To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 25 April 2014
News updated: Thursday April 24 2014 03:20 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kÀ¡mÀ \nÊw-K-X: lÖv Hcp-¡-§Ä aµ-K-Xn-bn-emIpw
   dlow \pÅn-¸mSn


Pn±: aplvkn\ InZzmbn sNbÀt]-gvk-Wm-bpÅ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tIknð tÌ ]cn-K-Wn-¡p-óXv tImSnXn Pqsse 26te¡v \o«n-b-tXmsS Cu hÀjs¯ lÖv apsóm-cp-¡-§Ä hoïpw aµ-K-Xn-bn-em-Ipw.
tI{µ hntZ-i-Imcy a{´m-e-b-¯nsâ \nÀt±-i-§Ä¡-\p-k-cn¨v Xmð¡m-en-I-ambn {]hÀ¯n-¡m³ Pn± anj\v A\p-aXn \ðIn-bn-«p-sï-¦nepw lÖv Hcp-¡-§-fpsS Imcy-amb ]ptcm-KXn C\nbpw Dïm-bn-«n-ñ. a¡-bnð sI«n-S-§Ä Gsä-Sp-¡p-óXv DS-a-I-fnð \nópw At]-£-IÄ £Wn-¡pó {]hÀ¯-\-§-fmWv Ct¸mÄ \S-óp-h-cp-ó-Xv. lÖnsâ Xmð¡m-enI Npa-X-e-bpÅ lÖvanj³ a¡-bnð sI«n-S-§Ä Isï-¯n-bmð Xsó XpSÀ \S-]-Sn-¡m-bpÅ hnhn[ I½n-än-IÄ a¡-bnð Ft¯-ï-Xp-ïv. Ch-sc-¯n-bmepw C¡m-cy-§Ä¡mbn ^ïv A\p-h-Zn-t¡-ïXv tI{µ lÖv I½n-än-bm-Wv. tI{µ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tÌ \oïp-t]m-Ip-óXv lÖv Hcp-¡-§sf Imcy-ambn _m[n-¡pw.
Cu amkw 18\v tIkv tImSXn ]cn-K-Wn-¨-t¸mÄ kÀ¡mÀ A`n-`m-j-I³ tImS-Xn-bnð lmP-cm-Im-Xn-cp-óXv Imc-W-amWv tImSXn tIkv hoïpw Pqsse 26te¡v amän-b-Xv. Fómð lÖn\v C\n 5 amkw _m¡n-\nðs¡ Cu hnjbw Kuc-h-ambn FSp-¡m¯ kÀ¡mÀ \S-]Sn hnhm-Z-am-Ip-I-bm-Wv.
amÀ¨v amk-amWv tI{µ lÖv I½nän ]p\:-kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. ]nóoSv aplvkn\ InZzm-bnsb sNbÀt]-gvk-Wmbn tI{µ kÀ¡mÀ {]Jym-]n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. CXn-s\-Xnsc KpP-dm-¯nð \nópÅ Hcp {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao-]n-¨-tXm-sS-bmWv sNbÀt]-gvk-tâbpw sshkv sNbÀam-tâbpw sXc-sª-Sp¸v tImSXn tÌ sNbvX-Xv. KpP-dm-¯nð lÖv I½nän cq]o-I-cn-¡m¯ kml-N-cy-¯nð X§-fpsS {]Xn-\n-[n-Isf DÄs¸-Sp-¯m-sX-bmWv tI{µ lÖ I½n-änsb sXc-sª-Sp-¯-sXóv Nqïn-¡m-«n-bmbn-cp-óp KpP-dm¯v {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao]n¨-Xv.
tIkv Pqsse 26\v hoïpw tImS-Xn-bpsS ]cn-K-W-\¡v hcp-t¼mÄ hnjbw AXnsâ Kuc-h-¯nð tImS-Xnsb t_m[n-¸n-¡p-Ibpw F{Xbpw s]«óv lÖv I½n-än-bpsS {]hÀ¯\w ]p\-cm-cw-`n-¡p-Ibpw sNbvXmse lÖv Imcy-§Ä kpK-a-ambn aptóm«v sImïp-t]m-Im-\m-hq. CXn\v P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw kwL-S-\-Ifpw tI{µ-kÀ¡m-cnð kaÀ±w sNep-¯p-Ibpw thWw.


News Submitted: Thursday May 27 2010 10:51 AM
  ചെന്നൈക്ക് മുന്നില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ കറങ്ങിവീണു

  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741