To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 24 November 2014
News updated: Sunday November 23 2014 02:13 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday May 25 2010 09:27 AM

hnam-\-Zp-c´w: A\p-tim-N-\-{]-hmlw
   jmÀP: awK-em-]pcw hnam-\m-]-I-S-¯nð sF.Fw.-kn.-kn. bp.F.-C. \mj-Wð I½nän {]kn-Uïv Sn.kn.-F. dlvam\pw P\-dð sk{I-«dn Fw.F. e¯o^pw A\p-tim-Nn-¨p.
a\ma: hnam-\-Zp-c-´-¯nð _lvssd³ ImkÀtImSv Pnñm {]hmkn Atkm-kn-tb-j³ ASn-b-´nc tbmKw A\p-tim-Nn-¨p.
acn-¨-h-cpsS _Ôp-¡-fpsS thZ-\-bnð ]¦p-tN-cp-ó-Xmbpw Zpc´w ImkÀtImSv kztZ-in-I-fmb {]hm-kn-IÄ¡v Xm§m-\m-hm¯ Hóm-sWópw tbmKw hne-bn-cp-¯n. hn. IrjvW³ ]pñqÀ A[y-£X hln-¨p. _me-N-{µ³ sImó-¡mSv A\p-tim-N\ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¨p.
Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c-´-¯nð Zp_mbv apkvenw IĨ-dð t^mdw `mc-hm-ln-IÄ A\p-tim-Nn-¨p.
Zp_mbv: ]n.kn.-F-^v. Zp_mbv sk{I-t«-dn-bäv ZpxJw tcJ-s¸-Sp-¯n. A]-I-Ss¯ ]än ka-{K-amb At\z-jWw \S-¯-W-saóv Bh-iy-s¸-«p.
{]kn-Uïv _joÀ ]«m¼n A[y-£X hln-¨p. sXmSn-bnð CJv_mð Ig-¡q-«w, apl-½Zv jm sIm«m-c-¡-c, apCu-\p-±o³ Nmh-¡m-Sv, Akokv _mh Xncp-h¼m-Sn, F.kn.-F. K^qÀ ae-¸p-dw, Akokv tk«v Xr¯m-e, lʳ sIm«ym-Sn, djoZv ]¯-\w-Xn-« Fón-hÀ kw_-Ôn-¨p. apl-½Zv aAv-dq^v kzmK-Xhpw d^oJv Xe-tÈcn \µnbpw ]d-ªp.
Zp_mbv: hnam\ Zpc-´-¯nð acn¨ Xf-¦c C{_mlnw Jeoð, Zp_mbv atô-izcw aÞew sI.Fw.-kn.-kn. sa¼dpw shðs^-bÀ kvIow sa¼-dp-amb D¸f _¸m-b-s¯m-«n-bnse kn.F. apl-½Zv _joÀ AS-¡-ap-Å-h-cpsS \ncym-W-¯nð Zp_mbv atôizcw aÞew sI.Fw.-kn.-kn. A\p-tim-Nn-¨p.


News Submitted: Monday May 24 2010 03:05 PM

News Updated on: Tuesday May 25 2010 09:27 AM
  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036