To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 24 November 2014
News updated: Sunday November 23 2014 02:13 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


acn¨hcpsS _Ôp¡fpsS ZpcnXw; Fw.kn.F^v ]cmXn \ðIn
   


Zpss_: awKem]pcw hnam\]IS¯nð s]«hcpsS Zp_mbnse _Ôp¡Ä¡v \m«nte¡v F¯m\mbn t\cntSïn hó ZpcnX¯nð At\zjWamhiys¸«v Zp_mbv ImkÀtImSv apkvenw IĨdð t^mdw {][m\a{´n, knhnð thymabm\ a{´n, tIcfm apJya{´n FónhÀ¡v \nthZ\w \ðIn. Zpc´¯nð acn¨hcpsS _Ôp¡sf kuP\yambn \m«nse¯n¡psaóv ap³IqÀ {]kvXmh\bnd¡nb FbÀ C´y sjUyqÄ ^vssfäv hsc Hgnhm¡n I_fn¸n¡pIbmbncpóp. ]Ww apS¡nbn«v Xsó \m«nse¯m³ thïn Zp_mbv FbÀt¸mÀ«nse¯nbhtcmSv FbÀ C´y A[nIyXÀ \ncp¯chmZ kao]\amWv Im«nbXv. _Päv FbÀsse\n\v \nc¡m¯ NmÀPv CuSm¡póXpw C¯c¯nepÅ kao]\¯n\v DZmlcWamWv.
ss]eänsâ ]ngshó Hä¡mcWw Isï¯n awKem]pcw Zpc´¯nsâ At\zjW¯n\v hncmaanScpsXópw ZpcnX¯nte¡v \bn¨ kmt¦XnIXbpw aäpamb Fñm Imcy§fpw At\zjn¡póXn\psam¸w FbÀ C´ybpsS \ncp¯chmZn¯n¯hpw At\zjn¡Wsaóv Fw.kn.F^v Bhiys¸«p.


News Submitted: Monday May 24 2010 12:15 PM
  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036