To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 29 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hnam-\-Zp-c-´-¯nsâ thZ-\-IÄ ]¦n«v sI.Fw.-kn.-kn-bpsS A\p-tim-N\ tbmKw
   


Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c-´-¯nð ac-W-a-S-ª-h-cpsS Abðhm-kn-Ifpw _Ôp-¡fpw ]cn-N-b-¡mcpw \m«p-Imcpw kplr-¯p-¡fpw kwK-an¨ kZ-Êmbn amdn Pn± ImkÀtImSvþI-®qÀ sI.Fw.-kn.-kn. kwbp-à-ambn id-^n¿ lnðtSm¸v HmUn-täm-dn-b-¯nð kwL-Sn-¸n¨ A\p-tim-N-\-tbm-Kw.
Hmtcm hnam-\-Zp-c-´-§-fp-ïm-Ip-t¼mgpw BIm-i-bm-{Xsb B{ibn¡pó {]hm-kn-IÄ Xsó-bmWv {]bmkw A\p-`-hn-¡p-ó-sXópw hnam-\-bm-{X-¡m-cpsS Bi-¦-b-I-äm³ A[n-Ir-X-cpsS `mK-¯p-\nóv Imcy-£-a-amb {]hÀ¯-\-ap-ïm-I-W-saópw A]-I-S-¯nðs]-«-h-cpsS IpSpw-_-§-fpsS ZpxJ-¯nð ]¦p-tN-cp-ó-Xmbpw NS-§nð kw_-Ôn¨v kwkm-cn¨ hnhn[ kwL-S\m t\Xm-¡Ä ]dªp.
ImkÀtImSv Pnñm sI.Fw.-kn.-kn. {]kn-Uïv A³hÀ tNcss¦ A[y-£X hln-¨p. sI.Fw.-kn.-kn. \mj-Wð I½nän {]kn-Uïv sI.]n. apl-½-ZvIp-«n, Sn.F¨v. Zmcn-an, F. ^mdq-Jv, Fkv.-Fð.-]n. apl-½-ZvIp-ªn, \mkÀ hnf-b-t¦m-Sv, C{_mlnw A_q-_-¡À, \nkmÀ Al-½-Zv, ]mtbcn Ipªn apl-½-Zv, D½À Acn-¸m-{¼, apl-½Zv am«p-½ð, apl-½-Zen apXp-X-e, Aen ss^kn am\-t´-cn, lk³ _t´-cn, apl-½-ZvIpªn ]Ån-¡c {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Thursday May 27 2010 03:25 PM
  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;fe51448c3eeba38684aeebbcee52308b&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;50.16.40.195&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1427671902)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=3&id=16917', '', '50.16.40.195', 1427671902) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172