To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 02 April 2015
News updated: Wednesday April 01 2015 07:09 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


A\p-tim-Nn¨p
   


a\m-a: ImkÀtImSv amenIvZo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Z-an-bp-sS-bpw, sI.Fw.-kn.kn ImkÀtImSv PnñmI-½n-än-bp-sSbpw kwbpà B`napJy-¯nð awK-em-]pcw hnam\ A]-I-S-¯nð acn-¨-hÀ¡v thïn a¿n¯v \a-kv¡m-chpw A\p-tim-N-\-tbm-Khp \S-¯n. a\ma ba\n ]Ån-bn-ðsh¨v \Só a¿n¯v \a-kvIm-c-¯n\v Da-dpð ^mdqJv \Zvhn t\XrXzw \ðIn. ImkÀtIm-Sv, Z£nW I®S Pnñ-I-fnse cmjv{Sob kmaq-ln-I, kmwkvIm-cnI cwK-§-fnð \ndªv \nó Xf-¦c C{_mlnw Jeo-ensâ thÀ]mSv \mSnsâ s]mXp-\-jvS-ambn tbmKw hne-bn-cp-¯n. 160 Hmfw Bfp-I-fpsS k´]vX IpSpw-_mw-K-§-fpsS Zp:J-¯nð ]¦vtNcp-Ibpw A\p-tim-N\w Adn-bn-¡p-Ibpw sNbvXp. sI.Fw.-kn.kn Pnñm {]kn-Uïv sF.sI.-dlow tbmK-¯nð A[y-£X hln-¨p. amenIv Zo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Zan _lvssd³ Nm]väÀ P\.-sk-{I-«dn kenw Xf-¦c kzmKXw Biw-kn-¨p. sI.Fw.-kn.kn Pnñm P\.-sk-{I-«dn F³.-Fw.-Jm-enZv A\p-tim-N-\-{]-tabw Ah-X-cn-¸n-¨p. sI.Fw.-kn.kn kwØm\ A[y-£³ Ip«p¼ aptï-cn, P\.-sk-{I-«dn Fkv.-hn.-P-eo-ð, ap³ {]kn-Uïv Sn.A-´p-am³, Aen sImbvem-ïn, K^qÀ ssI¸ awK-ew, t^mIkv _lvssd³ {]kn-Uïv _joÀ.sI.kn, kloÀ Im«m-¼-Ån, jnlm_v sN½-\m-Sv XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p. Jeoð Bew-]mSn \µn tcJ-s¸-Sp-¯n.
Ipssh-äv: awK-em-]pcw hnam-\-]-I-S-¯nð ]o¸nÄkv IĨ-dð t^mdw (]n.kn.-F-^v) Ipssh¯v sk³{Sð I½nän A\p-tim-N\w tcJ-s¸-Sp-¯n. Zpc-´-¯nð AKm-[-amb Zp:J-hpw, \Sp-¡hpw tcJ-s¸-Sp-¯n.


News Submitted: Tuesday May 25 2010 11:14 AM
  സമാര്‍ട്ട്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട ഉല്‍ഘാടനം ജൂണില്‍

  സൗദിയില്‍ അനധികൃതമായി താമസിച്ച 604 പേര്‍കൂടി പിടിയില്‍

  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036