To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 27 January 2015
News updated: Tuesday January 27 2015 03:04 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


awK-em-]pcw hnam\ Zpc´w: D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv FbÀ C´y¡v Hgnªpamdm-\m-hnñ
   


ImkÀtImSv: cmPys¯ \Sp-¡nb awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c´w \S-ó-t¸mÄ dUmÀ kwhn-[m\w {]hÀ¯\cln-X-am-bn-cp-sóó F.Sn.-kn. hn`m-K-¯nsâ shfn-s¸-Sp-¯epw FbÀ C´ybpsS Xmf¸ng-Ifpw ImcWw hnam-\-Zp-c´¯nsâ D¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \nóv AhÀ¡v Hgn-ªp-am-dm-\m-hn-sñópw ImkÀtImSv \ntbm-PI aÞew apÉnw-bq¯veoKv tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. 158 t]cpsS aW-¯n-\n-S-bm-¡nb Znhkw Imem-hØ ImgvN]cn[n sa¨-s¸-«-Xm-bn«pw hnam-\-an-d-§p-ó-Xn-\p-Å Hcp-¡-§Ä¡mbn F.Sn.-.kn¡v e`n-¨Xv cïp-an-\näv am{X-amWv. 100 Xh-Ws¯ em³UnwKv ]cn-tim-[\bnð 48 Xh-Wbpw hnam\w t\cs¯ F¯n-b-Xmbn tImÀ«v Hm^v F³Izbdn sXfn-sh-Sp-¸nð Isï-¯nb kml-N-cy-¯nð D¯-c-hm-Zn-IÄs¡-Xnsc sImeIpä-¯n\v tIsk-Sp-¡-W-saópw tbmKw Nqïn-¡m-«n. Zpc´¯n\n-c-bm-b-h-cpsS B{in-XÀ¡pÅ [\-k-lm-b-hn-X-cW{]hÀ¯-\-§Ä XzcnXs¸-Sp-¯-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. hn.Fw. ap\oÀ A[y-£X hln-¨p. apl-½Zv Ipªn lnZm-b¯v \KÀ, kn±oJv kt´mjv \KÀ, Ajvd^v Nu¡n, \ujmZv aoemZv {]kw-Kn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:46 PM
  30ന് 11 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മാനവ സംഗമം നടത്തും

  തളങ്കരയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കോളേജ് തുടങ്ങണമെന്ന് ഹമീദലി ഷംനാട്

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ട് നേര്‍ച്ചക്ക് തുടക്കമായി

  ദിലീപ് കുമാറിന് പത്മവിഭൂഷന്‍; കാസര്‍കോടിനും ആഹ്ലാദം

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: ഇരകളെ സഹജീവികളായി കണ്ട് രോഗ പരിഹാരം നടത്തേണ്ട പ്രശ്നം-ആശാ മേനോന്‍

  ദേശസ്നേഹത്തിന്‍റെ വിളംബരം മുഴക്കി നാടെങ്ങും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം

  വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മത്സര ബുദ്ധിയെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം - ജില്ലാ കലക്ടര്‍

  'പലര്‍ നടക്കാത്ത പെരുവഴികള്‍'പ്രകാശനം ചെയ്തു

  സ്വീകരണച്ചടങ്ങിനിടെ ശരീരദാന പത്രം നല്‍കി എം.കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ പുതുവഴി തുറന്നു

  ജീപ്പ് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു

  ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് റെയ്ഡ്

  മിലന്‍ തിയേറ്റര്‍ ഗ്രൌണ്ടില്‍ ക്രാഫ്റ്റ് ബസാര്‍ തുറന്നു

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയില്‍ ആണ്ട് നേര്‍ച്ചക്ക് 27ന് തുടക്കം, മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം 29ന്

  സഅദിയ്യയുടെ തണലില്‍ ഒരു അനാഥയ്ക്ക് കൂടി മംഗല്യ സൌഭാഗ്യം

  യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോഫ്റ്റ്ബോള്‍ ചാന്പ്യന്മാരായ കാസര്‍കോട് ഗവ. കോളേജിന് ട്രോഫി പോലും നല്‍കാതെ അവഗണിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036