To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 02 August 2014
News updated: Friday August 01 2014 04:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Cdm\n hkv{X-§Ä s]cp-ómÄ hn]Wn Iog-S-¡póp
   


Ip¼f: Cdm\n hkv{X-§Ä¡v {]nbtadp-óp. s]cp-ómÄ hn]-Wn-bnð Ch NqS¸w t]mse-bmWv hnä-gn-bp-ó-Xv. kv{XoIÄ¡pw Ip«n-IÄ¡p-amWv Cdm\n hkv{X-§-tfmSv IqSp-Xð {]nbw. apwss_, sIm𡯠Fóo \K-c-§-fnð \nómWv Cdm\n hkv{X-§Ä ImkÀtIm-S³ hn]-Wn-bn-se-¯p-ó-Xv. 300 cq] apXð 5000 cq] hsc hne-a-Xn-¡pó hkv{X-§-fp-ïv. Cdm\n Po³kv ]mân-\mWv Bh-iy-¡m-c-[n-Iw. Hmtcm IS-bnepw kok¬ Znhkw 50 ]cw Cdm\n {Ukp-IÄ hnä-gn-bpóp. Cdm\n hkv{X-§Ä BZy-sa-¯n-bXv awK-em-]p-c-¯m-Wv. ]nóoSv ImkÀtImSv Pnñ-bpsS hnhn[ `mK-§-fnð hkv{X{]-W-bn-Isf tXSn-sb-¯n. Cdm\n sdUn-sabvUv hkv{X-§fpw hn]Wn ]nSn-¨-S-¡p-óp-ïv. sSbneÀam-cpsS hb-ä-¯-Sn-¡pó hn[w sdUn-sabvUv hkv{X-§fpw hym]-I-am-Wv.


News Submitted: Tuesday August 31 2010 02:17 PM
  കുടുംബനാഥന് തളര്‍വാതം; കുടുംബം ദുരിതത്തില്

  'ചീമേനി താപവൈദ്യുതി നിലയം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കണം'

  ബോവിക്കാനം-കുറ്റിക്കോല്‍ റൂട്ടില്‍ ട്രാന്‍. ബസ് അനുവദിക്കണം

  ടിന്പര്‍ വ്യാപാരികള്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി

  റോഡുകള്‍ തകര്‍ന്നു; സി.പി.എം. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ഇരുട്ട് കൂട്ട്; നിറം കെട്ട ജീവിതത്തോട് വേണു പടവെട്ടുന്നു

  വിജയഗാഥയുടെ കഥപറഞ്ഞ് കുടുംബശ്രീ

  ഊജംപാടിയിലെ സുന്നീ മദ്രസക്ക് വഖ്ഫ് ബോര്‍ഡ് സ്റ്റേ നല്‍കിയതില്‍ ദുരൂഹതയെന്ന് എ.പി. വിഭാഗം

  റമദാന്‍ റിലീഫും ഇഫ്താര്‍ സംഗമവും നടത്തി

  കുട്ടിയാനത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സം പതിവാകുന്നു

  സൂപ്പര്‍ ക്ലാസ്: സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും

  സ്വയം തൊഴില്‍ രംഗത്ത് കരുത്ത് പകര്‍ന്ന് വനിതകളുടെ കുണ്ടംകുഴി മാതൃക

  ബദിയടുക്ക ടൌണിലും പരിസരങ്ങളിലും എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  കാസര്‍കോട് സൌഹൃദവേദി ഈദ് സംഗമം ഒരുക്കി

  മലയോര റോഡുകളോടുള്ള അവഗണന: സി.പി.എം. മാര്‍ച്ച് 31ന്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036