To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 04 March 2015
News updated: Wednesday March 04 2015 03:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


{]hmkn thm«-h-Im-iw: bp.]n.F {iaw A`n-\-µ-\o-bw-þ-kn.Sn
   


Zp_m-bv: apÉnw-eo-Kpw, sI.Fw.-kn.-knbpw \nc-´-c-ambn Bh-iy-s¸-«n-cpó {]hm-kn-I-fpsS thm«-h-Im-i-¯n\v `c-W-L-S\ t`Z-K-Xn-bn-eqsS A{]-Imcw \ðIm-\pÅ bp.]n.F kÀ¡m-cnsâ \o¡w A`n-\-µ-\mÀlhpw ]Xn-äm-ïp-I-fpsS apÉnw-eoKv t\Xm-¡³am-cpsS t]mcm-«-hn-P-b-hp-am-sWóv apÉnw-eoKv \nb-a-k`m ]mÀ«n eoUÀ kn.Sn.-A-l-½Zen Fw.F-ð.F {]kvXm-hn-¨p. Zp_m-bv-þ-Im-kÀtImSv Pnñm sI.Fw.-kn.kn \ðInb kzoI-c-W-¯nð {]kw-Kn-¡p-I-bm-bn-cpóp kn.Sn.
tIcf cmjv{So-b-¯nð apÉnw-eo-Knsâ {]kàn DbÀóp \nð¡p-I-bm-Wv. CS-Xp-]£ `cWw tIcf P\-X-a-Sp-¯n-cn-¡p-I-bm-Wv. \yq\-]-£-§-tfm-SpÅ shñp-hnfn Ak-l-\o-b-am-b-t¸m-gmWv sF.F³.-Fð Pam-A¯v CÉman t]mepÅ kwL-S-\-IÄ AI-em³ XpS-§n-b-Xv. sF.F³.-F-ñnsâ ]pXnb Xocp-am\w ÇmL-\o-bhpw _p²n-¸-c-hp-am-sWóv kn.Sn. Iq«n-t¨À¯p.
apJy-a-{´n-bpsS Ct¸m-gs¯ {]kvXm-hn\ \yq\-]-£-§sf thZ-\n-¸n-¡p-Ibpw `qcn-]£ hÀ¤o-bX hfÀ¯p-I-bp-am-Wv Dïm-b-Xv. Xsâ {]kvXm-h\ ]n³h-en¨v apJy-a{´n am¸v ]d-bWw FómWv tIcf P\X B{K-ln-¡p-ó-Xv.
kwØp\ Fw.F-kv.-F^v ap³ {]kn-Uïv ]n.F.-dlow apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. Pnñm-{]-kn-Uïv lwksXm«n A[y-£-X-h-ln-¨p.
Fw.F-kv.-A-e-hn, hn.Fw.-_m-h, Fcn-bmð apl-½-ZvIp-ªn, sambvXp CSp-¡n, ImZÀ ]S-ó, A_vZp-dlvam³ ]S-ó, PºmÀ sX¡nð Biw-k-IÄ t\Àóp. P\.-sk-{I-«dn l\o^v sNÀ¡f kzmK-Xhpw HmÀK-þ-sk-{I-«dn Fw.sI.-A-_vZpñ Bd-§mSn \µnbpw ]d-ªp. XpSÀóv ]n.kn.F dlvam³, kn.Fw.-Ipªn BZqÀ, Fw.F.-BZw Ah-X-cn-¸n¨ IYm-{]-kw-Khpw Dïm-bn-cp-óp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:21 AM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036