To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


{]hmkn thm«-h-Im-iw: bp.]n.F {iaw A`n-\-µ-\o-bw-þ-kn.Sn
   


Zp_m-bv: apÉnw-eo-Kpw, sI.Fw.-kn.-knbpw \nc-´-c-ambn Bh-iy-s¸-«n-cpó {]hm-kn-I-fpsS thm«-h-Im-i-¯n\v `c-W-L-S\ t`Z-K-Xn-bn-eqsS A{]-Imcw \ðIm-\pÅ bp.]n.F kÀ¡m-cnsâ \o¡w A`n-\-µ-\mÀlhpw ]Xn-äm-ïp-I-fpsS apÉnw-eoKv t\Xm-¡³am-cpsS t]mcm-«-hn-P-b-hp-am-sWóv apÉnw-eoKv \nb-a-k`m ]mÀ«n eoUÀ kn.Sn.-A-l-½Zen Fw.F-ð.F {]kvXm-hn-¨p. Zp_m-bv-þ-Im-kÀtImSv Pnñm sI.Fw.-kn.kn \ðInb kzoI-c-W-¯nð {]kw-Kn-¡p-I-bm-bn-cpóp kn.Sn.
tIcf cmjv{So-b-¯nð apÉnw-eo-Knsâ {]kàn DbÀóp \nð¡p-I-bm-Wv. CS-Xp-]£ `cWw tIcf P\-X-a-Sp-¯n-cn-¡p-I-bm-Wv. \yq\-]-£-§-tfm-SpÅ shñp-hnfn Ak-l-\o-b-am-b-t¸m-gmWv sF.F³.-Fð Pam-A¯v CÉman t]mepÅ kwL-S-\-IÄ AI-em³ XpS-§n-b-Xv. sF.F³.-F-ñnsâ ]pXnb Xocp-am\w ÇmL-\o-bhpw _p²n-¸-c-hp-am-sWóv kn.Sn. Iq«n-t¨À¯p.
apJy-a-{´n-bpsS Ct¸m-gs¯ {]kvXm-hn\ \yq\-]-£-§sf thZ-\n-¸n-¡p-Ibpw `qcn-]£ hÀ¤o-bX hfÀ¯p-I-bp-am-Wv Dïm-b-Xv. Xsâ {]kvXm-h\ ]n³h-en¨v apJy-a{´n am¸v ]d-bWw FómWv tIcf P\X B{K-ln-¡p-ó-Xv.
kwØp\ Fw.F-kv.-F^v ap³ {]kn-Uïv ]n.F.-dlow apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. Pnñm-{]-kn-Uïv lwksXm«n A[y-£-X-h-ln-¨p.
Fw.F-kv.-A-e-hn, hn.Fw.-_m-h, Fcn-bmð apl-½-ZvIp-ªn, sambvXp CSp-¡n, ImZÀ ]S-ó, A_vZp-dlvam³ ]S-ó, PºmÀ sX¡nð Biw-k-IÄ t\Àóp. P\.-sk-{I-«dn l\o^v sNÀ¡f kzmK-Xhpw HmÀK-þ-sk-{I-«dn Fw.sI.-A-_vZpñ Bd-§mSn \µnbpw ]d-ªp. XpSÀóv ]n.kn.F dlvam³, kn.Fw.-Ipªn BZqÀ, Fw.F.-BZw Ah-X-cn-¸n¨ IYm-{]-kw-Khpw Dïm-bn-cp-óp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:21 AM
  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741