To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sI. am[-h\v Imª-§m-Snsâ kvt\lm-Zcw
   


kzmX-{´y-k-a-c-tk-am\n sI. am[-hsâ BZ-c-W-¨-S§v a{´n _nt\mbv hnizw DZvLm-S\w sN¿póp
Imª-§mSv: kzmX{´y kac tk\m-\nbpw KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìp-amb sI. am[-hs\ At±-l-¯nsâ 96þmw ]nd-ómÄ Zn\-¯nð BZ-cn-¨p. Imª-§mSv BØm-\-ambn {]hÀ¯n-¡pó sI. am[-h³ ^utï-jsâ B`n-ap-Jy-¯n-emWv BZ-cn-¨-Xv. a{´n _nt\mbv hnizw DðLm-S\w sNbvXp. am[-th-«³ Hcp Ime-L-«-¯nsâ {]Xo-I-am-sWóv a{´n ]d-ªp. sI. am[-hsâ Bß-IY Hcp KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìnsâ HmÀ½-IÄ Fó ]pkvX-I-¯nsâ aqómw ]Xn-¸nsâ {]Im-i\w a{´n \nÀÆ-ln-¨p kn.hn. _me-Ir-jvW³ ]pkvXIw ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n. AUz. sI. ]pcp-tjm-¯-a³ A[y-£X hln-¨p. sI. Ipªn-Ir-jvW³, AUz. kn.sI. {io[-c³, sI.]n. kXojvN{µ³, aSnss¡ I½m-c³, sI.Fw. AlvaZv, Sn. N{µ³, F.hn. cma-Ir-jvW³, _joÀ shÅn-t¡m¯v {]kw-Kn-¨p. Fw. Ipª¼p s]mXp-hmÄ kzmK-Xhpw cm[m-Ir-jvW³ \mbÀ \µnbpw ]d-ªp.
sI. am[-hsâ Pohn-Xm-\p-`-h-§Ä tImÀ¯n-W¡n \nÀ½n-¡pó sSen-^n-en-ansâ ,kznt¨m¬ IÀ½hpw a{´n \nÀÆ-ln-¨p.


News Submitted: Friday August 27 2010 02:44 PM
  ബോവിക്കാനത്തെ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ നന്നാക്കണം

  ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണം-സി.പി.ഐ

  ബദിയടുക്ക-മുള്ളേരിയ റോഡ്: നാട്ടുകാര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന്

  നിര്‍ധന കുടുംബത്തിന്‍റെ വീടുപണി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായഹസ്തം

  ദഫ്റാത്തീബ് വാര്‍ഷികവും മതപ്രഭാഷണവും സമാപിച്ചു

  ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യരംഗത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരന്‍റെ പുസ്തകം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

  ടി.സിദ്ദീഖ് 15,000 വോട്ടിന് വിജയിക്കും- മുസ്ലിം ലീഗ്

  മണല്‍ക്ഷാമം: സി.ഐ.ടി.യു പ്രക്ഷോഭത്തിന്

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി: ജില്ല നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി; 96.69 ശതമാനം വിജയം

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഫലം; മലയോരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളില്‍ മികച്ച വിജയം

  സ്കൂട്ടറിടിച്ച് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഗള്‍ഫുകാരന്‍റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു; സ്കൂട്ടര്‍ കണ്ടെത്താനാവാതെ പൊലീസ്

  കുറ്റിക്കോല്‍ മഠത്തില്‍ വയനാട്ടുകുലവന്‍ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം തുടങ്ങി

  മായിപ്പാടി പാലം തുറന്നു

  വിഷുക്കണിയും കൈനീട്ടവുമായി മലയാളികള്‍ വിഷു ആഘോഷിച്ചു

  പെര്‍ദ്ദണ ക്ഷേത്രത്തില്‍ 48 ജോഡികള്‍ക്ക് മംഗല്യഭാഗ്യം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741