To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 23 November 2014
News updated: Sunday November 23 2014 02:13 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kÀ¡mÀ \nÊw-K-X: lÖv Hcp-¡-§Ä aµ-K-Xn-bn-emIpw
   dlow \pÅn-¸mSn


Pn±: aplvkn\ InZzmbn sNbÀt]-gvk-Wm-bpÅ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tIknð tÌ ]cn-K-Wn-¡p-óXv tImSnXn Pqsse 26te¡v \o«n-b-tXmsS Cu hÀjs¯ lÖv apsóm-cp-¡-§Ä hoïpw aµ-K-Xn-bn-em-Ipw.
tI{µ hntZ-i-Imcy a{´m-e-b-¯nsâ \nÀt±-i-§Ä¡-\p-k-cn¨v Xmð¡m-en-I-ambn {]hÀ¯n-¡m³ Pn± anj\v A\p-aXn \ðIn-bn-«p-sï-¦nepw lÖv Hcp-¡-§-fpsS Imcy-amb ]ptcm-KXn C\nbpw Dïm-bn-«n-ñ. a¡-bnð sI«n-S-§Ä Gsä-Sp-¡p-óXv DS-a-I-fnð \nópw At]-£-IÄ £Wn-¡pó {]hÀ¯-\-§-fmWv Ct¸mÄ \S-óp-h-cp-ó-Xv. lÖnsâ Xmð¡m-enI Npa-X-e-bpÅ lÖvanj³ a¡-bnð sI«n-S-§Ä Isï-¯n-bmð Xsó XpSÀ \S-]-Sn-¡m-bpÅ hnhn[ I½n-än-IÄ a¡-bnð Ft¯-ï-Xp-ïv. Ch-sc-¯n-bmepw C¡m-cy-§Ä¡mbn ^ïv A\p-h-Zn-t¡-ïXv tI{µ lÖv I½n-än-bm-Wv. tI{µ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tÌ \oïp-t]m-Ip-óXv lÖv Hcp-¡-§sf Imcy-ambn _m[n-¡pw.
Cu amkw 18\v tIkv tImSXn ]cn-K-Wn-¨-t¸mÄ kÀ¡mÀ A`n-`m-j-I³ tImS-Xn-bnð lmP-cm-Im-Xn-cp-óXv Imc-W-amWv tImSXn tIkv hoïpw Pqsse 26te¡v amän-b-Xv. Fómð lÖn\v C\n 5 amkw _m¡n-\nðs¡ Cu hnjbw Kuc-h-ambn FSp-¡m¯ kÀ¡mÀ \S-]Sn hnhm-Z-am-Ip-I-bm-Wv.
amÀ¨v amk-amWv tI{µ lÖv I½nän ]p\:-kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. ]nóoSv aplvkn\ InZzm-bnsb sNbÀt]-gvk-Wmbn tI{µ kÀ¡mÀ {]Jym-]n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. CXn-s\-Xnsc KpP-dm-¯nð \nópÅ Hcp {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao-]n-¨-tXm-sS-bmWv sNbÀt]-gvk-tâbpw sshkv sNbÀam-tâbpw sXc-sª-Sp¸v tImSXn tÌ sNbvX-Xv. KpP-dm-¯nð lÖv I½nän cq]o-I-cn-¡m¯ kml-N-cy-¯nð X§-fpsS {]Xn-\n-[n-Isf DÄs¸-Sp-¯m-sX-bmWv tI{µ lÖ I½n-änsb sXc-sª-Sp-¯-sXóv Nqïn-¡m-«n-bmbn-cp-óp KpP-dm¯v {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao]n¨-Xv.
tIkv Pqsse 26\v hoïpw tImS-Xn-bpsS ]cn-K-W-\¡v hcp-t¼mÄ hnjbw AXnsâ Kuc-h-¯nð tImS-Xnsb t_m[n-¸n-¡p-Ibpw F{Xbpw s]«óv lÖv I½n-än-bpsS {]hÀ¯\w ]p\-cm-cw-`n-¡p-Ibpw sNbvXmse lÖv Imcy-§Ä kpK-a-ambn aptóm«v sImïp-t]m-Im-\m-hq. CXn\v P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw kwL-S-\-Ifpw tI{µ-kÀ¡m-cnð kaÀ±w sNep-¯p-Ibpw thWw.


News Submitted: Thursday May 27 2010 10:51 AM
  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036