To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


_lvssd³-þ-Pn-Zmen sI.Fw.-kn.kn tbmKw tNÀóp
   


_lvssd³: _lvssd³ PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn `mc-hm-ln-I-fpsS tbmKw {Ko³ luknð tNÀóv kp{]-[m-\-amb Nne ]²-Xn¡v cq]w \ðIp-I-bp-ïm-bn.
\nXy-Po-hn-X-¯n\v hgn-bn-ñmsX kaq-l-¯nð IjvS-X-b-\p-`-hn-¡pó \ncm-ew-_-cpw, \nÀ±-\-cp-amb \m«n-epÅ 25ð]cw IpSpw-_-§Ä¡v Bizm-k-ta-IpI Fó e£y-t¯sS Bk-ó-amb dwkm³ amk-¯nð XpS-¡w-Ip-dn¨v ASp¯ Hcp hÀj-t¯-¡pÅ PohnX Nne-hn-te¡v \nÝnX kwJy amkw-tXmdpw F¯n¨p sImSp-¡pó IÀ½ ]²-Xn¡v PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn _Ô-s¸-«-h-cpsS tbmKw Xocp-am-\n-¨p.
Ct¸mÄ \m«n-epÅ PnZmen sI.Fw.-kn.-kn-bpsS `mc-hm-ln-I-fpw, \m«n-epÅ ]ôm-b-¯v-þ-hmÀUv apÉnw-eo-Knsâ kmc-Yn-I-sfbpw Npa-X-e-s¸-Sp¯n klm-b-¯n\v AÀl-cm-b-hsc Isï¯n kwJy F¯n-¨p-sIm-Sp-¡pó Xc-¯n-emWv ]²Xn Bhn-jv¡-cn-¨n-«p-Å-Xv.
AÀl-X-s¸« IpSpw-_-§sf sXc-sª-Sp¯p klm-b-sa-¯n-¡pó Cu ]²-Xn-bp-ambn kl-I-cn-¡m³ Xmð]-cy-apÅ DZm-c-a-Xn-IÄ¡v Akokv hb-\mSvþ39040027, Xkveow tZfnþ 39617952, ]n.kn.-A-_vZp-d-ln-am³þ39348562 Fónh-cp-ambn _Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.
tbmK-¯nð Akokv hb-\mSv A[y-£-X-h-ln-¨p. Xkveow tZkn hnjbw Ah-X-cn-¸n-¨p. laoZv hfm-tô-cn, al-½qZv Im¸m-Sv, ss^kð I®qÀ, Aivd^v sXm«nð ]mew Fón-hÀ NÀ¨-bnð kw_-Ôn-¨p. ss^kð Xncp-h-ÅqÀ \µn ]d-ªp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:10 AM
  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741