To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 16 April 2014
News updated: Wednesday April 16 2014 03:45 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Bib hn\n-ab kwcw-`-¯n\v [mc-Wm-]{Xw
   


bp.F.-C. \nb-a-§-sf-¡p-dn¨pw P\-§-fpsS Ah-Im-i-§-sf-¡p-dn¨pw t_m[-hð¡-cWw e£y-an«v A_p-Zm_n s]meokpw kndmPv Zn\-]-{Xhpw A_p-Zm_n s]meokv BØm-\¯v [mc-Wm-]-{X-¯nð H¸p-sh-¡póp
Zp_mbv: temI-¯nð Gähpw kpc-£n-Xhpw kt´m-j-I-c-hp-ambn Poh-¡m-\pÅ cmPy-ambn bp.-F.-Csb amän-sb-Sp-¡m³, khn-tij coXn-bnð hmÀ¯m am[y-a-§-fp-ambn bp.-F.-C. B`y-´c a{´m-ebw ssIt¡mÀ¡p-I-bm-Wv. BZy-]-Sn-bmbn kndmPv ae-bmfw Zn\-¸-{Xhpw bp.-F.-C. B`y-´c a{´m-e-bhpw [mc-Wm-]{Xw H¸n«p.
GXv kwcw-`-¯n\pw Hcp \mb-IXzw Bh-iy-ap-ïv. icn-bmb Zni-bn-te¡v Imcy-§Ä F¯n-¡m\pw e£yw ImWm\pw B \mb-I-Xz-¯n\v ]qÀW-amb ImgvN-¸m-Sp-ïm-I-Ww. bp.-F.-C. D]-{]-[m-\-a-{´nbpw B`y-´c a{´nbpamb lnkvssl\kv ssiJv ssk^v _n³ kmbnZv Að \lvbm\mWv AXnsâ anI¨ DZm-l-c-Ww. At±-l-am-Wv, Fähpw \ho-\-amb Bib hn\n-ab ]²-Xn-bpsS D]-Úm-Xm-hv. hyXykvX kaq-l-§-tfmSv Ah-cp-tS-Xmb coXn-bnð ]mc-kv]cyw ]peÀ¯p-I-sbó ]²-Xn-bm-Wn-Xv.
bp.-F.-C-bpsS `qan-im-kv{X-]-c-amb P\-kwJym k´p-en-XXzw ]cn-tim-[n-¨mð Hcp-Imcyw hyàw. alm-`q-cn-]£w C´y-¡m-cm-Wv. AXnð ae-bm-fn-I-fpsS kmón[yw IqSp-X-em-Wv. GXmïv 15 e£w C´y-¡mÀ bp.-F.-C-bn-ep-sï-ómWv IW-¡v. Ah-cpsS kÀKm-ß-I-amb ]¦m-fn¯w Cu cmPy-¯n\v A\n-hm-cyw. AXn\p thïn Ah-cp-ambn Bi-b-hn-\n-abw \S-¯-Ww.
cmPy-¯n\pw P\-§Ä¡pw thïn Ccp-Iq-«cpw ]n´p-Wbpw kzm[o-\hpw Dd-¸p-h-cp-¯-Ww. Fómð, am{Xta bp.-F.-Csb Gähpw kpc-£nX cmPy-am¡n amäm³ Ign-bp-I-bp-Åq.
ae-bm-fn-Isf kw_-Ôn-¨m-sW-¦nð Ah-cpsS `mj-bnð Bib hn\n-abw \S-¯-W-saóv lnkv ssl\kv B{K-ln-¡p-óp. kndmPv Zn\-]-{Xhpw B`y-´c a{´m-e-bhpw ssItImÀ¡p-óXv AXn\p thïn-bm-Wv.
lnkvssl-\kv Hm^o-knse sk{I-«dn P\-dð taPÀ P\-dð \mkÀ Að \psF-an-bpsS t\cn-«pÅ \nÀt±-i-¯nð lnkv ssl\kv Hm^o-knse aoUnbm Un¸mÀ«vsaâmWv ]²Xn Gsä-Sp¯p \S-¸m-¡p-I.
sk{I-«dn P\-dð Sp lnkv ssl\kv taPÀ P\-dð \mkÀ Að \psF-an, ^n\m³kv Bâv AUvan-\n-kvt{S-j³ Ub-d-IvSÀ P\-dð taPÀ P\-dð JeoZv ZmhqZv `{Zm³, A_q-Zm_n tN¼À Hm^v sImtagvkv Bâv C³Ukv{Sn Ub-d-IvSÀ Fw.-F. bqkp-^-en, kndmPv {Kq¸v Hm^v ]»n-t¡-j³kv sNbÀam³ Im´-]pcw A_q-_-¡À apÉymÀ, kndmPv FUn-äÀ C³ NmÀPv sI.-Fw. Aºm-kv, P\-dð amt\-PÀ ico^v Imc-tÈ-cn, bp.-F.-C. FIvkvtNôv kn.-H.-H. kp[oÀIp-amÀ sj«n, B`y-´c a{´m-e-b-¯n-sebpw A_q-Zm_n s]meokv P\-dð slUv IzmÀt«-gvkn-sebpw DóX DtZym-K-ØÀ Fón-hÀ ]s¦-Sp-¯p.


News Submitted: Monday June 14 2010 02:43 PM
  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി

  കിന്നിങ്കാര്‍ സ്വദേശിക്ക് അഭിനയ പുരസ്കാരം

  സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി: കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിക്ക് ദുബായിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അവാര്‍ഡ്

  കെസ്വ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ ഒരുക്കി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741