To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Saturday April 19 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


FbÀ C´y hntZi C´y-¡m-tcmSv XpS-cpó {IqcX Ah-km-\n-¸n-¡Ww þsI.-Fw.-kn.-kn.
   


Zp_mbv: Dä-h-cp-sSbpw DS-b-h-cp-sSbpw thÀ]m-S-dnªv \m«nð t]mIm³ XpS§n-b-hÀ aWn-¡q-dp-I-tfmfw FbÀt]mÀ«nð h«w-I-d-§p-Ibpw A]-I-S-¯nðs]-«-h-cpsS _Ôp-¡-tfmSv ]Xn-hp-t]mse \ncp-¯-chm-ZnXzw BhÀ¯n-¡p-Ibpw sNbvX FbÀ C´ym FIvkv{]kv A[n-Ir-X-cpsS kao-]\w {]hmkn C´y-¡m-tcmSv FbÀ C´y FIvkv{]kv XpS-cpó A\o-Xn-bp-sSbpw {IqcXbpsSbpw HSp-hn-es¯ DZm-l-c-W-amsWóv Zp_mbv sI.Fw.-kn.-kn. ImkÀtImSv aÞew I½nän Ipä-s¸-Sp-¯n.
cmPys¯ sR«n¨ hnam-\-Zp-c-´-¯nð Zp_mbv sI.Fw.-kn.-kn. ImkÀtImSv aÞew I½nän A\p-tim-Nn-¨p. AÀl-amb \jvS]-cn-lmcw \ðIm³ _Ô-s¸-«-hÀ aptóm-«p-h-c-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. {]kn-Uïv alvaqZv Ipf-§c A[y-£X hln-¨p. kemw I\y-¸m-Sn, ss^kð ]t«ð, jco^v ss]¡, keow tNc-ss¦, kpss_À sam{Kmð]p-¯qÀ, Al-½Zv sNtS-¡mð, \qdp-±o³ Bdm-«p-I-S-hv, dlow sN¦f kw_-Ôn-¨p.
hnam\ Zpc-´-¯nð Zp_mbv sI.Fw.-kn.-kn. _Zn-b-Sp¡ ]ôm-b-¯v, sam{Kmð]p-¯qÀ ]ôm-b-¯v, sN¦f ]ôm-b¯v I½nänIfpw A\p-tim-Nn-¨p.


News Submitted: Monday May 24 2010 03:04 PM
  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741