To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 29 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 02:35 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Bib hn\n-ab kwcw-`-¯n\v [mc-Wm-]{Xw
   


bp.F.-C. \nb-a-§-sf-¡p-dn¨pw P\-§-fpsS Ah-Im-i-§-sf-¡p-dn¨pw t_m[-hð¡-cWw e£y-an«v A_p-Zm_n s]meokpw kndmPv Zn\-]-{Xhpw A_p-Zm_n s]meokv BØm-\¯v [mc-Wm-]-{X-¯nð H¸p-sh-¡póp
Zp_mbv: temI-¯nð Gähpw kpc-£n-Xhpw kt´m-j-I-c-hp-ambn Poh-¡m-\pÅ cmPy-ambn bp.-F.-Csb amän-sb-Sp-¡m³, khn-tij coXn-bnð hmÀ¯m am[y-a-§-fp-ambn bp.-F.-C. B`y-´c a{´m-ebw ssIt¡mÀ¡p-I-bm-Wv. BZy-]-Sn-bmbn kndmPv ae-bmfw Zn\-¸-{Xhpw bp.-F.-C. B`y-´c a{´m-e-bhpw [mc-Wm-]{Xw H¸n«p.
GXv kwcw-`-¯n\pw Hcp \mb-IXzw Bh-iy-ap-ïv. icn-bmb Zni-bn-te¡v Imcy-§Ä F¯n-¡m\pw e£yw ImWm\pw B \mb-I-Xz-¯n\v ]qÀW-amb ImgvN-¸m-Sp-ïm-I-Ww. bp.-F.-C. D]-{]-[m-\-a-{´nbpw B`y-´c a{´nbpamb lnkvssl\kv ssiJv ssk^v _n³ kmbnZv Að \lvbm\mWv AXnsâ anI¨ DZm-l-c-Ww. At±-l-am-Wv, Fähpw \ho-\-amb Bib hn\n-ab ]²-Xn-bpsS D]-Úm-Xm-hv. hyXykvX kaq-l-§-tfmSv Ah-cp-tS-Xmb coXn-bnð ]mc-kv]cyw ]peÀ¯p-I-sbó ]²-Xn-bm-Wn-Xv.
bp.-F.-C-bpsS `qan-im-kv{X-]-c-amb P\-kwJym k´p-en-XXzw ]cn-tim-[n-¨mð Hcp-Imcyw hyàw. alm-`q-cn-]£w C´y-¡m-cm-Wv. AXnð ae-bm-fn-I-fpsS kmón[yw IqSp-X-em-Wv. GXmïv 15 e£w C´y-¡mÀ bp.-F.-C-bn-ep-sï-ómWv IW-¡v. Ah-cpsS kÀKm-ß-I-amb ]¦m-fn¯w Cu cmPy-¯n\v A\n-hm-cyw. AXn\p thïn Ah-cp-ambn Bi-b-hn-\n-abw \S-¯-Ww.
cmPy-¯n\pw P\-§Ä¡pw thïn Ccp-Iq-«cpw ]n´p-Wbpw kzm[o-\hpw Dd-¸p-h-cp-¯-Ww. Fómð, am{Xta bp.-F.-Csb Gähpw kpc-£nX cmPy-am¡n amäm³ Ign-bp-I-bp-Åq.
ae-bm-fn-Isf kw_-Ôn-¨m-sW-¦nð Ah-cpsS `mj-bnð Bib hn\n-abw \S-¯-W-saóv lnkv ssl\kv B{K-ln-¡p-óp. kndmPv Zn\-]-{Xhpw B`y-´c a{´m-e-bhpw ssItImÀ¡p-óXv AXn\p thïn-bm-Wv.
lnkvssl-\kv Hm^o-knse sk{I-«dn P\-dð taPÀ P\-dð \mkÀ Að \psF-an-bpsS t\cn-«pÅ \nÀt±-i-¯nð lnkv ssl\kv Hm^o-knse aoUnbm Un¸mÀ«vsaâmWv ]²Xn Gsä-Sp¯p \S-¸m-¡p-I.
sk{I-«dn P\-dð Sp lnkv ssl\kv taPÀ P\-dð \mkÀ Að \psF-an, ^n\m³kv Bâv AUvan-\n-kvt{S-j³ Ub-d-IvSÀ P\-dð taPÀ P\-dð JeoZv ZmhqZv `{Zm³, A_q-Zm_n tN¼À Hm^v sImtagvkv Bâv C³Ukv{Sn Ub-d-IvSÀ Fw.-F. bqkp-^-en, kndmPv {Kq¸v Hm^v ]»n-t¡-j³kv sNbÀam³ Im´-]pcw A_q-_-¡À apÉymÀ, kndmPv FUn-äÀ C³ NmÀPv sI.-Fw. Aºm-kv, P\-dð amt\-PÀ ico^v Imc-tÈ-cn, bp.-F.-C. FIvkvtNôv kn.-H.-H. kp[oÀIp-amÀ sj«n, B`y-´c a{´m-e-b-¯n-sebpw A_q-Zm_n s]meokv P\-dð slUv IzmÀt«-gvkn-sebpw DóX DtZym-K-ØÀ Fón-hÀ ]s¦-Sp-¯p.


News Submitted: Monday June 14 2010 02:43 PM
  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036