To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 17 April 2014
News updated: Wednesday April 16 2014 04:06 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


_lvssd³-þ-Pn-Zmen sI.Fw.-kn.kn tbmKw tNÀóp
   


_lvssd³: _lvssd³ PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn `mc-hm-ln-I-fpsS tbmKw {Ko³ luknð tNÀóv kp{]-[m-\-amb Nne ]²-Xn¡v cq]w \ðIp-I-bp-ïm-bn.
\nXy-Po-hn-X-¯n\v hgn-bn-ñmsX kaq-l-¯nð IjvS-X-b-\p-`-hn-¡pó \ncm-ew-_-cpw, \nÀ±-\-cp-amb \m«n-epÅ 25ð]cw IpSpw-_-§Ä¡v Bizm-k-ta-IpI Fó e£y-t¯sS Bk-ó-amb dwkm³ amk-¯nð XpS-¡w-Ip-dn¨v ASp¯ Hcp hÀj-t¯-¡pÅ PohnX Nne-hn-te¡v \nÝnX kwJy amkw-tXmdpw F¯n¨p sImSp-¡pó IÀ½ ]²-Xn¡v PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn _Ô-s¸-«-h-cpsS tbmKw Xocp-am-\n-¨p.
Ct¸mÄ \m«n-epÅ PnZmen sI.Fw.-kn.-kn-bpsS `mc-hm-ln-I-fpw, \m«n-epÅ ]ôm-b-¯v-þ-hmÀUv apÉnw-eo-Knsâ kmc-Yn-I-sfbpw Npa-X-e-s¸-Sp¯n klm-b-¯n\v AÀl-cm-b-hsc Isï¯n kwJy F¯n-¨p-sIm-Sp-¡pó Xc-¯n-emWv ]²Xn Bhn-jv¡-cn-¨n-«p-Å-Xv.
AÀl-X-s¸« IpSpw-_-§sf sXc-sª-Sp¯p klm-b-sa-¯n-¡pó Cu ]²-Xn-bp-ambn kl-I-cn-¡m³ Xmð]-cy-apÅ DZm-c-a-Xn-IÄ¡v Akokv hb-\mSvþ39040027, Xkveow tZfnþ 39617952, ]n.kn.-A-_vZp-d-ln-am³þ39348562 Fónh-cp-ambn _Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.
tbmK-¯nð Akokv hb-\mSv A[y-£-X-h-ln-¨p. Xkveow tZkn hnjbw Ah-X-cn-¸n-¨p. laoZv hfm-tô-cn, al-½qZv Im¸m-Sv, ss^kð I®qÀ, Aivd^v sXm«nð ]mew Fón-hÀ NÀ¨-bnð kw_-Ôn-¨p. ss^kð Xncp-h-ÅqÀ \µn ]d-ªp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:10 AM
  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി

  കിന്നിങ്കാര്‍ സ്വദേശിക്ക് അഭിനയ പുരസ്കാരം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741