To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 28 March 2015
News updated: Friday March 27 2015 04:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


acn¨hcpsS _Ôp¡fpsS ZpcnXw; Fw.kn.F^v ]cmXn \ðIn
   


Zpss_: awKem]pcw hnam\]IS¯nð s]«hcpsS Zp_mbnse _Ôp¡Ä¡v \m«nte¡v F¯m\mbn t\cntSïn hó ZpcnX¯nð At\zjWamhiys¸«v Zp_mbv ImkÀtImSv apkvenw IĨdð t^mdw {][m\a{´n, knhnð thymabm\ a{´n, tIcfm apJya{´n FónhÀ¡v \nthZ\w \ðIn. Zpc´¯nð acn¨hcpsS _Ôp¡sf kuP\yambn \m«nse¯n¡psaóv ap³IqÀ {]kvXmh\bnd¡nb FbÀ C´y sjUyqÄ ^vssfäv hsc Hgnhm¡n I_fn¸n¡pIbmbncpóp. ]Ww apS¡nbn«v Xsó \m«nse¯m³ thïn Zp_mbv FbÀt¸mÀ«nse¯nbhtcmSv FbÀ C´y A[nIyXÀ \ncp¯chmZ kao]\amWv Im«nbXv. _Päv FbÀsse\n\v \nc¡m¯ NmÀPv CuSm¡póXpw C¯c¯nepÅ kao]\¯n\v DZmlcWamWv.
ss]eänsâ ]ngshó Hä¡mcWw Isï¯n awKem]pcw Zpc´¯nsâ At\zjW¯n\v hncmaanScpsXópw ZpcnX¯nte¡v \bn¨ kmt¦XnIXbpw aäpamb Fñm Imcy§fpw At\zjn¡póXn\psam¸w FbÀ C´ybpsS \ncp¯chmZn¯n¯hpw At\zjn¡Wsaóv Fw.kn.F^v Bhiys¸«p.


News Submitted: Monday May 24 2010 12:15 PM
  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036