To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 27 February 2015
News updated: Friday February 27 2015 03:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Im³kÀ ip{iqjm cwK¯v ae_mdnð ]pXnb ]²Xnbpambn sF.Fw._n
   


Zpss_: tIcf¯nð BXpcip{iqjm cwK¯v \niÐtkh\w sN¿pó sF.Fw._n.(Câ-t{K-äUv saUn-¡ð {_XÀlp-Uv) ae_mdnð hn^peamb kÖoIcW§tfmSpIqSn Im³kÀ Bip]{Xn¡v ]²XnbnSpóp. 1998 apXð Im³kÀ tcmKnIÄ¡v kvt\lw kv]Àiw \ðIn XpS§nb s]bn³ & ]mentbddohv kwcw`¯nsâ XpSÀ {]hÀ¯\¯nsâ `mKambmWv sF.Fw._n. Cu ]²Xn¡v XpS¡anSpóXv. 65,000 NXpc{i ASn hnkvXoÀ®apÅ IcpW Im³kÀ tlmkv]nddð & dnkÀ¨v skâÀ Fó t]cnð XpS§pó Cu Øm]\¯nð AXy´m[p\nI kuIcy§Ä e`yam¡pw.
XnI¨pw kuP\yambn NnInXvk \S¯m³ Dt±in¡pó, ]¯v \neIfpÅ Cu Bip]{XnbpsS ]Wn Aôv hÀj¯n\Iw ]qÀ¯obm¡phm\mWv ]²Xnbn«n«pÅXv. addp {]tZi§sf At]£n¨v tIcf¯nð ae_mdnemWv {IamXoXambn Im³kÀ tcmKnIfpsS Imcy¯nð hÀ[\hv ImWs¸SpóXv. AtX kabw ChÀ¡v kuP\yNnInXvk \ðIphm\pÅ Øm]\§Ä \tó IpdhpamWv. Cu bmYmÀYyw
apJhnes¡Sp¯mWv ae_mdnse tcmKnIÄ¡v sam¯ambpw D]tbmK{]Zamhpw hn[w Hcp Im³kÀ tlmkv]nddð Øm]n¡pI Fó `mcn¨ D¯chmZnXzw sF.Fw._n GsddSp¯sXóv CXnsâ {]NcWmÀYw bp.F.C. bnse¯nb sF.Fw._n. `mchmlnIfmb ]n.Fw.imlpð laoZv,. apl½Zv Fôn\obÀ FónhÀ Adnbn¨p. ae¸pdw Pnñbnse sN½mSv aqóv G¡tdmfw hcpó Øe¯mWv Cu Bip]{Xn ]WnbpóXv. B[p\nI coXnbnepÅ Fñm b{´kma{KnIfpw CXnð kwhn[m\n¡pw. tkh\XXv]ccpw ]cnNnX{]Úcpamb tUmÎÀamcpsS tkh\w Dd¸v hcp¯pw. PmXnaXt`Zat\y AÀlcmhÀ¡v apgph³ Bip]{XnbpsS kuIcyw ]camh[n D]tbmKn¨v kuP\ytkh\w e`yam¡pw -AhÀ Adnbn¨p. H.]n.Un, kvs]jyð ¢o\nIv, Hm]tdj³ XntbddÀ, ss^³ \oUvð Bkv]ntdj³
ssktddmfPn, _tbm]vkn, AÄ{Sm tkmt\m{Km^n, HmtSmamddnIv C.kn.Pn, F³tUmkvtIm]n, tImsfms\mkvtIm]n, ]mentbddohv bq\nddv, Hm³tImfPn, Hm³tIm ]mt¯mfPn, tdUntbmfPn sF.kn.bp, tU tIÀ bq\nddv, H.]n.Un, kvs]jyð ¢o\nIv, Hm]tdj³ XntbddÀ, sSm_mtIm kotkj³ ¢o\nIv XpS§nb {]tXyIw {]tXyIw Un]mÀSvsaâpIÄ Cu Bip]{Xn ]²Xnbnð Dïmbncn¡pw. \qdd¼Xne[nIw tcmKnIsf InS¯n NnInXvkn¡phm\pÅ kwhn[ms¯mSp IqSnbmWv \nÀ±nã IcpW tlmkv]nddð cq]Ið]\
sNbvXncn¡póXv.
sI.F³.F½nsâ t]mjIkwLS\bmb sF.Fw._n. InUv\n Ubmenkv cwK¯pw kvXpXyÀlamb tkh\amWv sN¿pósXóv ]n.Fw.imlpð laoZv Adnbn¨p. Ignª Hcp hÀjw am{Xw 19,000 kuP\y InUv\n UbmenknkmWv sF.Fw._n bpFC
Nm]vdddnsâ klIcWt¯mSp IqSn tIcf¯nð \S¯nbXv. PmXn aX t`Zat\y tIcf¯nse \qdpIW¡n\v \nÀ[\cmb tcmKnIÄ¡mWv CXnsâ {]tbmP\w e`n¨sXópw At±lw ]dªp. Ccp]¯ncïv Ubmenkokv sajo\pIfmWv CXn\p]tbmKn¨Xv. Znhkw aqóv jn^vddpIfnembn cm¸Ið t`Zat\y hnZKv² tUmIvSÀamcpw ]mcmsaUn¡ð kvddm^pw CXnsâ ]nónð {]hÀ¯n¨p Aða\mÀ JpÀB³ kvddUn skâdnð tNÀó sF.Fw._n. bp.F.C. Nm]vddÀ IqSnbmtemN\ tbmK¯nð sNbÀam³ hn.sI. kIcn¿ A²y£X hln¨p. C´y³ CÉmln skâÀ `mchmlnIfmb F.]n.AÐpÊaZv, kn.Sn. _joÀ, AÐpdlnam³ Sn, AÐpdlnam³ ]dh®qÀ, sF.Fw._n. bp.F.C I¬ho\À-C³-NmÀPv Akvew ]Sve, sF.Fw._n. tIcf Nm]vddÀ `mchmhnIfmb ]n.Fw. imlpð laoZv, apl½Zv
Fôn\obÀ XpS§nbhÀ kw_Ôn¨p. Cu hÀjw Ccp]Xn\mbnc¯ne[nIw kuP\y InUv\n Ubmenkv \S¯phm\pÅ
km¼¯nI klmbw sF.Fw._n tIcfNm]vdddn\v sF.Fw._n bp.F.C. LSIw \ðIpw. IcpW Im³kÀ tlmkv]nddð & dntkÀ¨v skâdn\v kvt]m¬kÀamsc Isï¯phm³ bp.F.C bnð hn^peamb coXnbnepÅ Im¼bn\pw sF.Fw._n. bp.F.C. Nm]vddÀ kwLSn¸n¡pw. Cu ]²Xnbpambn klIcn¡phm³ X¿mdpÅhÀ Xmsg ]dbpó \¼dpIfnð _Ôs¸tïXmWv 04-3394464, 0503514343.


News Submitted: Monday June 28 2010 12:08 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036