To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 21 August 2014
News updated: Wednesday August 20 2014 04:09 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kÀ¡mÀ \nÊw-K-X: lÖv Hcp-¡-§Ä aµ-K-Xn-bn-emIpw
   dlow \pÅn-¸mSn


Pn±: aplvkn\ InZzmbn sNbÀt]-gvk-Wm-bpÅ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tIknð tÌ ]cn-K-Wn-¡p-óXv tImSnXn Pqsse 26te¡v \o«n-b-tXmsS Cu hÀjs¯ lÖv apsóm-cp-¡-§Ä hoïpw aµ-K-Xn-bn-em-Ipw.
tI{µ hntZ-i-Imcy a{´m-e-b-¯nsâ \nÀt±-i-§Ä¡-\p-k-cn¨v Xmð¡m-en-I-ambn {]hÀ¯n-¡m³ Pn± anj\v A\p-aXn \ðIn-bn-«p-sï-¦nepw lÖv Hcp-¡-§-fpsS Imcy-amb ]ptcm-KXn C\nbpw Dïm-bn-«n-ñ. a¡-bnð sI«n-S-§Ä Gsä-Sp-¡p-óXv DS-a-I-fnð \nópw At]-£-IÄ £Wn-¡pó {]hÀ¯-\-§-fmWv Ct¸mÄ \S-óp-h-cp-ó-Xv. lÖnsâ Xmð¡m-enI Npa-X-e-bpÅ lÖvanj³ a¡-bnð sI«n-S-§Ä Isï-¯n-bmð Xsó XpSÀ \S-]-Sn-¡m-bpÅ hnhn[ I½n-än-IÄ a¡-bnð Ft¯-ï-Xp-ïv. Ch-sc-¯n-bmepw C¡m-cy-§Ä¡mbn ^ïv A\p-h-Zn-t¡-ïXv tI{µ lÖv I½n-än-bm-Wv. tI{µ lÖv I½n-än-s¡-Xn-sc-bpÅ tÌ \oïp-t]m-Ip-óXv lÖv Hcp-¡-§sf Imcy-ambn _m[n-¡pw.
Cu amkw 18\v tIkv tImSXn ]cn-K-Wn-¨-t¸mÄ kÀ¡mÀ A`n-`m-j-I³ tImS-Xn-bnð lmP-cm-Im-Xn-cp-óXv Imc-W-amWv tImSXn tIkv hoïpw Pqsse 26te¡v amän-b-Xv. Fómð lÖn\v C\n 5 amkw _m¡n-\nðs¡ Cu hnjbw Kuc-h-ambn FSp-¡m¯ kÀ¡mÀ \S-]Sn hnhm-Z-am-Ip-I-bm-Wv.
amÀ¨v amk-amWv tI{µ lÖv I½nän ]p\:-kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. ]nóoSv aplvkn\ InZzm-bnsb sNbÀt]-gvk-Wmbn tI{µ kÀ¡mÀ {]Jym-]n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. CXn-s\-Xnsc KpP-dm-¯nð \nópÅ Hcp {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao-]n-¨-tXm-sS-bmWv sNbÀt]-gvk-tâbpw sshkv sNbÀam-tâbpw sXc-sª-Sp¸v tImSXn tÌ sNbvX-Xv. KpP-dm-¯nð lÖv I½nän cq]o-I-cn-¡m¯ kml-N-cy-¯nð X§-fpsS {]Xn-\n-[n-Isf DÄs¸-Sp-¯m-sX-bmWv tI{µ lÖ I½n-änsb sXc-sª-Sp-¯-sXóv Nqïn-¡m-«n-bmbn-cp-óp KpP-dm¯v {]Xn-\n[n tImS-Xnsb kao]n¨-Xv.
tIkv Pqsse 26\v hoïpw tImS-Xn-bpsS ]cn-K-W-\¡v hcp-t¼mÄ hnjbw AXnsâ Kuc-h-¯nð tImS-Xnsb t_m[n-¸n-¡p-Ibpw F{Xbpw s]«óv lÖv I½n-än-bpsS {]hÀ¯\w ]p\-cm-cw-`n-¡p-Ibpw sNbvXmse lÖv Imcy-§Ä kpK-a-ambn aptóm«v sImïp-t]m-Im-\m-hq. CXn\v P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw kwL-S-\-Ifpw tI{µ-kÀ¡m-cnð kaÀ±w sNep-¯p-Ibpw thWw.


News Submitted: Thursday May 27 2010 10:51 AM
  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്

  ഖത്തര്‍-കാസര്‍കോട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് 40-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

  മനസ്സിന്‍റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശീലനവുമായി ദുബായ് കെ.എം.സി.സി

  'ക്യൂട്ടിക്ക്' ഡോ. എം.പി ഷാഫി ഹാജി ചെയര്‍., ലുക്മാനുല്‍ ഹക്കീം മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍

  സയ്യിദ് ത്വാഹിറുല്‍ അഹ്ദല്‍ തങ്ങള്‍ ആണ്ട് നേര്‍ച്ചയും സ്വലാത്തും 20ന്

  പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി റഹീം ചൂരി നാട്ടിലേക്ക്

  എം.പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മികച്ച മനുഷ്യസ്നേഹി'

  ഡി.പി.എല്‍ സീസണ്‍ ത്രി എം.സി.സി ദുബായ് ജേതാക്കള്‍

  ക്രിക്കറ്റ് രാജാക്കന്മാര്‍ക്കൊപ്പം പന്തെറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്‍റെ ആഹ്ലാദത്തില്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036