To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 20 April 2014
News updated: Sunday April 20 2014 02:41 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


{]hmkn thm«-h-Im-iw, sk³kkv: ]n.kn.-F-^v. {]t£m-`-am-cw-`n-¡póp
   


Pn±: {]hm-kn-Isf cïmw-Xcw ]uc-òm-cmbn ImWpó tI{µ-kÀ¡mÀ kao-]\w Ah-km-\n-¸n-¡p-I, {]hmkn thm«-h-Imi¯nð bp.]n.-F. kÀ¡mÀ hm¡p-]m-en-¡p-I, sk³k-knð {]hm-kn-I-sfbpw DÄs¸-Sp-¯pI XpS-§nb Bh-iy-§-fp-ó-bn¨v ]o¸nÄkv IĨ-dÀ t^mdw {]t£m`w Bcw-`n-¡p-óp. CXnsâ BZy-L-«-ambn tImgn-t¡mSv slUvt]m-tÌm-^o-kn-te¡v amÀ¨v \S-¯n. aäp Pnñ-I-fn-te¡pw kacw hym]n-¸n-¡pw.
{]kn-Uïv ]n.F. apl-½Zv dmkn-bpsS A[y-£-X-bnð \mj-Wð I½n-än-bwKw Zneo]v Xma-c-¡pfw DðLm-S\w sNbvXp. C.Fw. A\o-kv, A_vZpñ ]«m-¼n, apkvX^ ]pI-bqÀ, ss^kð s]mò-f, \qdp-±o³ Be-§m-Sv, I_oÀ hÅn-¡p-óv, \Po_v s]cn-´ða-®, Pm^À añ-¸Ån {]kw-Kn-¨p.-
P-\-dð sk{I-«dn DaÀ taem-äqÀ kzmK-Xhpw sk{I-«dn bqkp^v añ-¸Ån \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Wednesday May 19 2010 02:12 PM
  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741