To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 26 March 2015
News updated: Thursday March 26 2015 03:55 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


awK-em-]pcw hnam\ Zpc´w: D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv FbÀ C´y¡v Hgnªpamdm-\m-hnñ
   


ImkÀtImSv: cmPys¯ \Sp-¡nb awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w \S-ó-t¸mÄ dUmÀ kwhn-[m\w {]hÀ¯\cln-X-am-bn-cp-sóó F.Sn.-kn. hn`m-K-¯nsâ shfn-s¸-Sp-¯epw FbÀ C´ybpsS Xmf¸ng-Ifpw ImcWw hnam-\-Zp-c´¯nsâ D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv AhÀ¡v Hgn-ªp-am-dm-\m-hn-sñópw ImkÀtImSv \ntbm-PI aÞew apÉnw-bq¯veoKv tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. 158 t]cpsS aW-¯n-\n-S-bm-¡nb Znhkw Imem-hØ ImgvN]cn[n sa¨-s¸-«-Xm-bn«pw hnam-\-an-d-§p-ó-Xn-\p-Å Hcp-¡-§Ä¡mbn F.Sn.-.kn¡v e`n-¨Xv cïp-an-\näv am{X-amWv. 100 Xh-Ws¯ em³UnwKv ]cn-tim-[\bnð 48 Xh-Wbpw hnam\w t\cs¯ F¯n-b-Xmbn tImÀ«v Hm^v F³Izbdn sXfn-sh-Sp-¸nð Isï-¯nb kml-N-cy-¯nð D¯-c-hm-Zn-IÄs¡-Xnsc sImeIpä-¯n\v tIsk-Sp-¡-W-saópw tbmKw Nqïn-¡m-«n. Zpc´¯n\n-c-bm-b-h-cpsS B{in-XÀ¡pÅ [\-k-lm-b-hn-X-cW{]hÀ¯-\-§Ä XzcnXs¸-Sp-¯-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. hn.Fw. ap\oÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv Ipªn lnZm-b¯v \KÀ, kn±oJv kt´mjv \KÀ, Ajvd^v Nu¡n, \ujmZv aoemZv {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:46 PM
  ഉറ്റവരെ തേടുന്ന മുഹമ്മദിനെ സല്‍വ കെയര്‍ ഹോം ഏറ്റെടുത്തു

  മാണിക്കെതിരെ സമരം തുടരും-ടി.വി രാജേഷ്

  അനുസ്മരണസമ്മേളനവും ഇസ്ലാമികകഥാപ്രസംഗവും

  സഅദിയ്യയില്‍ നൂറുല്‍ ഉലമ എം.എ. ഉസ്താദ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം 28 ന് തുടങ്ങും

  'കെട്ടിട നികുതി പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കണം'

  വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്-എസ്.ടി.യു

  തൃക്കരിപ്പൂര്‍ യൂണിയനെതിരായ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധം-അരയാക്കണ്ടി സന്തോഷ്

  വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്-എസ്.ടി.യു

  കാസര്‍കോട് ടൌണ്‍ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ 50-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു

  കരിന്തളം ഖനനം: പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കണം -തൊഴിലാളികള്‍

  വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ഗ്യാസ് ടാങ്കര്‍ലോറിയില്‍ രണ്ടു ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടാകണം-ജില്ലാകലക്ടര്‍

  മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യുവ കേരള യാത്ര; മഞ്ചേശ്വരത്ത് പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും

  'എരിയാല്‍ ഇ.വൈ.സി.സിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ശ്ലാഘനീയം'

  'നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം'
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036