To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Saturday April 19 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Friday May 28 2010 12:25 PM

dnbmZv sI.Fw.-kn.kn {]mÀ°\m kwKaw \S¯n
   


dnbm-Zv: awK-em-]pcw hnam-\-]-I-S-¯nð ac-W-a-S-ª-h-cpsS _Ôp-¡-fpsS Zp:J-¯nð ]¦p-tNÀóv dnbmZv sI.Fw.-kn.kn ImkÀtImSv Pnñm I½nän {]hmkn kaq-ls¯ ]s¦-Sp-¸n¨v sImïv {]mÀ°\m kt½-f\w \S-¯n. _Xvl ¢mknIv BUn-täm-dn-b-¯nð \Só kt½-f\w Pnñm {]kn-Uïv hn.]n.-A-kokv Xr¡-cn-¸q-cnsâ A[y-£-X-bnð sI.Fw.-kn.kn \mj-Wð I½nän {Sj-dÀ tImbm-ap-lmPn DðLm-S\w sNbvXp.
AUz. APn-Xv, Ajvd^v th§m-Sv, ]n.]n.-A-_vZpð Ako-kv, AÀjpð Al-½-Zv, A_q-_-¡À ss^kn, A_vZp-Êemw Xr¡-cn-¸qÀ, Dkvam³ Aen ]me-¯n-§-ð, sambvXo³ tImb tImgn-t¡m-Sv, \ujmZv sshe-¯qÀ, djoZv ]me-¡mSv, _joÀ \§m-c-¯v, kn±nJv atô-izcw XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p.
ac-W-s¸-«-h-cnð `qcn-`m-Khpw km[m-c-W-¡m-cm-b-Xn-\mð AÀl-amb \jvS-]-cn-lmcw thK-¯nð \ðI-W-saópw hnam-\-Xm-h-f-¯nsâ kuI-cy-§Ä sa¨-s¸-Sp-¯p-hm³ shïn ASn-b-´n-c- \-S-]-Sn-IÄ FSp-¡-W-saópw A\p-tim-N\ {]ta-b-¯nð Bh-iy-s¸-«p.
a¿n¯v \a-kvIm-c-¯n\v _joÀ ss^k-ednw {]mÀ°-\bv¡v A_q-_-¡À ss^knbpw t\XrXzw \ðIn. P\-dð sk{I-«dn F._n.-C-{_mlnw atô-izcw kzmK-Xhpw A_vZpñ _w{_mW \µnbpw ]d-ªp.

News Submitted: Friday May 28 2010 11:45 AM

News Updated on: Friday May 28 2010 12:25 PM
  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741