To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 31 March 2015
News updated: Tuesday March 31 2015 12:06 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


_lvssd³-þ-Pn-Zmen sI.Fw.-kn.kn tbmKw tNÀóp
   


_lvssd³: _lvssd³ PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn `mc-hm-ln-I-fpsS tbmKw {Ko³ luknð tNÀóv kp{]-[m-\-amb Nne ]²-Xn¡v cq]w \ðIp-I-bp-ïm-bn.
\nXy-Po-hn-X-¯n\v hgn-bn-ñmsX kaq-l-¯nð IjvS-X-b-\p-`-hn-¡pó \ncm-ew-_-cpw, \nÀ±-\-cp-amb \m«n-epÅ 25ð]cw IpSpw-_-§Ä¡v Bizm-k-ta-IpI Fó e£y-t¯sS Bk-ó-amb dwkm³ amk-¯nð XpS-¡w-Ip-dn¨v ASp¯ Hcp hÀj-t¯-¡pÅ PohnX Nne-hn-te¡v \nÝnX kwJy amkw-tXmdpw F¯n¨p sImSp-¡pó IÀ½ ]²-Xn¡v PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn _Ô-s¸-«-h-cpsS tbmKw Xocp-am-\n-¨p.
Ct¸mÄ \m«n-epÅ PnZmen sI.Fw.-kn.-kn-bpsS `mc-hm-ln-I-fpw, \m«n-epÅ ]ôm-b-¯v-þ-hmÀUv apÉnw-eo-Knsâ kmc-Yn-I-sfbpw Npa-X-e-s¸-Sp¯n klm-b-¯n\v AÀl-cm-b-hsc Isï¯n kwJy F¯n-¨p-sIm-Sp-¡pó Xc-¯n-emWv ]²Xn Bhn-jv¡-cn-¨n-«p-Å-Xv.
AÀl-X-s¸« IpSpw-_-§sf sXc-sª-Sp¯p klm-b-sa-¯n-¡pó Cu ]²-Xn-bp-ambn kl-I-cn-¡m³ Xmð]-cy-apÅ DZm-c-a-Xn-IÄ¡v Akokv hb-\mSvþ39040027, Xkveow tZfnþ 39617952, ]n.kn.-A-_vZp-d-ln-am³þ39348562 Fónh-cp-ambn _Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.
tbmK-¯nð Akokv hb-\mSv A[y-£-X-h-ln-¨p. Xkveow tZkn hnjbw Ah-X-cn-¸n-¨p. laoZv hfm-tô-cn, al-½qZv Im¸m-Sv, ss^kð I®qÀ, Aivd^v sXm«nð ]mew Fón-hÀ NÀ¨-bnð kw_-Ôn-¨p. ss^kð Xncp-h-ÅqÀ \µn ]d-ªp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:10 AM
  സമാര്‍ട്ട്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട ഉല്‍ഘാടനം ജൂണില്‍

  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036