To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 21 April 2014
News updated: Sunday April 20 2014 02:41 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday May 30 2010 01:12 PM

awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w: hn§eS§msX \m«p-ImÀ
   


Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam\ -Zp-c-´-¯nð ImkÀtImSv kwbp-à-P-am-A¯v P\: sk{I«dn Xf-¦c C{_mlnw Jeo-en-sâbpw aäp bm{X-¡m-cp-sSbpw hntbm-K-¯nð amenIvZo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Zan, ae-_mÀ CÉm-anIv tImw¹Ivkv, Xf-¦c ]Sn-ªmÀ Pam-A¯v, Xf-¦c IS-h¯v Pam-A¯v, Ipónð Pam-A¯v, Jmknte³ Pam-A¯v, ]Ån-¡mð Pam-A¯v XpS-§nb kwL-S-\-I-fpsS Zp_mbv I½n-än-IÄ kwbpà A\p-tim-N\ tbmKw kwL-Sn-¸n¨p.
tZc emâv amÀ¡v HmUn-täm-dn-b-¯nð \Só tbmKw kn±nJv \Zhn tNcqÀ DðLm-S\w sNbvXp. AÉw ]Sn-ªmÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv A_vZpð JmZÀ, ap{In C{_mlnw lmPn, Fw.F.-ap-l-½ZvIpªn tað]-d¼, Fw.sF.-Fkv apl-½Zv Ipªn, lwklmPn, lssk-\mÀ tXm«pw`mKw, Ceymkv F.dlvam³, \mknÀ lmPn ]Sn-ªmÀ, ap\oÀ ]Sn-ªmÀ, ss^kð samlvkn³, ]n.kn.-lmPn, ]p\-¯nð A_vZpñ, _joÀ C´y³ tIm¬kp-teäv, Xðl¯v A_vZpñ, Aºmkv lmPn, AaoÀ ]t«ð, ap\oÀ _m¸p, apl-½Zv lmjnw tk«v XpS-§n-b-hÀ {]kw-Kn-¨p.
]n. F¨v.apl-½Zv AÉw kzmK-Xhpw Fw.F.-AlvaZv \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Sunday May 30 2010 12:54 PM

News Updated on: Sunday May 30 2010 01:12 PM
  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741