To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 24 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


A\p-tim-Nn¨p
   


a\m-a: ImkÀtImSv amenIvZo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Z-an-bp-sS-bpw, sI.Fw.-kn.kn ImkÀtImSv PnñmI-½n-än-bp-sSbpw kwbpà B`napJy-¯nð awK-em-]pcw hnam\ A]-I-S-¯nð acn-¨-hÀ¡v thïn a¿n¯v \a-kv¡m-chpw A\p-tim-N-\-tbm-Khp \S-¯n. a\ma ba\n ]Ån-bn-ðsh¨v \Só a¿n¯v \a-kvIm-c-¯n\v Da-dpð ^mdqJv \Zvhn t\XrXzw \ðIn. ImkÀtIm-Sv, Z£nW I®S Pnñ-I-fnse cmjv{Sob kmaq-ln-I, kmwkvIm-cnI cwK-§-fnð \ndªv \nó Xf-¦c C{_mlnw Jeo-ensâ thÀ]mSv \mSnsâ s]mXp-\-jvS-ambn tbmKw hne-bn-cp-¯n. 160 Hmfw Bfp-I-fpsS k´]vX IpSpw-_mw-K-§-fpsS Zp:J-¯nð ]¦vtNcp-Ibpw A\p-tim-N\w Adn-bn-¡p-Ibpw sNbvXp. sI.Fw.-kn.kn Pnñm {]kn-Uïv sF.sI.-dlow tbmK-¯nð A[y-£X hln-¨p. amenIv Zo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Zan _lvssd³ Nm]väÀ P\.-sk-{I-«dn kenw Xf-¦c kzmKXw Biw-kn-¨p. sI.Fw.-kn.kn Pnñm P\.-sk-{I-«dn F³.-Fw.-Jm-enZv A\p-tim-N-\-{]-tabw Ah-X-cn-¸n-¨p. sI.Fw.-kn.kn kwØm\ A[y-£³ Ip«p¼ aptï-cn, P\.-sk-{I-«dn Fkv.-hn.-P-eo-ð, ap³ {]kn-Uïv Sn.A-´p-am³, Aen sImbvem-ïn, K^qÀ ssI¸ awK-ew, t^mIkv _lvssd³ {]kn-Uïv _joÀ.sI.kn, kloÀ Im«m-¼-Ån, jnlm_v sN½-\m-Sv XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p. Jeoð Bew-]mSn \µn tcJ-s¸-Sp-¯n.
Ipssh-äv: awK-em-]pcw hnam-\-]-I-S-¯nð ]o¸nÄkv IĨ-dð t^mdw (]n.kn.-F-^v) Ipssh¯v sk³{Sð I½nän A\p-tim-N\w tcJ-s¸-Sp-¯n. Zpc-´-¯nð AKm-[-amb Zp:J-hpw, \Sp-¡hpw tcJ-s¸-Sp-¯n.


News Submitted: Tuesday May 25 2010 11:14 AM
  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741