To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 30 January 2015
News updated: Thursday January 29 2015 03:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZiob]Wn-ap-S¡v; taJem PmY ae¸p-d¯v \nóv
   


ImkÀtImSv: sk]vXw_À Ggnsâ tZiob ]Wn-ap-S¡v {]N-cWmÀ°w hml\ PmY \S-¯póp. tI{µ kÀ¡mÀ Poh-\-¡m-cpsS tIm¬s^-U-td-j³ D¯c taJem hml\ PmY BKÌv 31\v ae-¸p-d¯v kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-«dn sI. D½À amÌÀ DðLm-S\w sN¿pw. 3\v cmhnse 11 aWn¡v sNdp-h-¯qcpw 12\v \ote-iz-c¯pw 2 aWn¡v Imª-§m«pw 3 aWn¡v ]me-¡p-ónepw kzoI-cWw \ðIpw. sdbnðsh tÌj³ ]cn-k-c¯v sshIn«v 4.30\v kam-]\ kt½-f\w kn.sF.-Sn.-bp. Pnñm P\-dð sk{I-«dn ]n. cmL-h³ DðLm-S\w sN¿pw. sk]vXw-_À 5\v tI{µ Poh-\-¡m-cpsS Pnñm I¬sh³j³ ]n Bâv Sn tlmanð \S¡pw. sI.F³. cm[m-Ir-jvW³ \¼ymÀ A[y-£X hln-¡pw. ]n.hn. cmtP-{µ³, hn. kpPn-¯v, F. tKm]n-\m-Yv, kn.F-¨v. tKm]n, Fw. Ipam-c³ \¼ymÀ, sI. am[-h³ \mbÀ, Fw.kn. cm[m-Ir-jvW³, sI.hn. hn³skâv, Znhm-I-c³, F³. _me-N-{µ³ \¼ymÀ {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:49 PM
  അജാനൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: രണ്ടു വാര്‍ഡുകളും യു.ഡി.എഫ് നിലനിര്‍ത്തി

  തന്‍ബീഹുല്‍ ഇസ്ലാം ജൂബിലിക്ക് തുടക്കമായി

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച: സമാപനവും മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനവും ഇന്ന്

  ദേശസ്നേഹം വാനോളമുയര്‍ത്തി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച: മജ്ലിസ്സുന്നൂര്‍ ഇന്ന്

  തന്‍ബീഹുല്‍ ഇസ്ലാം സ്കൂള്‍ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

  ആലംപാടി സൌദി കമ്മിറ്റി മംഗല്യനിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തും

  മൊഗ്രാല്‍ സോക്കര്‍ ലീഗ്: നവ്യാനുഭൂതി പകര്‍ന്ന് കളിക്കാരുടെ ലേലം വിളി

  30ന് 11 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മാനവ സംഗമം നടത്തും

  തളങ്കരയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കോളേജ് തുടങ്ങണമെന്ന് ഹമീദലി ഷംനാട്

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ട് നേര്‍ച്ചക്ക് തുടക്കമായി

  ദിലീപ് കുമാറിന് പത്മവിഭൂഷന്‍; കാസര്‍കോടിനും ആഹ്ലാദം

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: ഇരകളെ സഹജീവികളായി കണ്ട് രോഗ പരിഹാരം നടത്തേണ്ട പ്രശ്നം-ആശാ മേനോന്‍

  ദേശസ്നേഹത്തിന്‍റെ വിളംബരം മുഴക്കി നാടെങ്ങും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം

  വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മത്സര ബുദ്ധിയെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം - ജില്ലാ കലക്ടര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036