To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 01 March 2015
News updated: Saturday February 28 2015 01:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tae¯v kam-Z-c-Wob\mb t]mcmfnþI-S-ó-¸Ån
   


Im\-¯qÀ: tZiob {]Øm\ Ncn-{X-¯nse kam-Z-c-Wo-b-\mb t]mcm-fn-bm-bn-cpóp tae¯v \mcm-b-W³ \¼ym-scóv tZhkzw a{´n IS-ó-¸Ån cma-N-{µ³ {]kvXm-hn-¨p.
kl-I-cW {]Øm-\-¯nsâ kap-óX t\Xm-hm-bn-cp-óp. ImkÀtImSv taJ-e-bnð kl-I-cW {]Øm\w \«p-h-fÀ¯n-bXv At±-l-am-Wv. tae¯v Cñm-bn-cp-só¦nð D¯-c-tI-c-f-¯nð kl-I-cW {]Øm\w Cu coXn-bnð ]SÀóp-]-´-en-¡p-am-bn-cp-ónñþI-S-ó--¸Ån ]d-ªp.
tae-¯nsâ Ccp-]-¯ômw Nc-a-hmÀjnI Zn\-¯nð Im\-¯qÀ kÀthm-Zb hmb-\-ime Hcp-¡nb A\p-kva-c-W kt½-f\w DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kn.Sn.-A-l-½-Zen Fw.Fð.-F A[y-£X hln-¨p.
AUz: Sn.sI. kp[m-I-c³, AUz: Fw. \mcm-bW `«v, _n.sI. \mcm-b-W³, Fw. A\-´³ \¼ymÀ, hmkp tNmtdmSv, sI. kmhn-{Xn, kn.sI. ]pjv] {]kw-Kn-¨p.
{]kn-Uïv sI. \m-cm-b-W³ \mbÀ kzmKXhpw sk{I-«dn hn. am[-h³ \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Saturday September 04 2010 02:37 PM
  കുടിശ്ശിക നല്‍കിയില്ല; കരാറുകാരുടെ കൂട്ട ഉപവാസം 2ന്

  എസ്.വൈ.എസ് ചരിത്ര സംഗമത്തിന് പ്രൌഢമായ തുടക്കം

  ജലസംഭരണി ഉപയോഗശൂന്യമായി; ഗോവിന്ദപൈ കോളേജില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സമരം നടത്തി

  പങ്കാളിത്തപെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം-എന്‍.ജി.ഒ യൂണിയന്‍

  കട പരിശോധനക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും-വ്യാപാരികള്‍

  ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലും മാലിന്യ നിക്ഷേപ സംവിധാനമൊരുക്കും -ജില്ലാ ശുചിത്വ സമിതി

  പൊലീസ് സഹകരണ സംഘം ക്ഷേമനിധി വിതരണം ചെയ്തു

  വിദ്യാനഗര്‍ സ്റ്റേഷനും ഇനി ജനമൈത്രി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍

  മഞ്ചത്തടുക്ക മഖാം ഉറൂസ് മാര്‍ച്ച് 1ന് തുടങ്ങും

  അത്തനാടി പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിനെ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൈയൊഴിയുന്നുവെന്ന്

  ഗവ. കോളേജ് എന്‍.എസ്.എസ് കുടുംബസംഗമം 28ന്

  റോഡിന്‍റെ ശോചനീയാവസ്ഥ; ബന്തടുക്കയില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ ആചരിച്ചു

  ദുര്‍ഗാ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറിയില്‍ അമ്മമലയാളം ഇരട്ടശില്പം നാളെ അനാഛാദനം ചെയ്യും

  സൈനുല്‍ ആബിദ് വധം: എസ്.ഡി.പി.ഐ സി.ഐ ഓഫീസ് മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  കുന്പളയിലെ കൊലപാതകം: പ്രതികളെ പിടികൂടണം -എസ്.ടി.യു.
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036