To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 05 March 2015
News updated: Wednesday March 04 2015 03:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday May 30 2010 01:12 PM

awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w: hn§eS§msX \m«p-ImÀ
   


Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam\ -Zp-c-´-¯nð ImkÀtImSv kwbp-à-P-am-A¯v P\: sk{I«dn Xf-¦c C{_mlnw Jeo-en-sâbpw aäp bm{X-¡m-cp-sSbpw hntbm-K-¯nð amenIvZo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Zan, ae-_mÀ CÉm-anIv tImw¹Ivkv, Xf-¦c ]Sn-ªmÀ Pam-A¯v, Xf-¦c IS-h¯v Pam-A¯v, Ipónð Pam-A¯v, Jmknte³ Pam-A¯v, ]Ån-¡mð Pam-A¯v XpS-§nb kwL-S-\-I-fpsS Zp_mbv I½n-än-IÄ kwbpà A\p-tim-N\ tbmKw kwL-Sn-¸n¨p.
tZc emâv amÀ¡v HmUn-täm-dn-b-¯nð \Só tbmKw kn±nJv \Zhn tNcqÀ DðLm-S\w sNbvXp. AÉw ]Sn-ªmÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv A_vZpð JmZÀ, ap{In C{_mlnw lmPn, Fw.F.-ap-l-½ZvIpªn tað]-d¼, Fw.sF.-Fkv apl-½Zv Ipªn, lwklmPn, lssk-\mÀ tXm«pw`mKw, Ceymkv F.dlvam³, \mknÀ lmPn ]Sn-ªmÀ, ap\oÀ ]Sn-ªmÀ, ss^kð samlvkn³, ]n.kn.-lmPn, ]p\-¯nð A_vZpñ, _joÀ C´y³ tIm¬kp-teäv, Xðl¯v A_vZpñ, Aºmkv lmPn, AaoÀ ]t«ð, ap\oÀ _m¸p, apl-½Zv lmjnw tk«v XpS-§n-b-hÀ {]kw-Kn-¨p.
]n. F¨v.apl-½Zv AÉw kzmK-Xhpw Fw.F.-AlvaZv \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Sunday May 30 2010 12:54 PM

News Updated on: Sunday May 30 2010 01:12 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036