To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 01 August 2014
News updated: Thursday July 31 2014 03:57 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZiob]Wn-ap-S¡v; taJem PmY ae¸p-d¯v \nóv
   


ImkÀtImSv: sk]vXw_À Ggnsâ tZiob ]Wn-ap-S¡v {]N-cWmÀ°w hml\ PmY \S-¯póp. tI{µ kÀ¡mÀ Poh-\-¡m-cpsS tIm¬s^-U-td-j³ D¯c taJem hml\ PmY BKÌv 31\v ae-¸p-d¯v kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-«dn sI. D½À amÌÀ DðLm-S\w sN¿pw. 3\v cmhnse 11 aWn¡v sNdp-h-¯qcpw 12\v \ote-iz-c¯pw 2 aWn¡v Imª-§m«pw 3 aWn¡v ]me-¡p-ónepw kzoI-cWw \ðIpw. sdbnðsh tÌj³ ]cn-k-c¯v sshIn«v 4.30\v kam-]\ kt½-f\w kn.sF.-Sn.-bp. Pnñm P\-dð sk{I-«dn ]n. cmL-h³ DðLm-S\w sN¿pw. sk]vXw-_À 5\v tI{µ Poh-\-¡m-cpsS Pnñm I¬sh³j³ ]n Bâv Sn tlmanð \S¡pw. sI.F³. cm[m-Ir-jvW³ \¼ymÀ A[y-£X hln-¡pw. ]n.hn. cmtP-{µ³, hn. kpPn-¯v, F. tKm]n-\m-Yv, kn.F-¨v. tKm]n, Fw. Ipam-c³ \¼ymÀ, sI. am[-h³ \mbÀ, Fw.kn. cm[m-Ir-jvW³, sI.hn. hn³skâv, Znhm-I-c³, F³. _me-N-{µ³ \¼ymÀ {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:49 PM
  റോഡുകള്‍ തകര്‍ന്നു; സി.പി.എം. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ഇരുട്ട് കൂട്ട്; നിറം കെട്ട ജീവിതത്തോട് വേണു പടവെട്ടുന്നു

  വിജയഗാഥയുടെ കഥപറഞ്ഞ് കുടുംബശ്രീ

  ഊജംപാടിയിലെ സുന്നീ മദ്രസക്ക് വഖ്ഫ് ബോര്‍ഡ് സ്റ്റേ നല്‍കിയതില്‍ ദുരൂഹതയെന്ന് എ.പി. വിഭാഗം

  റമദാന്‍ റിലീഫും ഇഫ്താര്‍ സംഗമവും നടത്തി

  കുട്ടിയാനത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സം പതിവാകുന്നു

  സൂപ്പര്‍ ക്ലാസ്: സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും

  സ്വയം തൊഴില്‍ രംഗത്ത് കരുത്ത് പകര്‍ന്ന് വനിതകളുടെ കുണ്ടംകുഴി മാതൃക

  ബദിയടുക്ക ടൌണിലും പരിസരങ്ങളിലും എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  കാസര്‍കോട് സൌഹൃദവേദി ഈദ് സംഗമം ഒരുക്കി

  മലയോര റോഡുകളോടുള്ള അവഗണന: സി.പി.എം. മാര്‍ച്ച് 31ന്

  'ഉപ്പള ഐല കടപ്പുറത്ത് കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മ്മിക്കണം'

  പെരുന്നാള്‍ വന്നണയുന്പോള്‍

  റിലീഫ് വിതരണവും ഇഫ്താര്‍ സംഗമവും നടത്തി

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി 130 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036