To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 18 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


acn¨hcpsS _Ôp¡fpsS ZpcnXw; Fw.kn.F^v ]cmXn \ðIn
   


Zpss_: awKem]pcw hnam\]IS¯nð s]«hcpsS Zp_mbnse _Ôp¡Ä¡v \m«nte¡v F¯m\mbn t\cntSïn hó ZpcnX¯nð At\zjWamhiys¸«v Zp_mbv ImkÀtImSv apkvenw IĨdð t^mdw {][m\a{´n, knhnð thymabm\ a{´n, tIcfm apJya{´n FónhÀ¡v \nthZ\w \ðIn. Zpc´¯nð acn¨hcpsS _Ôp¡sf kuP\yambn \m«nse¯n¡psaóv ap³IqÀ {]kvXmh\bnd¡nb FbÀ C´y sjUyqÄ ^vssfäv hsc Hgnhm¡n I_fn¸n¡pIbmbncpóp. ]Ww apS¡nbn«v Xsó \m«nse¯m³ thïn Zp_mbv FbÀt¸mÀ«nse¯nbhtcmSv FbÀ C´y A[nIyXÀ \ncp¯chmZ kao]\amWv Im«nbXv. _Päv FbÀsse\n\v \nc¡m¯ NmÀPv CuSm¡póXpw C¯c¯nepÅ kao]\¯n\v DZmlcWamWv.
ss]eänsâ ]ngshó Hä¡mcWw Isï¯n awKem]pcw Zpc´¯nsâ At\zjW¯n\v hncmaanScpsXópw ZpcnX¯nte¡v \bn¨ kmt¦XnIXbpw aäpamb Fñm Imcy§fpw At\zjn¡póXn\psam¸w FbÀ C´ybpsS \ncp¯chmZn¯n¯hpw At\zjn¡Wsaóv Fw.kn.F^v Bhiys¸«p.


News Submitted: Monday May 24 2010 12:15 PM
  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741