To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 01 August 2014
News updated: Thursday July 31 2014 03:57 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


awK-em-]pcw hnam\ Zpc´w: D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv FbÀ C´y¡v Hgnªpamdm-\m-hnñ
   


ImkÀtImSv: cmPys¯ \Sp-¡nb awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w \S-ó-t¸mÄ dUmÀ kwhn-[m\w {]hÀ¯\cln-X-am-bn-cp-sóó F.Sn.-kn. hn`m-K-¯nsâ shfn-s¸-Sp-¯epw FbÀ C´ybpsS Xmf¸ng-Ifpw ImcWw hnam-\-Zp-c´¯nsâ D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv AhÀ¡v Hgn-ªp-am-dm-\m-hn-sñópw ImkÀtImSv \ntbm-PI aÞew apÉnw-bq¯veoKv tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. 158 t]cpsS aW-¯n-\n-S-bm-¡nb Znhkw Imem-hØ ImgvN]cn[n sa¨-s¸-«-Xm-bn«pw hnam-\-an-d-§p-ó-Xn-\p-Å Hcp-¡-§Ä¡mbn F.Sn.-.kn¡v e`n-¨Xv cïp-an-\näv am{X-amWv. 100 Xh-Ws¯ em³UnwKv ]cn-tim-[\bnð 48 Xh-Wbpw hnam\w t\cs¯ F¯n-b-Xmbn tImÀ«v Hm^v F³Izbdn sXfn-sh-Sp-¸nð Isï-¯nb kml-N-cy-¯nð D¯-c-hm-Zn-IÄs¡-Xnsc sImeIpä-¯n\v tIsk-Sp-¡-W-saópw tbmKw Nqïn-¡m-«n. Zpc´¯n\n-c-bm-b-h-cpsS B{in-XÀ¡pÅ [\-k-lm-b-hn-X-cW{]hÀ¯-\-§Ä XzcnXs¸-Sp-¯-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. hn.Fw. ap\oÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv Ipªn lnZm-b¯v \KÀ, kn±oJv kt´mjv \KÀ, Ajvd^v Nu¡n, \ujmZv aoemZv {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:46 PM
  റോഡുകള്‍ തകര്‍ന്നു; സി.പി.എം. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ഇരുട്ട് കൂട്ട്; നിറം കെട്ട ജീവിതത്തോട് വേണു പടവെട്ടുന്നു

  വിജയഗാഥയുടെ കഥപറഞ്ഞ് കുടുംബശ്രീ

  ഊജംപാടിയിലെ സുന്നീ മദ്രസക്ക് വഖ്ഫ് ബോര്‍ഡ് സ്റ്റേ നല്‍കിയതില്‍ ദുരൂഹതയെന്ന് എ.പി. വിഭാഗം

  റമദാന്‍ റിലീഫും ഇഫ്താര്‍ സംഗമവും നടത്തി

  കുട്ടിയാനത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സം പതിവാകുന്നു

  സൂപ്പര്‍ ക്ലാസ്: സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും

  സ്വയം തൊഴില്‍ രംഗത്ത് കരുത്ത് പകര്‍ന്ന് വനിതകളുടെ കുണ്ടംകുഴി മാതൃക

  ബദിയടുക്ക ടൌണിലും പരിസരങ്ങളിലും എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  കാസര്‍കോട് സൌഹൃദവേദി ഈദ് സംഗമം ഒരുക്കി

  മലയോര റോഡുകളോടുള്ള അവഗണന: സി.പി.എം. മാര്‍ച്ച് 31ന്

  'ഉപ്പള ഐല കടപ്പുറത്ത് കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മ്മിക്കണം'

  പെരുന്നാള്‍ വന്നണയുന്പോള്‍

  റിലീഫ് വിതരണവും ഇഫ്താര്‍ സംഗമവും നടത്തി

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി 130 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036