To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Bib hn\n-ab kwcw-`-¯n\v [mc-Wm-]{Xw
   


bp.F.-C. \nb-a-§-sf-¡p-dn¨pw P\-§-fpsS Ah-Im-i-§-sf-¡p-dn¨pw t_m[-hð¡-cWw e£y-an«v A_p-Zm_n s]meokpw kndmPv Zn\-]-{Xhpw A_p-Zm_n s]meokv BØm-\¯v [mc-Wm-]-{X-¯nð H¸p-sh-¡póp
Zp_mbv: temI-¯nð Gähpw kpc-£n-Xhpw kt´m-j-I-c-hp-ambn Poh-¡m-\pÅ cmPy-ambn bp.-F.-Csb amän-sb-Sp-¡m³, khn-tij coXn-bnð hmÀ¯m am[y-a-§-fp-ambn bp.-F.-C. B`y-´c a{´m-ebw ssIt¡mÀ¡p-I-bm-Wv. BZy-]-Sn-bmbn kndmPv ae-bmfw Zn\-¸-{Xhpw bp.-F.-C. B`y-´c a{´m-e-bhpw [mc-Wm-]{Xw H¸n«p.
GXv kwcw-`-¯n\pw Hcp \mb-IXzw Bh-iy-ap-ïv. icn-bmb Zni-bn-te¡v Imcy-§Ä F¯n-¡m\pw e£yw ImWm\pw B \mb-I-Xz-¯n\v ]qÀW-amb ImgvN-¸m-Sp-ïm-I-Ww. bp.-F.-C. D]-{]-[m-\-a-{´nbpw B`y-´c a{´nbpamb lnkvssl\kv ssiJv ssk^v _n³ kmbnZv Að \lvbm\mWv AXnsâ anI¨ DZm-l-c-Ww. At±-l-am-Wv, Fähpw \ho-\-amb Bib hn\n-ab ]²-Xn-bpsS D]-Úm-Xm-hv. hyXykvX kaq-l-§-tfmSv Ah-cp-tS-Xmb coXn-bnð ]mc-kv]cyw ]peÀ¯p-I-sbó ]²-Xn-bm-Wn-Xv.
bp.-F.-C-bpsS `qan-im-kv{X-]-c-amb P\-kwJym k´p-en-XXzw ]cn-tim-[n-¨mð Hcp-Imcyw hyàw. alm-`q-cn-]£w C´y-¡m-cm-Wv. AXnð ae-bm-fn-I-fpsS kmón[yw IqSp-X-em-Wv. GXmïv 15 e£w C´y-¡mÀ bp.-F.-C-bn-ep-sï-ómWv IW-¡v. Ah-cpsS kÀKm-ß-I-amb ]¦m-fn¯w Cu cmPy-¯n\v A\n-hm-cyw. AXn\p thïn Ah-cp-ambn Bi-b-hn-\n-abw \S-¯-Ww.
cmPy-¯n\pw P\-§Ä¡pw thïn Ccp-Iq-«cpw ]n´p-Wbpw kzm[o-\hpw Dd-¸p-h-cp-¯-Ww. Fómð, am{Xta bp.-F.-Csb Gähpw kpc-£nX cmPy-am¡n amäm³ Ign-bp-I-bp-Åq.
ae-bm-fn-Isf kw_-Ôn-¨m-sW-¦nð Ah-cpsS `mj-bnð Bib hn\n-abw \S-¯-W-saóv lnkv ssl\kv B{K-ln-¡p-óp. kndmPv Zn\-]-{Xhpw B`y-´c a{´m-e-bhpw ssItImÀ¡p-óXv AXn\p thïn-bm-Wv.
lnkvssl-\kv Hm^o-knse sk{I-«dn P\-dð taPÀ P\-dð \mkÀ Að \psF-an-bpsS t\cn-«pÅ \nÀt±-i-¯nð lnkv ssl\kv Hm^o-knse aoUnbm Un¸mÀ«vsaâmWv ]²Xn Gsä-Sp¯p \S-¸m-¡p-I.
sk{I-«dn P\-dð Sp lnkv ssl\kv taPÀ P\-dð \mkÀ Að \psF-an, ^n\m³kv Bâv AUvan-\n-kvt{S-j³ Ub-d-IvSÀ P\-dð taPÀ P\-dð JeoZv ZmhqZv `{Zm³, A_q-Zm_n tN¼À Hm^v sImtagvkv Bâv C³Ukv{Sn Ub-d-IvSÀ Fw.-F. bqkp-^-en, kndmPv {Kq¸v Hm^v ]»n-t¡-j³kv sNbÀam³ Im´-]pcw A_q-_-¡À apÉymÀ, kndmPv FUn-äÀ C³ NmÀPv sI.-Fw. Aºm-kv, P\-dð amt\-PÀ ico^v Imc-tÈ-cn, bp.-F.-C. FIvkvtNôv kn.-H.-H. kp[oÀIp-amÀ sj«n, B`y-´c a{´m-e-b-¯n-sebpw A_q-Zm_n s]meokv P\-dð slUv IzmÀt«-gvkn-sebpw DóX DtZym-K-ØÀ Fón-hÀ ]s¦-Sp-¯p.


News Submitted: Monday June 14 2010 02:43 PM
  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741