To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 01 September 2014
News updated: Monday September 01 2014 04:18 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tae¯v kam-Z-c-Wob\mb t]mcmfnþI-S-ó-¸Ån
   


Im\-¯qÀ: tZiob {]Øm\ Ncn-{X-¯nse kam-Z-c-Wo-b-\mb t]mcm-fn-bm-bn-cpóp tae¯v \mcm-b-W³ \¼ym-scóv tZhkzw a{´n IS-ó-¸Ån cma-N-{µ³ {]kvXm-hn-¨p.
kl-I-cW {]Øm-\-¯nsâ kap-óX t\Xm-hm-bn-cp-óp. ImkÀtImSv taJ-e-bnð kl-I-cW {]Øm\w \«p-h-fÀ¯n-bXv At±-l-am-Wv. tae¯v Cñm-bn-cp-só¦nð D¯-c-tI-c-f-¯nð kl-I-cW {]Øm\w Cu coXn-bnð ]SÀóp-]-´-en-¡p-am-bn-cp-ónñþI-S-ó--¸Ån ]d-ªp.
tae-¯nsâ Ccp-]-¯ômw Nc-a-hmÀjnI Zn\-¯nð Im\-¯qÀ kÀthm-Zb hmb-\-ime Hcp-¡nb A\p-kva-c-W kt½-f\w DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kn.Sn.-A-l-½-Zen Fw.Fð.-F A[y-£X hln-¨p.
AUz: Sn.sI. kp[m-I-c³, AUz: Fw. \mcm-bW `«v, _n.sI. \mcm-b-W³, Fw. A\-´³ \¼ymÀ, hmkp tNmtdmSv, sI. kmhn-{Xn, kn.sI. ]pjv] {]kw-Kn-¨p.
{]kn-Uïv sI. \m-cm-b-W³ \mbÀ kzmKXhpw sk{I-«dn hn. am[-h³ \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Saturday September 04 2010 02:37 PM
  ബളാംതോട്, മാനടുക്കം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബസ് സര്‍വീസില്ല, നാട്ടുകാര്‍ ദുരിതത്തില്‍

  ഭീമന്‍ തേനീച്ചക്കൂട് കൌതുകമാവുന്നു

  മഴ കനക്കുന്നു; കര്‍ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ കരിയുന്നു

  എസ്.എസ്.എഫ്. ഉണര്‍ത്തു പാട്ട് സമാപിച്ചു

  ദേശീയപാത തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കരാറുകാരുടെയും അനാസ്ഥ

  വേതന കുടിശ്ശിക നല്‍കണം; ആചാരസ്ഥാനികരും കോലധാരികളും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

  വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെയുള്ള അപവാദ പ്രചാരണങ്ങള്‍ കരുതിയിരിക്കണം

  വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നു; മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവണം

  'ആ ചിത്രം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു'- അജാസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനക്കത്ത്

  മാലിക് ദീനാര്‍ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുര്‍ക്കിയിലേക്ക്

  അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി തുക 15 ലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തണം- ഐ.എ.എല്‍

  'സൌഹൃദവിദ്യാലയം സംഘര്‍ഷരഹിത വിദ്യാലയം'-കാന്പയിന്‍ തുടങ്ങുന്നു

  മുഹമ്മദ് മുബാറക്ക് ഹാജിക്ക് അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിച്ചു

  തളങ്കര കെ.കെ പുറത്ത് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാന്പ് 31ന്

  കെ.ടി അബ്ദുല്ലഫൈസിക്ക് യാത്രയയപ്പ് 31ന്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036