To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 03 March 2015
News updated: Tuesday March 03 2015 02:59 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


_lvssd³-þ-Pn-Zmen sI.Fw.-kn.kn tbmKw tNÀóp
   


_lvssd³: _lvssd³ PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn `mc-hm-ln-I-fpsS tbmKw {Ko³ luknð tNÀóv kp{]-[m-\-amb Nne ]²-Xn¡v cq]w \ðIp-I-bp-ïm-bn.
\nXy-Po-hn-X-¯n\v hgn-bn-ñmsX kaq-l-¯nð IjvS-X-b-\p-`-hn-¡pó \ncm-ew-_-cpw, \nÀ±-\-cp-amb \m«n-epÅ 25ð]cw IpSpw-_-§Ä¡v Bizm-k-ta-IpI Fó e£y-t¯sS Bk-ó-amb dwkm³ amk-¯nð XpS-¡w-Ip-dn¨v ASp¯ Hcp hÀj-t¯-¡pÅ PohnX Nne-hn-te¡v \nÝnX kwJy amkw-tXmdpw F¯n¨p sImSp-¡pó IÀ½ ]²-Xn¡v PnZmen Gcnb sI.Fw.-kn.kn _Ô-s¸-«-h-cpsS tbmKw Xocp-am-\n-¨p.
Ct¸mÄ \m«n-epÅ PnZmen sI.Fw.-kn.-kn-bpsS `mc-hm-ln-I-fpw, \m«n-epÅ ]ôm-b-¯v-þ-hmÀUv apÉnw-eo-Knsâ kmc-Yn-I-sfbpw Npa-X-e-s¸-Sp¯n klm-b-¯n\v AÀl-cm-b-hsc Isï¯n kwJy F¯n-¨p-sIm-Sp-¡pó Xc-¯n-emWv ]²Xn Bhn-jv¡-cn-¨n-«p-Å-Xv.
AÀl-X-s¸« IpSpw-_-§sf sXc-sª-Sp¯p klm-b-sa-¯n-¡pó Cu ]²-Xn-bp-ambn kl-I-cn-¡m³ Xmð]-cy-apÅ DZm-c-a-Xn-IÄ¡v Akokv hb-\mSvþ39040027, Xkveow tZfnþ 39617952, ]n.kn.-A-_vZp-d-ln-am³þ39348562 Fónh-cp-ambn _Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.
tbmK-¯nð Akokv hb-\mSv A[y-£-X-h-ln-¨p. Xkveow tZkn hnjbw Ah-X-cn-¸n-¨p. laoZv hfm-tô-cn, al-½qZv Im¸m-Sv, ss^kð I®qÀ, Aivd^v sXm«nð ]mew Fón-hÀ NÀ¨-bnð kw_-Ôn-¨p. ss^kð Xncp-h-ÅqÀ \µn ]d-ªp.


News Submitted: Monday June 28 2010 11:10 AM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036