To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 16 April 2014
News updated: Wednesday April 16 2014 04:06 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Thursday June 24 2010 03:00 PM

tIcf¯nð FñmbnS¯pw aZyjm¸pIÄ XpS§phm³ IgnªXmWv kÀ¡mcnsâ t\«wþbp.kn.cma³ Fw.Fð.F
   


Zpss_: tIcf¯nð FñmbnS¯pw aZyjm¸pIÄ Xpd¡m\pw, FñmImcy¯nepw hne¡bäw krjvSn¡m\pw IgnªXmWv 4 hÀjs¯ CSXv`cW t\«saóv bp.kn.cma³ Fw.Fð.F {]kwKn¨p. hIp¸nñm apJya{´nbpw ]ckv]chnizmkanñm¯ a{´namcpamWv tIcf `cW¯nepÅXv. ChÀ \mSv`cn¨mð a\pjysâ izmk¯n\v t]mepw hne \nÝbn¡psaópw Ben_m_bpsS IÅòmÀ CXnt\¡mÄ F{Xtbm t`Zambncpsóópw bp.kn.cma³ ]dªp. aXkulmÀ±hpw kam[m\hpw kwc£n¡póXn\v apÉnweoKv F¡mehpw {]XnÚm_²amWv. ]mW¡mSv k¿nZv apl½Zen inlm_v X§Ä tIcf¯nsâ kmaqly cmjv{Sob cwK¯v \ðInb amXrIm]camb kw`mh\IÄ apÉnweoKnsâ hfÀ¨bv¡v Fópw apXðIq«mhpsaópw, apÉnweoKnsâ atXXc ImgvN¸mSn\v BcpsSbpw kÀ«n^n¡äv Bhiyansñópw bp.kn.cma³ ]dªp. Xo{hhmZhpambn HcpIme¯pw eoKv kÔnsN¿pIbnñ. cmjv{Sobamb em`\jvS§Ä C¡mcy¯nð eoKn\v {]iv\añ. Zpss_ sI.Fw.kn.kn ImkÀtImSv aÞew I½nän \ðInb kzoIcW¯nð kwkmcn¡pIbmbncpóp At±lw.


News Submitted: Thursday June 24 2010 02:22 PM

News Updated on: Thursday June 24 2010 03:00 PM
  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി

  കിന്നിങ്കാര്‍ സ്വദേശിക്ക് അഭിനയ പുരസ്കാരം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741