To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 03 September 2014
News updated: Monday September 01 2014 04:18 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


awK-em-]pcw hnam\ Zpc´w: D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv FbÀ C´y¡v Hgnªpamdm-\m-hnñ
   


ImkÀtImSv: cmPys¯ \Sp-¡nb awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w \S-ó-t¸mÄ dUmÀ kwhn-[m\w {]hÀ¯\cln-X-am-bn-cp-sóó F.Sn.-kn. hn`m-K-¯nsâ shfn-s¸-Sp-¯epw FbÀ C´ybpsS Xmf¸ng-Ifpw ImcWw hnam-\-Zp-c´¯nsâ D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv AhÀ¡v Hgn-ªp-am-dm-\m-hn-sñópw ImkÀtImSv \ntbm-PI aÞew apÉnw-bq¯veoKv tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. 158 t]cpsS aW-¯n-\n-S-bm-¡nb Znhkw Imem-hØ ImgvN]cn[n sa¨-s¸-«-Xm-bn«pw hnam-\-an-d-§p-ó-Xn-\p-Å Hcp-¡-§Ä¡mbn F.Sn.-.kn¡v e`n-¨Xv cïp-an-\näv am{X-amWv. 100 Xh-Ws¯ em³UnwKv ]cn-tim-[\bnð 48 Xh-Wbpw hnam\w t\cs¯ F¯n-b-Xmbn tImÀ«v Hm^v F³Izbdn sXfn-sh-Sp-¸nð Isï-¯nb kml-N-cy-¯nð D¯-c-hm-Zn-IÄs¡-Xnsc sImeIpä-¯n\v tIsk-Sp-¡-W-saópw tbmKw Nqïn-¡m-«n. Zpc´¯n\n-c-bm-b-h-cpsS B{in-XÀ¡pÅ [\-k-lm-b-hn-X-cW{]hÀ¯-\-§Ä XzcnXs¸-Sp-¯-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. hn.Fw. ap\oÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv Ipªn lnZm-b¯v \KÀ, kn±oJv kt´mjv \KÀ, Ajvd^v Nu¡n, \ujmZv aoemZv {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:46 PM
  ബളാംതോട്, മാനടുക്കം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബസ് സര്‍വീസില്ല, നാട്ടുകാര്‍ ദുരിതത്തില്‍

  ഭീമന്‍ തേനീച്ചക്കൂട് കൌതുകമാവുന്നു

  മഴ കനക്കുന്നു; കര്‍ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ കരിയുന്നു

  എസ്.എസ്.എഫ്. ഉണര്‍ത്തു പാട്ട് സമാപിച്ചു

  ദേശീയപാത തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കരാറുകാരുടെയും അനാസ്ഥ

  വേതന കുടിശ്ശിക നല്‍കണം; ആചാരസ്ഥാനികരും കോലധാരികളും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

  വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെയുള്ള അപവാദ പ്രചാരണങ്ങള്‍ കരുതിയിരിക്കണം

  വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നു; മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവണം

  'ആ ചിത്രം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു'- അജാസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനക്കത്ത്

  മാലിക് ദീനാര്‍ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുര്‍ക്കിയിലേക്ക്

  അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി തുക 15 ലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തണം- ഐ.എ.എല്‍

  'സൌഹൃദവിദ്യാലയം സംഘര്‍ഷരഹിത വിദ്യാലയം'-കാന്പയിന്‍ തുടങ്ങുന്നു

  മുഹമ്മദ് മുബാറക്ക് ഹാജിക്ക് അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിച്ചു

  തളങ്കര കെ.കെ പുറത്ത് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാന്പ് 31ന്

  കെ.ടി അബ്ദുല്ലഫൈസിക്ക് യാത്രയയപ്പ് 31ന്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036