To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 28 August 2014
News updated: Wednesday August 27 2014 03:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


a{´n sFkIv {]hÀ¯n¡póXv amÀ«n\p thïn: D½³ Nmïn
   


Imª§mSv: tXmakv sFkIns\ a{´nk`bnð Ccp¯ns¡mïv AgnaXn hncp² kÀ¡mcmsWópw ]dbm³ apJya{´n¡p Ignbnsñóp {]Xn]£t\Xmhv D½³ Nmïn ]dªp. kmânbmtKm amÀ«n\p thïnbmWv tXmakv sFkIv {]hÀ¯n¡pósXópw AgnaXns¡Xnsc i_vZw DbÀ¯m³ kn]nF½n\v AhImiansñópw D½³Nmïn ]dªp. Imª§mSv tIm¬{Kkv Pnñm kvs]jð I¬sh³j³ DZvLmS\w sN¿pIbmbncpóp At±lw.
bpUnF^nsâ Ime¯v Hm¬sse³ tem«dn \ntcm[n¨Xp {]tXyI \nbaw sImïphómWv. Aópw tI{µ\nbaw Dïmbncpóp. bpUnF^v kÀ¡mÀ
Xocpam\t¯msS kp{]ow tImSXnbpw icnsh¨p. \nba§sf Imänð ]d¯nbpÅA\y kwØm\ tem«dnIsf \nb{´n¡m³ kÀ¡mcn\p Imgnbpónsñóv D½³Nmïn Ipäs¸Sp¯n. ]ômb¯v XncsªSp¸v kab¯p \S¯m³ Ignbm¯ kÀ¡mÀ kwØm\¯n\v Xsó \mWt¡SmWv. A{]mtbmKnIamb hyhØIÄ sImïp ]ômb¯pIsf kÀ¡mÀ {]hÀ¯n¡mXm¡nsbóv At±lw ]dªp.
bpUnF^nsâ Ime¯pïm¡nb hyhØIÄ AwKoIcn¡m\pÅ kÀ¡mcnsâ PmfyamWv kvamÀ«v knänbpsS `zn A\nÝnXXz¯nem¡nbXv. F{Knsaânse
hyhØIÄ ]men¨mð aXnsbómWv SotImw I¼\n ]dbpóXv. AXn\p kÀ¡mÀ X¿mdmhpónsñóv D½³Nmïn ]dªp. kÀ¡mcns\Xncmb P\hn[nbmbn
Xt±i XncsªSp¸ns\ amäWsaóv At±lw ]dªp.
Unknkn {]knUâv sI.shfp¯¼p A[y£X hln¨p. sI]nknkn P\dð sk{I«dn kXoi³ ]mt¨\n, \nÀhmlI kanXn AwK§fmb ].KwKm[c³ \mbÀ,
kn.sI {io[c³, Fw.kn.tPmkv, Unknkn P\dð sk{I«dnamcmb Sn.sI.kp[mIc³, sI.sI.cmtP{µ³ FónhÀ {]kwKn¨p.


News Submitted: Saturday September 04 2010 12:56 PM
  സാദിഖ് കാവിലിന്‍റെ 'ഔട്ട്പാസ്' പുറത്തിറങ്ങി

  കാസര്‍കോട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  വികസന ശില്‍പശാല ശ്രദ്ധേയമായി

  പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് അപലപനീയം -യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

  എസ്.എസ്.എഫ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ്: കാസര്‍കോട് ഡിവിഷന്‍ ജേതാക്കള്‍

  നാട്ടറിവിന്‍റെ മാധുര്യം നുകര്‍ന്ന് ചന്ദ്രഗിരി സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: പുനരധിവാസത്തിന് 485 കോടിയുടെ പാക്കേജിനോട് കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂല നിലപാട് -കൃഷിമന്ത്രി

  'വിരമിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കര്‍മ്മശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ വയോജന നയം പ്രഖ്യാപിക്കണം'

  ഓണം പച്ചക്കറി വിപണനമേള തുടങ്ങി

  സി.ഐ.ടി.യു. സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

  മുന്നാട്ട് സമഗ്രവികസന ശില്‍പശാല തുടങ്ങി

  രാഷ്ട്രീയം മതത്തിലിടപെടുന്നതാണ് അപകടം- സി.പി.രാജശേഖരന്‍

  എസ്.വൈ.എസ്. ജില്ലയില്‍ 350 ഫാമിലി സ്കൂള്‍ തുടങ്ങും

  പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിച്ചു

  ഓണപ്പരീക്ഷയെത്തിയിട്ടും പ്രവേശനമില്ല; പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ തുടര്‍പഠനം അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036