To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 27 August 2014
News updated: Wednesday August 27 2014 03:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


{]hmkn thm«-h-Im-iw: bp.]n.F {iaw A`n-\-µ-\o-bw-þ-kn.Sn
   


Zp_m-bv: apÉnw-eo-Kpw, sI.Fw.-kn.-knbpw \nc-´-c-ambn Bh-iy-s¸-«n-cpó {]hm-kn-I-fpsS thm«-h-Im-i-¯n\v `c-W-L-S\ t`Z-K-Xn-bn-eqsS A{]-Imcw \ðIm-\pÅ bp.]n.F kÀ¡m-cnsâ \o¡w A`n-\-µ-\mÀlhpw ]Xn-äm-ïp-I-fpsS apÉnw-eoKv t\Xm-¡³am-cpsS t]mcm-«-hn-P-b-hp-am-sWóv apÉnw-eoKv \nb-a-k`m ]mÀ«n eoUÀ kn.Sn.-A-l-½Zen Fw.F-ð.F {]kvXm-hn-¨p. Zp_m-bv-þ-Im-kÀtImSv Pnñm sI.Fw.-kn.kn \ðInb kzoI-c-W-¯nð {]kw-Kn-¡p-I-bm-bn-cpóp kn.Sn.
tIcf cmjv{So-b-¯nð apÉnw-eo-Knsâ {]kàn DbÀóp \nð¡p-I-bm-Wv. CS-Xp-]£ `cWw tIcf P\-X-a-Sp-¯n-cn-¡p-I-bm-Wv. \yq\-]-£-§-tfm-SpÅ shñp-hnfn Ak-l-\o-b-am-b-t¸m-gmWv sF.F³.-Fð Pam-A¯v CÉman t]mepÅ kwL-S-\-IÄ AI-em³ XpS-§n-b-Xv. sF.F³.-F-ñnsâ ]pXnb Xocp-am\w ÇmL-\o-bhpw _p²n-¸-c-hp-am-sWóv kn.Sn. Iq«n-t¨À¯p.
apJy-a-{´n-bpsS Ct¸m-gs¯ {]kvXm-hn\ \yq\-]-£-§sf thZ-\n-¸n-¡p-Ibpw `qcn-]£ hÀ¤o-bX hfÀ¯p-I-bp-am-Wv Dïm-b-Xv. Xsâ {]kvXm-h\ ]n³h-en¨v apJy-a{´n am¸v ]d-bWw FómWv tIcf P\X B{K-ln-¡p-ó-Xv.
kwØp\ Fw.F-kv.-F^v ap³ {]kn-Uïv ]n.F.-dlow apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. Pnñm-{]-kn-Uïv lwksXm«n A[y-£-X-h-ln-¨p.
Fw.F-kv.-A-e-hn, hn.Fw.-_m-h, Fcn-bmð apl-½-ZvIp-ªn, sambvXp CSp-¡n, ImZÀ ]S-ó, A_vZp-dlvam³ ]S-ó, PºmÀ sX¡nð Biw-k-IÄ t\Àóp. P\.-sk-{I-«dn l\o^v sNÀ¡f kzmK-Xhpw HmÀK-þ-sk-{I-«dn Fw.sI.-A-_vZpñ Bd-§mSn \µnbpw ]d-ªp. XpSÀóv ]n.kn.F dlvam³, kn.Fw.-Ipªn BZqÀ, Fw.F.-BZw Ah-X-cn-¸n¨ IYm-{]-kw-Khpw Dïm-bn-cp-óp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:21 AM
  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്

  ഖത്തര്‍-കാസര്‍കോട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് 40-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

  മനസ്സിന്‍റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശീലനവുമായി ദുബായ് കെ.എം.സി.സി

  'ക്യൂട്ടിക്ക്' ഡോ. എം.പി ഷാഫി ഹാജി ചെയര്‍., ലുക്മാനുല്‍ ഹക്കീം മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍

  സയ്യിദ് ത്വാഹിറുല്‍ അഹ്ദല്‍ തങ്ങള്‍ ആണ്ട് നേര്‍ച്ചയും സ്വലാത്തും 20ന്

  പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി റഹീം ചൂരി നാട്ടിലേക്ക്

  എം.പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മികച്ച മനുഷ്യസ്നേഹി'

  ഡി.പി.എല്‍ സീസണ്‍ ത്രി എം.സി.സി ദുബായ് ജേതാക്കള്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036