To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 16 April 2014
News updated: Wednesday April 16 2014 03:45 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday May 25 2010 09:27 AM

hnam-\-Zp-c´w: A\p-tim-N-\-{]-hmlw
   jmÀP: awK-em-]pcw hnam-\m-]-I-S-¯nð sF.Fw.-kn.-kn. bp.F.-C. \mj-Wð I½nän {]kn-Uïv Sn.kn.-F. dlvam\pw P\-dð sk{I-«dn Fw.F. e¯o^pw A\p-tim-Nn-¨p.
a\ma: hnam-\-Zp-c-´-¯nð _lvssd³ ImkÀtImSv Pnñm {]hmkn Atkm-kn-tb-j³ ASn-b-´nc tbmKw A\p-tim-Nn-¨p.
acn-¨-h-cpsS _Ôp-¡-fpsS thZ-\-bnð ]¦p-tN-cp-ó-Xmbpw Zpc´w ImkÀtImSv kztZ-in-I-fmb {]hm-kn-IÄ¡v Xm§m-\m-hm¯ Hóm-sWópw tbmKw hne-bn-cp-¯n. hn. IrjvW³ ]pñqÀ A[y-£X hln-¨p. _me-N-{µ³ sImó-¡mSv A\p-tim-N\ {]tabw Ah-X-cn-¸n-¨p.
Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c-´-¯nð Zp_mbv apkvenw IĨ-dð t^mdw `mc-hm-ln-IÄ A\p-tim-Nn-¨p.
Zp_mbv: ]n.kn.-F-^v. Zp_mbv sk{I-t«-dn-bäv ZpxJw tcJ-s¸-Sp-¯n. A]-I-Ss¯ ]än ka-{K-amb At\z-jWw \S-¯-W-saóv Bh-iy-s¸-«p.
{]kn-Uïv _joÀ ]«m¼n A[y-£X hln-¨p. sXmSn-bnð CJv_mð Ig-¡q-«w, apl-½Zv jm sIm«m-c-¡-c, apCu-\p-±o³ Nmh-¡m-Sv, Akokv _mh Xncp-h¼m-Sn, F.kn.-F. K^qÀ ae-¸p-dw, Akokv tk«v Xr¯m-e, lʳ sIm«ym-Sn, djoZv ]¯-\w-Xn-« Fón-hÀ kw_-Ôn-¨p. apl-½Zv aAv-dq^v kzmK-Xhpw d^oJv Xe-tÈcn \µnbpw ]d-ªp.
Zp_mbv: hnam\ Zpc-´-¯nð acn¨ Xf-¦c C{_mlnw Jeoð, Zp_mbv atô-izcw aÞew sI.Fw.-kn.-kn. sa¼dpw shðs^-bÀ kvIow sa¼-dp-amb D¸f _¸m-b-s¯m-«n-bnse kn.F. apl-½Zv _joÀ AS-¡-ap-Å-h-cpsS \ncym-W-¯nð Zp_mbv atôizcw aÞew sI.Fw.-kn.-kn. A\p-tim-Nn-¨p.


News Submitted: Monday May 24 2010 03:05 PM

News Updated on: Tuesday May 25 2010 09:27 AM
  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി

  കിന്നിങ്കാര്‍ സ്വദേശിക്ക് അഭിനയ പുരസ്കാരം

  സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി: കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിക്ക് ദുബായിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അവാര്‍ഡ്

  കെസ്വ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ ഒരുക്കി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741