To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 29 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Im³kÀ ip{iqjm cwK¯v ae_mdnð ]pXnb ]²Xnbpambn sF.Fw._n
   


Zpss_: tIcf¯nð BXpcip{iqjm cwK¯v \niÐtkh\w sN¿pó sF.Fw._n.(Câ-t{K-äUv saUn-¡ð {_XÀlp-Uv) ae_mdnð hn^peamb kÖoIcW§tfmSpIqSn Im³kÀ Bip]{Xn¡v ]²XnbnSpóp. 1998 apXð Im³kÀ tcmKnIÄ¡v kvt\lw kv]Àiw \ðIn XpS§nb s]bn³ & ]mentbddohv kwcw`¯nsâ XpSÀ {]hÀ¯\¯nsâ `mKambmWv sF.Fw._n. Cu ]²Xn¡v XpS¡anSpóXv. 65,000 NXpc{i ASn hnkvXoÀ®apÅ IcpW Im³kÀ tlmkv]nddð & dnkÀ¨v skâÀ Fó t]cnð XpS§pó Cu Øm]\¯nð AXy´m[p\nI kuIcy§Ä e`yam¡pw.
XnI¨pw kuP\yambn NnInXvk \S¯m³ Dt±in¡pó, ]¯v \neIfpÅ Cu Bip]{XnbpsS ]Wn Aôv hÀj¯n\Iw ]qÀ¯obm¡phm\mWv ]²Xnbn«n«pÅXv. addp {]tZi§sf At]£n¨v tIcf¯nð ae_mdnemWv {IamXoXambn Im³kÀ tcmKnIfpsS Imcy¯nð hÀ[\hv ImWs¸SpóXv. AtX kabw ChÀ¡v kuP\yNnInXvk \ðIphm\pÅ Øm]\§Ä \tó IpdhpamWv. Cu bmYmÀYyw
apJhnes¡Sp¯mWv ae_mdnse tcmKnIÄ¡v sam¯ambpw D]tbmK{]Zamhpw hn[w Hcp Im³kÀ tlmkv]nddð Øm]n¡pI Fó `mcn¨ D¯chmZnXzw sF.Fw._n GsddSp¯sXóv CXnsâ {]NcWmÀYw bp.F.C. bnse¯nb sF.Fw._n. `mchmlnIfmb ]n.Fw.imlpð laoZv,. apl½Zv Fôn\obÀ FónhÀ Adnbn¨p. ae¸pdw Pnñbnse sN½mSv aqóv G¡tdmfw hcpó Øe¯mWv Cu Bip]{Xn ]WnbpóXv. B[p\nI coXnbnepÅ Fñm b{´kma{KnIfpw CXnð kwhn[m\n¡pw. tkh\XXv]ccpw ]cnNnX{]Úcpamb tUmÎÀamcpsS tkh\w Dd¸v hcp¯pw. PmXnaXt`Zat\y AÀlcmhÀ¡v apgph³ Bip]{XnbpsS kuIcyw ]camh[n D]tbmKn¨v kuP\ytkh\w e`yam¡pw -AhÀ Adnbn¨p. H.]n.Un, kvs]jyð ¢o\nIv, Hm]tdj³ XntbddÀ, ss^³ \oUvð Bkv]ntdj³
ssktddmfPn, _tbm]vkn, AÄ{Sm tkmt\m{Km^n, HmtSmamddnIv C.kn.Pn, F³tUmkvtIm]n, tImsfms\mkvtIm]n, ]mentbddohv bq\nddv, Hm³tImfPn, Hm³tIm ]mt¯mfPn, tdUntbmfPn sF.kn.bp, tU tIÀ bq\nddv, H.]n.Un, kvs]jyð ¢o\nIv, Hm]tdj³ XntbddÀ, sSm_mtIm kotkj³ ¢o\nIv XpS§nb {]tXyIw {]tXyIw Un]mÀSvsaâpIÄ Cu Bip]{Xn ]²Xnbnð Dïmbncn¡pw. \qdd¼Xne[nIw tcmKnIsf InS¯n NnInXvkn¡phm\pÅ kwhn[ms¯mSp IqSnbmWv \nÀ±nã IcpW tlmkv]nddð cq]Ið]\
sNbvXncn¡póXv.
sI.F³.F½nsâ t]mjIkwLS\bmb sF.Fw._n. InUv\n Ubmenkv cwK¯pw kvXpXyÀlamb tkh\amWv sN¿pósXóv ]n.Fw.imlpð laoZv Adnbn¨p. Ignª Hcp hÀjw am{Xw 19,000 kuP\y InUv\n UbmenknkmWv sF.Fw._n bpFC
Nm]vdddnsâ klIcWt¯mSp IqSn tIcf¯nð \S¯nbXv. PmXn aX t`Zat\y tIcf¯nse \qdpIW¡n\v \nÀ[\cmb tcmKnIÄ¡mWv CXnsâ {]tbmP\w e`n¨sXópw At±lw ]dªp. Ccp]¯ncïv Ubmenkokv sajo\pIfmWv CXn\p]tbmKn¨Xv. Znhkw aqóv jn^vddpIfnembn cm¸Ið t`Zat\y hnZKv² tUmIvSÀamcpw ]mcmsaUn¡ð kvddm^pw CXnsâ ]nónð {]hÀ¯n¨p Aða\mÀ JpÀB³ kvddUn skâdnð tNÀó sF.Fw._n. bp.F.C. Nm]vddÀ IqSnbmtemN\ tbmK¯nð sNbÀam³ hn.sI. kIcn¿ A²y£X hln¨p. C´y³ CÉmln skâÀ `mchmlnIfmb F.]n.AÐpÊaZv, kn.Sn. _joÀ, AÐpdlnam³ Sn, AÐpdlnam³ ]dh®qÀ, sF.Fw._n. bp.F.C I¬ho\À-C³-NmÀPv Akvew ]Sve, sF.Fw._n. tIcf Nm]vddÀ `mchmhnIfmb ]n.Fw. imlpð laoZv, apl½Zv
Fôn\obÀ XpS§nbhÀ kw_Ôn¨p. Cu hÀjw Ccp]Xn\mbnc¯ne[nIw kuP\y InUv\n Ubmenkv \S¯phm\pÅ
km¼¯nI klmbw sF.Fw._n tIcfNm]vdddn\v sF.Fw._n bp.F.C. LSIw \ðIpw. IcpW Im³kÀ tlmkv]nddð & dntkÀ¨v skâdn\v kvt]m¬kÀamsc Isï¯phm³ bp.F.C bnð hn^peamb coXnbnepÅ Im¼bn\pw sF.Fw._n. bp.F.C. Nm]vddÀ kwLSn¸n¡pw. Cu ]²Xnbpambn klIcn¡phm³ X¿mdpÅhÀ Xmsg ]dbpó \¼dpIfnð _Ôs¸tïXmWv 04-3394464, 0503514343.


News Submitted: Monday June 28 2010 12:08 PM
  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;91a1744cb96e4def1e782061f313a633&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;54.167.186.83&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1427673026)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=3&id=17618', '', '54.167.186.83', 1427673026) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172