To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 07 March 2015
News updated: Friday March 06 2015 03:04 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kn±n-Jnsâ thÀ]mSv apln-½m¯v {]hÀ¯-Isc I®o-cn-emgv¯n
   


Zp_m-bv: awK-em-]pcw hnam\m]-I-S-¯nð ac-W-s¸¡ s\ñn-¡póv kztZin kn±n-Jnsâ aXWw Zpss_-bnse apln-½m¯v {]hÀ¯-Isc Zp:J-¯n-em-gv¯n. D¸msâ a¿¯v ImWm³ \m«n-te¡p bm{X Xncn¨ kn±oJv bm{X-tNm-Zn-¨Xv Ah-km-\-t¯-Xm-bn-cp-óp-shóv hniz-kn-¡m³ BÀ¡pw ]äp-ón-ñ. Zpss_-bnð tNÀó A\p-tim-N\ {]mÀ°\ tbmK-¯nð apln-½m¯v {]kn-Uïv Fw.F.-ap-l-½Zv apÉymÀ _mbmÀ A[y-£-X-h-ln-¨p. F³.-F.-_-¡À AwK-Sn-ap-KÀ A\p-kva-cW {]kwKw \S-¯n. Aºmkv kJm^n a¬«-a, bqk^v lmPn Ie-XqÀ, A_vZpð dln-am³ kJm^n apóqÀ, _joÀ lmPn apKp, eXzo^v lmPn ss]h-fn-sI, amln³ lmPn s\ñn-¡p-óv, A_vZpð dlnam³ I«-\-Sp¡, C{_mlnw Ie-XqÀ Fón-hÀ {]kw-Kn-¨p. \m«n-te¡v t]mIpó Fkv.-ssh.-Fkv ImkÀtImSv Pnñm {]kn-Uïpw apln-½m¯v hÀ¡nwKv {]kn-U-ïp-amb Aºmkv kJm^n a¬«-abv¡v bm{X-b-b¸p \ðIn.


News Submitted: Wednesday June 02 2010 09:57 AM
  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036