To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 31 March 2015
News updated: Tuesday March 31 2015 02:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZiob]Wn-ap-S¡v; taJem PmY ae¸p-d¯v \nóv
   


ImkÀtImSv: sk]vXw_À Ggnsâ tZiob ]Wn-ap-S¡v {]N-cWmÀ°w hml\ PmY \S-¯póp. tI{µ kÀ¡mÀ Poh-\-¡m-cpsS tIm¬s^-U-td-j³ D¯c taJem hml\ PmY BKÌv 31\v ae-¸p-d¯v kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-«dn sI. D½À amÌÀ DðLm-S\w sN¿pw. 3\v cmhnse 11 aWn¡v sNdp-h-¯qcpw 12\v \ote-iz-c¯pw 2 aWn¡v Imª-§m«pw 3 aWn¡v ]me-¡p-ónepw kzoI-cWw \ðIpw. sdbnðsh tÌj³ ]cn-k-c¯v sshIn«v 4.30\v kam-]\ kt½-f\w kn.sF.-Sn.-bp. Pnñm P\-dð sk{I-«dn ]n. cmL-h³ DðLm-S\w sN¿pw. sk]vXw-_À 5\v tI{µ Poh-\-¡m-cpsS Pnñm I¬sh³j³ ]n Bâv Sn tlmanð \S¡pw. sI.F³. cm[m-Ir-jvW³ \¼ymÀ A[y-£X hln-¡pw. ]n.hn. cmtP-{µ³, hn. kpPn-¯v, F. tKm]n-\m-Yv, kn.F-¨v. tKm]n, Fw. Ipam-c³ \¼ymÀ, sI. am[-h³ \mbÀ, Fw.kn. cm[m-Ir-jvW³, sI.hn. hn³skâv, Znhm-I-c³, F³. _me-N-{µ³ \¼ymÀ {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:49 PM
  മതസൌഹാര്‍ദ്ദ സന്ദേശവുമായി ആദൂര്‍ ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മകലശോത്സവം

  സഅദിയ്യയില്‍ കാന്തപുരത്തിന്‍റെ പണ്ഡിത ദര്‍സ് ആരംഭിക്കുന്നു

  സീറോലാന്‍റ് രണ്ടാംഘട്ടം; അപേക്ഷയുമായി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക്

  മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യുവകേരള യാത്ര: പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആവേശമായി പ്രചരണ കൂട്ടയോട്ടം

  ജനകീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് മാതൃക; ബാബു കോഹിന്നൂരിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം

  തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ കണ്ണുചിമ്മി; എരിയാല്‍ ഇരുട്ടില്‍ തപ്പുന്നു

  മഴക്കാല രോഗനിയന്ത്രണ പരിപാടി ശില്‍പശാല നടത്തി

  മഡ്ക്ക: നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സംഗീത മഴ ചൊരിഞ്ഞ് രേവതി കാമത്ത്

  ചെങ്കള പഞ്ചായത്തില്‍ വീണ്ടും ടവറുകള്‍; യൂത്ത് ലീഗ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

  ത്വാഹിറുല്‍ അഹ്ദല്‍ ഉറൂസ് മുബാറകും മുഹിമ്മാത്ത് സനദ് ദാനവും മേയില്‍

  നാഗവിഗ്രഹം കണ്ടെത്തി

  നൂറുല്‍ ഉലമ അനുസ്മരണ സംഗമം സമാപിച്ചു

  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസന്പര്‍ക്ക പരിപാടി; ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു

  കുറ്റിക്കോലില്‍ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്‍ വരുന്നു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036