]-lmcw epIvam³ Xf-¦c \ðIpóp
tZml: ]«p-dp-amð ss^\ð aÕ-c-¯nð ]s¦-Sp¯v \memw-Øm\w t\Snb \ko_ Xf-¦-cbv¡pw bph Kmb-I³ BZnð A¯p-hn\pw J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.kn kzoI-cWw \ðIn.
{]kn-Uïv epIvam³ Xf-¦c A[y-£X hln-¨p. kao£ sNbÀam³ apl-½Zv Cukv DðLm-S\w sNbvXp.
kwØm\ sk{I-«-dn-tbäv AwKw Fw.]n jm^n lmPn, Pnñ sshkv {]kn-Uïv Fw.hn _joÀ, sk{I-«dn apkvX^ _mt¦mSv {]kw-Kn-¨p.
\ko_ Xf-¦-cbv¡pÅ {]iwkm ]{Xw Fw.]n jm^n lmPnbpw D]-lmcw epIvam³ Xf-¦-cbpw BZnð A¯p-hn-\pÅ {]iwkm ]{Xw PnñmP\-dð sk{I-«dn BZw-Ipªn Xf-¦cbpw D]-lmcw sambvXo³ BZqcpw \ðIn. ]mW-¡mSv k¿nZv inlm_v X§sf kvacn-¨v ""]mW-¡ms« ]Ån-¡m-«nse ]cn-afw ]qa-c-t¨m-«nse J_-dnð AS-§nb Xn¦sf...ap¯v inlm_v X§sf.....'' Fó Km\w BZnð A¯p Be-]n-¨p. sambvXo³ BZqÀ kzmKXw ]d-ªp.News Submitted: Tuesday June 29 2010 12:04 PM

News Updated on: Tuesday June 29 2010 12:10 PM
  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036