To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sh_vsskäv DðLm-S\w sNbvXp
   


Zp_mbv: Zp_mbv Ge-¯qÀ aÞew sI.Fw.-kn.kn sh_vsskäv DðLm-S\w sNbvXp.
sh_vsskänð Poh-Im-cpWy {]hÀ¯\ cwK¯v sI.Fw.-kn.-kn. sNbvXp-h-cpó tkh-\-§-fpsS hnh-c-§fpw ]pXnb Xe-ap-dbv¡v amXr-I-bm-¡m-hpó t]mb-Ime s]mXp{]hÀ¯-I-cp-sSbpw t\Xm-¡-fp-sSbpw Pohn-Xhpw Ncn-{Xhpw DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv.
ae-bmfn a\-Ênse \·bpw kmwkvIm-cnI ]mc-¼-cyhpw hc-¨p-Im-«pó kw`-h-§fpw \m«n³]p-d-hÀ¯-am-\-§fpw sskänð ZÀin-¡m-\m-hpw. ss^kð aS-¯nð A[y-£X hln-¨p. Fw.Fkv.Aehn, ]pó-¡ð apl-½-Zen, hn.Fw.-_m-h, H.sI.-C-{_mlnw, Dss_ZvtNäph, sI.Fw.-kn.-kn.-Pn-ñm-{]-kn-Uïv lwk ]t¿mfn, Ajvd^v X§Ä X¨m-s¼m-bnð, ]n.sI.-P-amð, \ujmZv I\ym-¸mSn {]kw-Kn-¨p.
Ckvabnð Gdm-ae apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. Bjnw ]äp-¼¯v kzmK-Xhpw hn.]n.-ss^-kð \µnbpw ]d-ªp.Peoepw kwLhpw \bn¨ Cið hncpóp \S-óp.
News Submitted: Wednesday May 12 2010 02:28 PM
  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741