To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 28 March 2015
News updated: Saturday March 28 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Thursday June 24 2010 03:00 PM

tIcf¯nð FñmbnS¯pw aZyjm¸pIÄ XpS§phm³ IgnªXmWv kÀ¡mcnsâ t\«wþbp.kn.cma³ Fw.Fð.F
   


Zpss_: tIcf¯nð FñmbnS¯pw aZyjm¸pIÄ Xpd¡m\pw, FñmImcy¯nepw hne¡bäw krjvSn¡m\pw IgnªXmWv 4 hÀjs¯ CSXv`cW t\«saóv bp.kn.cma³ Fw.Fð.F {]kwKn¨p. hIp¸nñm apJya{´nbpw ]ckv]chnizmkanñm¯ a{´namcpamWv tIcf `cW¯nepÅXv. ChÀ \mSv`cn¨mð a\pjysâ izmk¯n\v t]mepw hne \nÝbn¡psaópw Ben_m_bpsS IÅòmÀ CXnt\¡mÄ F{Xtbm t`Zambncpsóópw bp.kn.cma³ ]dªp. aXkulmÀ±hpw kam[m\hpw kwc£n¡póXn\v apÉnweoKv F¡mehpw {]XnÚm_²amWv. ]mW¡mSv k¿nZv apl½Zen inlm_v X§Ä tIcf¯nsâ kmaqly cmjv{Sob cwK¯v \ðInb amXrIm]camb kw`mh\IÄ apÉnweoKnsâ hfÀ¨bv¡v Fópw apXðIq«mhpsaópw, apÉnweoKnsâ atXXc ImgvN¸mSn\v BcpsSbpw kÀ«n^n¡äv Bhiyansñópw bp.kn.cma³ ]dªp. Xo{hhmZhpambn HcpIme¯pw eoKv kÔnsN¿pIbnñ. cmjv{Sobamb em`\jvS§Ä C¡mcy¯nð eoKn\v {]iv\añ. Zpss_ sI.Fw.kn.kn ImkÀtImSv aÞew I½nän \ðInb kzoIcW¯nð kwkmcn¡pIbmbncpóp At±lw.


News Submitted: Thursday June 24 2010 02:22 PM

News Updated on: Thursday June 24 2010 03:00 PM
  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036