To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 18 April 2014
News updated: Thursday April 17 2014 04:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hnam-\-Zp-c-´-¯nsâ thZ-\-IÄ ]¦n«v sI.Fw.-kn.-kn-bpsS A\p-tim-N\ tbmKw
   


Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c-´-¯nð ac-W-a-S-ª-h-cpsS Abðhm-kn-Ifpw _Ôp-¡fpw ]cn-N-b-¡mcpw \m«p-Imcpw kplr-¯p-¡fpw kwK-an¨ kZ-Êmbn amdn Pn± ImkÀtImSvþI-®qÀ sI.Fw.-kn.-kn. kwbp-à-ambn id-^n¿ lnðtSm¸v HmUn-täm-dn-b-¯nð kwL-Sn-¸n¨ A\p-tim-N-\-tbm-Kw.
Hmtcm hnam-\-Zp-c-´-§-fp-ïm-Ip-t¼mgpw BIm-i-bm-{Xsb B{ibn¡pó {]hm-kn-IÄ Xsó-bmWv {]bmkw A\p-`-hn-¡p-ó-sXópw hnam-\-bm-{X-¡m-cpsS Bi-¦-b-I-äm³ A[n-Ir-X-cpsS `mK-¯p-\nóv Imcy-£-a-amb {]hÀ¯-\-ap-ïm-I-W-saópw A]-I-S-¯nðs]-«-h-cpsS IpSpw-_-§-fpsS ZpxJ-¯nð ]¦p-tN-cp-ó-Xmbpw NS-§nð kw_-Ôn¨v kwkm-cn¨ hnhn[ kwL-S\m t\Xm-¡Ä ]dªp.
ImkÀtImSv Pnñm sI.Fw.-kn.-kn. {]kn-Uïv A³hÀ tNcss¦ A[y-£X hln-¨p. sI.Fw.-kn.-kn. \mj-Wð I½nän {]kn-Uïv sI.]n. apl-½-ZvIp-«n, Sn.F¨v. Zmcn-an, F. ^mdq-Jv, Fkv.-Fð.-]n. apl-½-ZvIp-ªn, \mkÀ hnf-b-t¦m-Sv, C{_mlnw A_q-_-¡À, \nkmÀ Al-½-Zv, ]mtbcn Ipªn apl-½-Zv, D½À Acn-¸m-{¼, apl-½Zv am«p-½ð, apl-½-Zen apXp-X-e, Aen ss^kn am\-t´-cn, lk³ _t´-cn, apl-½-ZvIpªn ]Ån-¡c {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Thursday May 27 2010 03:25 PM
  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741