To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 23 September 2014
News updated: Tuesday September 23 2014 03:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tae¯v kam-Z-c-Wob\mb t]mcmfnþI-S-ó-¸Ån
   


Im\-¯qÀ: tZiob {]Øm\ Ncn-{X-¯nse kam-Z-c-Wo-b-\mb t]mcm-fn-bm-bn-cpóp tae¯v \mcm-b-W³ \¼ym-scóv tZhkzw a{´n IS-ó-¸Ån cma-N-{µ³ {]kvXm-hn-¨p.
kl-I-cW {]Øm-\-¯nsâ kap-óX t\Xm-hm-bn-cp-óp. ImkÀtImSv taJ-e-bnð kl-I-cW {]Øm\w \«p-h-fÀ¯n-bXv At±-l-am-Wv. tae¯v Cñm-bn-cp-só¦nð D¯-c-tI-c-f-¯nð kl-I-cW {]Øm\w Cu coXn-bnð ]SÀóp-]-´-en-¡p-am-bn-cp-ónñþI-S-ó--¸Ån ]d-ªp.
tae-¯nsâ Ccp-]-¯ômw Nc-a-hmÀjnI Zn\-¯nð Im\-¯qÀ kÀthm-Zb hmb-\-ime Hcp-¡nb A\p-kva-c-W kt½-f\w DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kn.Sn.-A-l-½-Zen Fw.Fð.-F A[y-£X hln-¨p.
AUz: Sn.sI. kp[m-I-c³, AUz: Fw. \mcm-bW `«v, _n.sI. \mcm-b-W³, Fw. A\-´³ \¼ymÀ, hmkp tNmtdmSv, sI. kmhn-{Xn, kn.sI. ]pjv] {]kw-Kn-¨p.
{]kn-Uïv sI. \m-cm-b-W³ \mbÀ kzmKXhpw sk{I-«dn hn. am[-h³ \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Saturday September 04 2010 02:37 PM
  ഓര്‍മ്മയുടെ മാധുര്യം നുകര്‍ന്ന് മായിപ്പാടി ഡയറ്റില്‍ അപൂര്‍വ്വ സംഗമം

  മല്ലം ക്ഷേത്രത്തില്‍ സരണിപയനത്തിന്‍റെ അമൃതോത്സവം നടത്തി

  എസ്. എസ്. എഫ് ശാക്തവം ക്യാന്പ് സമാപിച്ചു

  ദേശീയപാതയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണം-എ.കെ.പി.എ

  കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ജീവനക്കാര്‍ ധര്‍ണ നടത്തി

  വെളിയം ഭാര്‍ഗവന്‍ ചരമവാര്‍ഷികദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിച്ചു

  ബന്തടുക്ക-പൊയിനാച്ചി റോഡ് ഗതാഗതം നരകതുല്യം; അധികൃതര്‍ കണ്ണുതുറക്കുന്നില്ല

  കൃഷിനാശം നേരിട്ടവര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണം-സ്വതന്ത്രകര്‍ഷക സംഘം

  എല്‍.ബി.എസില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാന്‍ എസ്.എഫ്.ഐ ശ്രമം-എം.എസ്.എഫ്

  സ്വാശ്രയ ഭാരത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രദര്‍ശനം ഒക്ടോബര്‍ 14 മുതല്‍

  പട്ളയില്‍ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ അപകടം വിളിച്ചോതുന്നു

  രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ നിര്യാണത്തില്‍ അനുശോചിച്ചു

  മുക്കുന്നോത്ത് കാവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം: സ്വാഗതസംഘമായി

  എന്‍. മണിരാജ് പ്രസിഡണ്ട് കെ. നരേഷ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി

  കാഞ്ഞങ്ങാടിന്‍റെ 'ഞാന്‍' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036