To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 15 September 2014
News updated: Saturday September 13 2014 03:52 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


apfn-bmÀ ]ôm-b¯v hmÀUv hn`P-\-¯nepw thm«À]-«n-I-bnepw {Ia-t¡-sSóv
   


t_mhn-¡m\w: apfn-bmÀ ]ôm-b¯v A´na hmÀUv hn`-P-\-¯nepw thm«À ]«n-I-bnepw {Ia-t¡-sSóv Btcm-]-Ww. Nne-cpsS kzmÀ° Xmð¸-cy-§Ä kwc-£n-¡m-\mbn DtZym-K-Øcpw CXn\p Iq«p-\n-ó-Xmbn _n.sP.-]n. apfn-bmÀ ]ôm-b¯v I½nän Btcm-]n-¨p. apfn-bmÀ ]ôm-b-¯nse 1, 3, 4, 7, 11, 12, 15 hmÀUp-I-fnð AXnÀ¯n ewLn¨v thm«Àamsc Hgn-hm-¡p-Ibpw DÄs¸-Sp-¯pIbpw sNbvXn-«p-ïv. CtX hmÀUp-I-fnð Xsó Ønc Xma-k-¡m-c-ñm¯ ]ecpw thm«Àam-cm-bn-«p-ap-ïv. A]m-IX ]cn-K-Wn¨v kXy-k-Ô-amb coXn-bnð Xnc-sª-Sp¸v \S-¯-W-saóv _n.sP.-]n. ]ôm-b¯v I½nän tbmKw Bh-iy-s¸-«p. {]kn-Uïv N{µ³ amÌÀ A[y-£X hln¨p. hmÀUv sa¼À Acp-Wm£n
{]kw-Kn-¨p. k¨n³Ip-amÀ kzmK-Xhpw Pb-Ir-jvW³ \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:45 PM
  കെസ്വ 12 നിര്‍ധന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീട് പണിതു നല്‍കും

  നാലുവരിപ്പാത; മുസ്ലിം ലീഗ് ഒപ്പുശേഖരണം തുടങ്ങി

  എടന്പൂരടിയില്‍ ബാലോത്സവം തുടങ്ങി

  കുറ്റിക്കോലില്‍ കൃഷിഓഫീസറേയും മൃഗഡോക്ടറേയും നിയമിക്കണം

  ദേലംപാടിയിലെ എ.കെ.ജി. ഭവന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  സൌജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാന്പും ഓണസദ്യയും സംഘടിപ്പിച്ചു

  രാത്രികാല പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം തീരുമാനം ഉടന്‍ നടപ്പിലാക്കണം -എം.എല്‍.എ.

  എടന്പൂരടിയില്‍ ബാലോത്സവം തുടങ്ങി

  പണിമുടക്ക് അവര്‍ ആഘോഷിച്ചില്ല; മണ്‍വെട്ടിയുമായി റോഡ് നന്നാക്കാനിറങ്ങി

  അണങ്കൂര്‍-ചെര്‍ക്കള പാതയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക്: നാലുവരിപ്പാതക്കായി ഒപ്പുശേഖരണം ഇന്ന് തുടങ്ങും

  ജാനപദ സഞ്ചാരം ഉദ്ഘാടനം 13ന്

  ആരിക്കാടി പി.കെ നഗറില്‍ റോഡ് തകര്‍ന്നു

  അധ്യാപകദിനത്തില്‍ കലാകാരന്മാരെ ആദരിച്ചു

  വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമസ്തയുടെ സേവനം നിസ്തുലം -ടി.ഇ അബ്ദുല്ല

  കെ.എം. അബ്ബാസിന്‍റെ കഥകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036