To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 30 August 2014
News updated: Friday August 29 2014 03:59 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


apfn-bmÀ ]ôm-b¯v hmÀUv hn`P-\-¯nepw thm«À]-«n-I-bnepw {Ia-t¡-sSóv
   


t_mhn-¡m\w: apfn-bmÀ ]ôm-b¯v A´na hmÀUv hn`-P-\-¯nepw thm«À ]«n-I-bnepw {Ia-t¡-sSóv Btcm-]-Ww. Nne-cpsS kzmÀ° Xmð¸-cy-§Ä kwc-£n-¡m-\mbn DtZym-K-Øcpw CXn\p Iq«p-\n-ó-Xmbn _n.sP.-]n. apfn-bmÀ ]ôm-b¯v I½nän Btcm-]n-¨p. apfn-bmÀ ]ôm-b-¯nse 1, 3, 4, 7, 11, 12, 15 hmÀUp-I-fnð AXnÀ¯n ewLn¨v thm«Àamsc Hgn-hm-¡p-Ibpw DÄs¸-Sp-¯pIbpw sNbvXn-«p-ïv. CtX hmÀUp-I-fnð Xsó Ønc Xma-k-¡m-c-ñm¯ ]ecpw thm«Àam-cm-bn-«p-ap-ïv. A]m-IX ]cn-K-Wn¨v kXy-k-Ô-amb coXn-bnð Xnc-sª-Sp¸v \S-¯-W-saóv _n.sP.-]n. ]ôm-b¯v I½nän tbmKw Bh-iy-s¸-«p. {]kn-Uïv N{µ³ amÌÀ A[y-£X hln¨p. hmÀUv sa¼À Acp-Wm£n
{]kw-Kn-¨p. k¨n³Ip-amÀ kzmK-Xhpw Pb-Ir-jvW³ \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:45 PM
  എം.ഐ.സിയില്‍ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു

  കുന്പള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സപ്തംബര്‍ 11ന്; ലീഗ് തീരുമാനം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു

  ഗാന്ധിപനോരമ ചിത്രങ്ങളുടെ ജില്ലാതല പ്രദര്‍ശനം തുടങ്ങി

  കൊടിയമ്മ ഗവ.യു.പി. സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയില്‍

  കയ്യാര്‍ കിഞ്ഞണ്ണ റൈയുടെ പേരില്‍ വായനശാല തുടങ്ങുന്നു

  ഓണച്ചന്ത തുടങ്ങി

   'മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ ടൌണില്‍ ഡ്രൈനേജ് നിര്‍മ്മിക്കണം'

  ബേക്കറികളിലും ഹോട്ടലുകളിലും പരിശോധന തുടരും

  ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികരുടെ വേതനം ഓണത്തിന് മുന്പ് നല്‍കണം-എം.എല്‍.എ

  ബദിയടുക്കയിലെ അക്ഷരജ്യോതി വിദ്യാപദ്ധതി മാതൃകയാവുന്നു

  ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം ജില്ലയെ സന്പൂര്‍ണ്ണ മാലിന്യവിമുക്തമാക്കും

  ഓണക്കാലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറക്കണം

  ആദായനികുതി ഓഫീസിലേക്ക് സഹകാരികളും ജീവനക്കാരും മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ബങ്കരക്കുന്നില്‍ ലൈബ്രറി പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

  എസ്.എസ്.എഫ്. സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവ് പന്തലുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036