To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 28 February 2015
News updated: Friday February 27 2015 03:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sh_vsskäv DðLm-S\w sNbvXp
   


Zp_mbv: Zp_mbv Ge-¯qÀ aÞew sI.Fw.-kn.kn sh_vsskäv DðLm-S\w sNbvXp.
sh_vsskänð Poh-Im-cpWy {]hÀ¯\ cwK¯v sI.Fw.-kn.-kn. sNbvXp-h-cpó tkh-\-§-fpsS hnh-c-§fpw ]pXnb Xe-ap-dbv¡v amXr-I-bm-¡m-hpó t]mb-Ime s]mXp{]hÀ¯-I-cp-sSbpw t\Xm-¡-fp-sSbpw Pohn-Xhpw Ncn-{Xhpw DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv.
ae-bmfn a\-Ênse \·bpw kmwkvIm-cnI ]mc-¼-cyhpw hc-¨p-Im-«pó kw`-h-§fpw \m«n³]p-d-hÀ¯-am-\-§fpw sskänð ZÀin-¡m-\m-hpw. ss^kð aS-¯nð A[y-£X hln-¨p. Fw.Fkv.Aehn, ]pó-¡ð apl-½-Zen, hn.Fw.-_m-h, H.sI.-C-{_mlnw, Dss_ZvtNäph, sI.Fw.-kn.-kn.-Pn-ñm-{]-kn-Uïv lwk ]t¿mfn, Ajvd^v X§Ä X¨m-s¼m-bnð, ]n.sI.-P-amð, \ujmZv I\ym-¸mSn {]kw-Kn-¨p.
Ckvabnð Gdm-ae apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. Bjnw ]äp-¼¯v kzmK-Xhpw hn.]n.-ss^-kð \µnbpw ]d-ªp.Peoepw kwLhpw \bn¨ Cið hncpóp \S-óp.
News Submitted: Wednesday May 12 2010 02:28 PM
  ദുബായില്‍ മേല്‍പറന്പുകാരുടെ സംഗമം 27ന്

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  അനന്തപുരിയില്‍ മിന്നല്‍പിണറായി കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി പ്രസാദ്

  ശിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹ്യ തളങ്കര രചിച്ച സ്നേഹനിലാവ് ആല്‍ബം യേശുദാസ് പുറത്തിറക്കും

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  മണ്ണില്‍ പൊന്നുവിളയിച്ച് 'കുട്ടിപൊലീസ്': ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായി കൊയ്ത്തുത്സവം

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036