To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 30 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


{]hmkn thm«-h-Im-iw: bp.]n.F {iaw A`n-\-µ-\o-bw-þ-kn.Sn
   


Zp_m-bv: apÉnw-eo-Kpw, sI.Fw.-kn.-knbpw \nc-´-c-ambn Bh-iy-s¸-«n-cpó {]hm-kn-I-fpsS thm«-h-Im-i-¯n\v `c-W-L-S\ t`Z-K-Xn-bn-eqsS A{]-Imcw \ðIm-\pÅ bp.]n.F kÀ¡m-cnsâ \o¡w A`n-\-µ-\mÀlhpw ]Xn-äm-ïp-I-fpsS apÉnw-eoKv t\Xm-¡³am-cpsS t]mcm-«-hn-P-b-hp-am-sWóv apÉnw-eoKv \nb-a-k`m ]mÀ«n eoUÀ kn.Sn.-A-l-½Zen Fw.F-ð.F {]kvXm-hn-¨p. Zp_m-bv-þ-Im-kÀtImSv Pnñm sI.Fw.-kn.kn \ðInb kzoI-c-W-¯nð {]kw-Kn-¡p-I-bm-bn-cpóp kn.Sn.
tIcf cmjv{So-b-¯nð apÉnw-eo-Knsâ {]kàn DbÀóp \nð¡p-I-bm-Wv. CS-Xp-]£ `cWw tIcf P\-X-a-Sp-¯n-cn-¡p-I-bm-Wv. \yq\-]-£-§-tfm-SpÅ shñp-hnfn Ak-l-\o-b-am-b-t¸m-gmWv sF.F³.-Fð Pam-A¯v CÉman t]mepÅ kwL-S-\-IÄ AI-em³ XpS-§n-b-Xv. sF.F³.-F-ñnsâ ]pXnb Xocp-am\w ÇmL-\o-bhpw _p²n-¸-c-hp-am-sWóv kn.Sn. Iq«n-t¨À¯p.
apJy-a-{´n-bpsS Ct¸m-gs¯ {]kvXm-hn\ \yq\-]-£-§sf thZ-\n-¸n-¡p-Ibpw `qcn-]£ hÀ¤o-bX hfÀ¯p-I-bp-am-Wv Dïm-b-Xv. Xsâ {]kvXm-h\ ]n³h-en¨v apJy-a{´n am¸v ]d-bWw FómWv tIcf P\X B{K-ln-¡p-ó-Xv.
kwØp\ Fw.F-kv.-F^v ap³ {]kn-Uïv ]n.F.-dlow apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. Pnñm-{]-kn-Uïv lwksXm«n A[y-£-X-h-ln-¨p.
Fw.F-kv.-A-e-hn, hn.Fw.-_m-h, Fcn-bmð apl-½-ZvIp-ªn, sambvXp CSp-¡n, ImZÀ ]S-ó, A_vZp-dlvam³ ]S-ó, PºmÀ sX¡nð Biw-k-IÄ t\Àóp. P\.-sk-{I-«dn l\o^v sNÀ¡f kzmK-Xhpw HmÀK-þ-sk-{I-«dn Fw.sI.-A-_vZpñ Bd-§mSn \µnbpw ]d-ªp. XpSÀóv ]n.kn.F dlvam³, kn.Fw.-Ipªn BZqÀ, Fw.F.-BZw Ah-X-cn-¸n¨ IYm-{]-kw-Khpw Dïm-bn-cp-óp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:21 AM
  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;ea4618dfa8cece6ebce9674cb3ea032b&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;54.159.175.61&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1427731891)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=3&id=17617', '', '54.159.175.61', 1427731891) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172