To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday May 25 2010 09:27 AM

hnam-\-Zp-c´w: A\p-tim-N-\-{]-hmlw
   jmÀP: awK-em-]pcw hnam-\m-]-I-S-¯nð sF.Fw.-kn.-kn. bp.F.-C. \mj-Wð I½nän {]kn-Uïv Sn.kn.-F. dlvam\pw P\-dð sk{I-«dn Fw.F. e¯o^pw A\p-tim-Nn-¨p.
a\ma: hnam-\-Zp-c-´-¯nð _lvssd³ ImkÀtImSv Pnñm {]hmkn Atkm-kn-tb-j³ ASn-b-´nc tbmKw A\p-tim-Nn-¨p.
acn-¨-h-cpsS _Ôp-¡-fpsS thZ-\-bnð ]¦p-tN-cp-ó-Xmbpw Zpc´w ImkÀtImSv kztZ-in-I-fmb {]hm-kn-IÄ¡v Xm§m-\m-hm¯ Hóm-sWópw tbmKw hne-bn-cp-¯n. hn. IrjvW³ ]pñqÀ A[y-£X hln-¨p. _me-N-{µ³ sImó-¡mSv A\p-tim-N\ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¨p.
Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c-´-¯nð Zp_mbv apkvenw IĨ-dð t^mdw `mc-hm-ln-IÄ A\p-tim-Nn-¨p.
Zp_mbv: ]n.kn.-F-^v. Zp_mbv sk{I-t«-dn-bäv ZpxJw tcJ-s¸-Sp-¯n. A]-I-Ss¯ ]än ka-{K-amb At\z-jWw \S-¯-W-saóv Bh-iy-s¸-«p.
{]kn-Uïv _joÀ ]«m¼n A[y-£X hln-¨p. sXmSn-bnð CJv_mð Ig-¡q-«w, apl-½Zv jm sIm«m-c-¡-c, apCu-\p-±o³ Nmh-¡m-Sv, Akokv _mh Xncp-h¼m-Sn, F.kn.-F. K^qÀ ae-¸p-dw, Akokv tk«v Xr¯m-e, lʳ sIm«ym-Sn, djoZv ]¯-\w-Xn-« Fón-hÀ kw_-Ôn-¨p. apl-½Zv aAv-dq^v kzmK-Xhpw d^oJv Xe-tÈcn \µnbpw ]d-ªp.
Zp_mbv: hnam\ Zpc-´-¯nð acn¨ Xf-¦c C{_mlnw Jeoð, Zp_mbv atô-izcw aÞew sI.Fw.-kn.-kn. sa¼dpw shðs^-bÀ kvIow sa¼-dp-amb D¸f _¸m-b-s¯m-«n-bnse kn.F. apl-½Zv _joÀ AS-¡-ap-Å-h-cpsS \ncym-W-¯nð Zp_mbv atôizcw aÞew sI.Fw.-kn.-kn. A\p-tim-Nn-¨p.


News Submitted: Monday May 24 2010 03:05 PM

News Updated on: Tuesday May 25 2010 09:27 AM
  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741