To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 02 March 2015
News updated: Sunday March 01 2015 06:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


A\p-tim-Nn¨p
   


a\m-a: ImkÀtImSv amenIvZo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Z-an-bp-sS-bpw, sI.Fw.-kn.kn ImkÀtImSv PnñmI-½n-än-bp-sSbpw kwbpà B`napJy-¯nð awK-em-]pcw hnam\ A]-I-S-¯nð acn-¨-hÀ¡v thïn a¿n¯v \a-kv¡m-chpw A\p-tim-N-\-tbm-Khp \S-¯n. a\ma ba\n ]Ån-bn-ðsh¨v \Só a¿n¯v \a-kvIm-c-¯n\v Da-dpð ^mdqJv \Zvhn t\XrXzw \ðIn. ImkÀtIm-Sv, Z£nW I®S Pnñ-I-fnse cmjv{Sob kmaq-ln-I, kmwkvIm-cnI cwK-§-fnð \ndªv \nó Xf-¦c C{_mlnw Jeo-ensâ thÀ]mSv \mSnsâ s]mXp-\-jvS-ambn tbmKw hne-bn-cp-¯n. 160 Hmfw Bfp-I-fpsS k´]vX IpSpw-_mw-K-§-fpsS Zp:J-¯nð ]¦vtNcp-Ibpw A\p-tim-N\w Adn-bn-¡p-Ibpw sNbvXp. sI.Fw.-kn.kn Pnñm {]kn-Uïv sF.sI.-dlow tbmK-¯nð A[y-£X hln-¨p. amenIv Zo\mÀ CÉm-anIv A¡m-Zan _lvssd³ Nm]väÀ P\.-sk-{I-«dn kenw Xf-¦c kzmKXw Biw-kn-¨p. sI.Fw.-kn.kn Pnñm P\.-sk-{I-«dn F³.-Fw.-Jm-enZv A\p-tim-N-\-{]-tabw Ah-X-cn-¸n-¨p. sI.Fw.-kn.kn kwØm\ A[y-£³ Ip«p¼ aptï-cn, P\.-sk-{I-«dn Fkv.-hn.-P-eo-ð, ap³ {]kn-Uïv Sn.A-´p-am³, Aen sImbvem-ïn, K^qÀ ssI¸ awK-ew, t^mIkv _lvssd³ {]kn-Uïv _joÀ.sI.kn, kloÀ Im«m-¼-Ån, jnlm_v sN½-\m-Sv XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p. Jeoð Bew-]mSn \µn tcJ-s¸-Sp-¯n.
Ipssh-äv: awK-em-]pcw hnam-\-]-I-S-¯nð ]o¸nÄkv IĨ-dð t^mdw (]n.kn.-F-^v) Ipssh¯v sk³{Sð I½nän A\p-tim-N\w tcJ-s¸-Sp-¯n. Zpc-´-¯nð AKm-[-amb Zp:J-hpw, \Sp-¡hpw tcJ-s¸-Sp-¯n.


News Submitted: Tuesday May 25 2010 11:14 AM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036