To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 27 March 2015
News updated: Friday March 27 2015 04:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kÀ¡mÀ \nÊw-K-X: lÖv Hcp-¡-§Ä aµ-K-Xn-bn-emIpw
   dlow \pÅn-¸mSn


Pn±: aplvkn\ InZzmbn sNbÀt]-gvk-Wm-bpÅ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tIknð tÌ ]cn-K-Wn-¡p-óXv tImSnXn Pqsse 26te¡v \o«n-b-tXmsS Cu hÀjs¯ lÖv apsóm-cp-¡-§Ä hoïpw aµ-K-Xn-bn-em-Ipw.
tI{µ hntZ-i-Imcy a{´m-e-b-¯nsâ \nÀt±-i-§Ä¡-\p-k-cn¨v Xmð¡m-en-I-ambn {]hÀ¯n-¡m³ Pn± anj\v A\p-aXn \ðIn-bn-«p-sï-¦nepw lÖv Hcp-¡-§-fpsS Imcy-amb ]ptcm-KXn C\nbpw Dïm-bn-«n-ñ. a¡-bnð sI«n-S-§Ä Gsä-Sp-¡p-óXv DS-a-I-fnð \nópw At]-£-IÄ £Wn-¡pó {]hÀ¯-\-§-fmWv Ct¸mÄ \S-óp-h-cp-ó-Xv. lÖnsâ Xmð¡m-enI Npa-X-e-bpÅ lÖvanj³ a¡-bnð sI«n-S-§Ä Isï-¯n-bmð Xsó XpSÀ \S-]-Sn-¡m-bpÅ hnhn[ I½n-än-IÄ a¡-bnð Ft¯-ï-Xp-ïv. Ch-sc-¯n-bmepw C¡m-cy-§Ä¡mbn ^ïv A\p-h-Zn-t¡-ïXv tI{µ lÖv I½n-än-bm-Wv. tI{µ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tÌ \oïp-t]m-Ip-óXv lÖv Hcp-¡-§sf Imcy-ambn _m[n-¡pw.
Cu amkw 18\v tIkv tImSXn ]cn-K-Wn-¨-t¸mÄ kÀ¡mÀ A`n-`m-j-I³ tImS-Xn-bnð lmP-cm-Im-Xn-cp-óXv Imc-W-amWv tImSXn tIkv hoïpw Pqsse 26te¡v amän-b-Xv. Fómð lÖn\v C\n 5 amkw _m¡n-\nðs¡ Cu hnjbw Kuc-h-ambn FSp-¡m¯ kÀ¡mÀ \S-]Sn hnhm-Z-am-Ip-I-bm-Wv.
amÀ¨v amk-amWv tI{µ lÖv I½nän ]p\:-kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. ]nóoSv aplvkn\ InZzm-bnsb sNbÀt]-gvk-Wmbn tI{µ kÀ¡mÀ {]Jym-]n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. CXn-s\-Xnsc KpP-dm-¯nð \nópÅ Hcp {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao-]n-¨-tXm-sS-bmWv sNbÀt]-gvk-tâbpw sshkv sNbÀam-tâbpw sXc-sª-Sp¸v tImSXn tÌ sNbvX-Xv. KpP-dm-¯nð lÖv I½nän cq]o-I-cn-¡m¯ kml-N-cy-¯nð X§-fpsS {]Xn-\n-[n-Isf DÄs¸-Sp-¯m-sX-bmWv tI{µ lÖ I½n-änsb sXc-sª-Sp-¯-sXóv Nqïn-¡m-«n-bmbn-cp-óp KpP-dm¯v {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao]n¨-Xv.
tIkv Pqsse 26\v hoïpw tImS-Xn-bpsS ]cn-K-W-\¡v hcp-t¼mÄ hnjbw AXnsâ Kuc-h-¯nð tImS-Xnsb t_m[n-¸n-¡p-Ibpw F{Xbpw s]«óv lÖv I½n-än-bpsS {]hÀ¯\w ]p\-cm-cw-`n-¡p-Ibpw sNbvXmse lÖv Imcy-§Ä kpK-a-ambn aptóm«v sImïp-t]m-Im-\m-hq. CXn\v P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw kwL-S-\-Ifpw tI{µ-kÀ¡m-cnð kaÀ±w sNep-¯p-Ibpw thWw.


News Submitted: Thursday May 27 2010 10:51 AM
  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036