To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


awK-em-]pcw hnam\ Zpc´w: D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv FbÀ C´y¡v Hgnªpamdm-\m-hnñ
   


ImkÀtImSv: cmPys¯ \Sp-¡nb awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w \S-ó-t¸mÄ dUmÀ kwhn-[m\w {]hÀ¯\cln-X-am-bn-cp-sóó F.Sn.-kn. hn`m-K-¯nsâ shfn-s¸-Sp-¯epw FbÀ C´ybpsS Xmf¸ng-Ifpw ImcWw hnam-\-Zp-c´¯nsâ D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv AhÀ¡v Hgn-ªp-am-dm-\m-hn-sñópw ImkÀtImSv \ntbm-PI aÞew apÉnw-bq¯veoKv tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. 158 t]cpsS aW-¯n-\n-S-bm-¡nb Znhkw Imem-hØ ImgvN]cn[n sa¨-s¸-«-Xm-bn«pw hnam-\-an-d-§p-ó-Xn-\p-Å Hcp-¡-§Ä¡mbn F.Sn.-.kn¡v e`n-¨Xv cïp-an-\näv am{X-amWv. 100 Xh-Ws¯ em³UnwKv ]cn-tim-[\bnð 48 Xh-Wbpw hnam\w t\cs¯ F¯n-b-Xmbn tImÀ«v Hm^v F³Izbdn sXfn-sh-Sp-¸nð Isï-¯nb kml-N-cy-¯nð D¯-c-hm-Zn-IÄs¡-Xnsc sImeIpä-¯n\v tIsk-Sp-¡-W-saópw tbmKw Nqïn-¡m-«n. Zpc´¯n\n-c-bm-b-h-cpsS B{in-XÀ¡pÅ [\-k-lm-b-hn-X-cW{]hÀ¯-\-§Ä XzcnXs¸-Sp-¯-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. hn.Fw. ap\oÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv Ipªn lnZm-b¯v \KÀ, kn±oJv kt´mjv \KÀ, Ajvd^v Nu¡n, \ujmZv aoemZv {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:46 PM
  ബോവിക്കാനത്തെ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ നന്നാക്കണം

  ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണം-സി.പി.ഐ

  ബദിയടുക്ക-മുള്ളേരിയ റോഡ്: നാട്ടുകാര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന്

  നിര്‍ധന കുടുംബത്തിന്‍റെ വീടുപണി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായഹസ്തം

  ദഫ്റാത്തീബ് വാര്‍ഷികവും മതപ്രഭാഷണവും സമാപിച്ചു

  ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യരംഗത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരന്‍റെ പുസ്തകം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

  ടി.സിദ്ദീഖ് 15,000 വോട്ടിന് വിജയിക്കും- മുസ്ലിം ലീഗ്

  മണല്‍ക്ഷാമം: സി.ഐ.ടി.യു പ്രക്ഷോഭത്തിന്

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി: ജില്ല നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി; 96.69 ശതമാനം വിജയം

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഫലം; മലയോരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളില്‍ മികച്ച വിജയം

  സ്കൂട്ടറിടിച്ച് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഗള്‍ഫുകാരന്‍റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു; സ്കൂട്ടര്‍ കണ്ടെത്താനാവാതെ പൊലീസ്

  കുറ്റിക്കോല്‍ മഠത്തില്‍ വയനാട്ടുകുലവന്‍ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം തുടങ്ങി

  മായിപ്പാടി പാലം തുറന്നു

  വിഷുക്കണിയും കൈനീട്ടവുമായി മലയാളികള്‍ വിഷു ആഘോഷിച്ചു

  പെര്‍ദ്ദണ ക്ഷേത്രത്തില്‍ 48 ജോഡികള്‍ക്ക് മംഗല്യഭാഗ്യം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741