To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 01 April 2015
News updated: Tuesday March 31 2015 02:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Friday May 28 2010 12:25 PM

dnbmZv sI.Fw.-kn.kn {]mÀ°\m kwKaw \S¯n
   


dnbm-Zv: awK-em-]pcw hnam-\-]-I-S-¯nð ac-W-a-S-ª-h-cpsS _Ôp-¡-fpsS Zp:J-¯nð ]¦p-tNÀóv dnbmZv sI.Fw.-kn.kn ImkÀtImSv Pnñm I½nän {]hmkn kaq-ls¯ ]s¦-Sp-¸n¨v sImïv {]mÀ°\m kt½-f\w \S-¯n. _Xvl ¢mknIv BUn-täm-dn-b-¯nð \Só kt½-f\w Pnñm {]kn-Uïv hn.]n.-A-kokv Xr¡-cn-¸q-cnsâ A[y-£-X-bnð sI.Fw.-kn.kn \mj-Wð I½nän {Sj-dÀ tImbm-ap-lmPn DðLm-S\w sNbvXp.
AUz. APn-Xv, Ajvd^v th§m-Sv, ]n.]n.-A-_vZpð Ako-kv, AÀjpð Al-½-Zv, A_q-_-¡À ss^kn, A_vZp-Êemw Xr¡-cn-¸qÀ, Dkvam³ Aen ]me-¯n-§-ð, sambvXo³ tImb tImgn-t¡m-Sv, \ujmZv sshe-¯qÀ, djoZv ]me-¡mSv, _joÀ \§m-c-¯v, kn±nJv atô-izcw XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p.
ac-W-s¸-«-h-cnð `qcn-`m-Khpw km[m-c-W-¡m-cm-b-Xn-\mð AÀl-amb \jvS-]-cn-lmcw thK-¯nð \ðI-W-saópw hnam-\-Xm-h-f-¯nsâ kuI-cy-§Ä sa¨-s¸-Sp-¯p-hm³ shïn ASn-b-´n-c- \-S-]-Sn-IÄ FSp-¡-W-saópw A\p-tim-N\ {]ta-b-¯nð Bh-iy-s¸-«p.
a¿n¯v \a-kvIm-c-¯n\v _joÀ ss^k-ednw {]mÀ°-\bv¡v A_q-_-¡À ss^knbpw t\XrXzw \ðIn. P\-dð sk{I-«dn F._n.-C-{_mlnw atô-izcw kzmK-Xhpw A_vZpñ _w{_mW \µnbpw ]d-ªp.

News Submitted: Friday May 28 2010 11:45 AM

News Updated on: Friday May 28 2010 12:25 PM
  സമാര്‍ട്ട്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട ഉല്‍ഘാടനം ജൂണില്‍

  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036