To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 30 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday May 30 2010 01:12 PM

awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w: hn§eS§msX \m«p-ImÀ
   


Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam\ -Zp-c-´-¯nð ImkÀtImSv kwbp-à-P-am-A¯v P\: sk{I«dn Xf-¦c C{_mlnw Jeo-en-sâbpw aäp bm{X-¡m-cp-sSbpw hntbm-K-¯nð amenIvZo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Zan, ae-_mÀ CÉm-anIv tImw¹Ivkv, Xf-¦c ]Sn-ªmÀ Pam-A¯v, Xf-¦c IS-h¯v Pam-A¯v, Ipónð Pam-A¯v, Jmknte³ Pam-A¯v, ]Ån-¡mð Pam-A¯v XpS-§nb kwL-S-\-I-fpsS Zp_mbv I½n-än-IÄ kwbpà A\p-tim-N\ tbmKw kwL-Sn-¸n¨p.
tZc emâv amÀ¡v HmUn-täm-dn-b-¯nð \Só tbmKw kn±nJv \Zhn tNcqÀ DðLm-S\w sNbvXp. AÉw ]Sn-ªmÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv A_vZpð JmZÀ, ap{In C{_mlnw lmPn, Fw.F.-ap-l-½ZvIpªn tað]-d¼, Fw.sF.-Fkv apl-½Zv Ipªn, lwklmPn, lssk-\mÀ tXm«pw`mKw, Ceymkv F.dlvam³, \mknÀ lmPn ]Sn-ªmÀ, ap\oÀ ]Sn-ªmÀ, ss^kð samlvkn³, ]n.kn.-lmPn, ]p\-¯nð A_vZpñ, _joÀ C´y³ tIm¬kp-teäv, Xðl¯v A_vZpñ, Aºmkv lmPn, AaoÀ ]t«ð, ap\oÀ _m¸p, apl-½Zv lmjnw tk«v XpS-§n-b-hÀ {]kw-Kn-¨p.
]n. F¨v.apl-½Zv AÉw kzmK-Xhpw Fw.F.-AlvaZv \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Sunday May 30 2010 12:54 PM

News Updated on: Sunday May 30 2010 01:12 PM
  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;245c075c9a9fb9e318682410764f3246&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;54.145.172.149&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1427711682)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=3&id=16960', '', '54.145.172.149', 1427711682) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172