To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 21 April 2014
News updated: Monday April 21 2014 03:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kn±n-Jnsâ thÀ]mSv apln-½m¯v {]hÀ¯-Isc I®o-cn-emgv¯n
   


Zp_m-bv: awK-em-]pcw hnam\m]-I-S-¯nð ac-W-s¸¡ s\ñn-¡póv kztZin kn±n-Jnsâ aXWw Zpss_-bnse apln-½m¯v {]hÀ¯-Isc Zp:J-¯n-em-gv¯n. D¸msâ a¿¯v ImWm³ \m«n-te¡p bm{X Xncn¨ kn±oJv bm{X-tNm-Zn-¨Xv Ah-km-\-t¯-Xm-bn-cp-óp-shóv hniz-kn-¡m³ BÀ¡pw ]äp-ón-ñ. Zpss_-bnð tNÀó A\p-tim-N\ {]mÀ°\ tbmK-¯nð apln-½m¯v {]kn-Uïv Fw.F.-ap-l-½Zv apÉymÀ _mbmÀ A[y-£-X-h-ln-¨p. F³.-F.-_-¡À AwK-Sn-ap-KÀ A\p-kva-cW {]kwKw \S-¯n. Aºmkv kJm^n a¬«-a, bqk^v lmPn Ie-XqÀ, A_vZpð dln-am³ kJm^n apóqÀ, _joÀ lmPn apKp, eXzo^v lmPn ss]h-fn-sI, amln³ lmPn s\ñn-¡p-óv, A_vZpð dlnam³ I«-\-Sp¡, C{_mlnw Ie-XqÀ Fón-hÀ {]kw-Kn-¨p. \m«n-te¡v t]mIpó Fkv.-ssh.-Fkv ImkÀtImSv Pnñm {]kn-Uïpw apln-½m¯v hÀ¡nwKv {]kn-U-ïp-amb Aºmkv kJm^n a¬«-abv¡v bm{X-b-b¸p \ðIn.


News Submitted: Wednesday June 02 2010 09:57 AM
  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741