To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 28 November 2014
News updated: Friday November 28 2014 02:56 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sh_vsskäv DðLm-S\w sNbvXp
   


Zp_mbv: Zp_mbv Ge-¯qÀ aÞew sI.Fw.-kn.kn sh_vsskäv DðLm-S\w sNbvXp.
sh_vsskänð Poh-Im-cpWy {]hÀ¯\ cwK¯v sI.Fw.-kn.-kn. sNbvXp-h-cpó tkh-\-§-fpsS hnh-c-§fpw ]pXnb Xe-ap-dbv¡v amXr-I-bm-¡m-hpó t]mb-Ime s]mXp{]hÀ¯-I-cp-sSbpw t\Xm-¡-fp-sSbpw Pohn-Xhpw Ncn-{Xhpw DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv.
ae-bmfn a\-Ênse \·bpw kmwkvIm-cnI ]mc-¼-cyhpw hc-¨p-Im-«pó kw`-h-§fpw \m«n³]p-d-hÀ¯-am-\-§fpw sskänð ZÀin-¡m-\m-hpw. ss^kð aS-¯nð A[y-£X hln-¨p. Fw.Fkv.Aehn, ]pó-¡ð apl-½-Zen, hn.Fw.-_m-h, H.sI.-C-{_mlnw, Dss_ZvtNäph, sI.Fw.-kn.-kn.-Pn-ñm-{]-kn-Uïv lwk ]t¿mfn, Ajvd^v X§Ä X¨m-s¼m-bnð, ]n.sI.-P-amð, \ujmZv I\ym-¸mSn {]kw-Kn-¨p.
Ckvabnð Gdm-ae apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. Bjnw ]äp-¼¯v kzmK-Xhpw hn.]n.-ss^-kð \µnbpw ]d-ªp.Peoepw kwLhpw \bn¨ Cið hncpóp \S-óp.
News Submitted: Wednesday May 12 2010 02:28 PM
  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;2f3088efd225dba1da350071a6fe1ea1&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;54.196.62.23&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1417201289)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=3&id=16589', '', '54.196.62.23', 1417201289) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172