To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 31 January 2015
News updated: Saturday January 31 2015 03:02 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sI. am[-h\v Imª-§m-Snsâ kvt\lm-Zcw
   


kzmX-{´y-k-a-c-tk-am\n sI. am[-hsâ BZ-c-W-¨-S§v a{´n _nt\mbv hnizw DZvLm-S\w sN¿póp
Imª-§mSv: kzmX{´y kac tk\m-\nbpw KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìp-amb sI. am[-hs\ At±-l-¯nsâ 96þmw ]nd-ómÄ Zn\-¯nð BZ-cn-¨p. Imª-§mSv BØm-\-ambn {]hÀ¯n-¡pó sI. am[-h³ ^utï-jsâ B`n-ap-Jy-¯n-emWv BZ-cn-¨-Xv. a{´n _nt\mbv hnizw DðLm-S\w sNbvXp. am[-th-«³ Hcp Ime-L-«-¯nsâ {]Xo-I-am-sWóv a{´n ]d-ªp. sI. am[-hsâ Bß-IY Hcp KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìnsâ HmÀ½-IÄ Fó ]pkvX-I-¯nsâ aqómw ]Xn-¸nsâ {]Im-i\w a{´n \nÀÆ-ln-¨p kn.hn. _me-Ir-jvW³ ]pkvXIw ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n. AUz. sI. ]pcp-tjm-¯-a³ A[y-£X hln-¨p. sI. Ipªn-Ir-jvW³, AUz. kn.sI. {io[-c³, sI.]n. kXojvN{µ³, aSnss¡ I½m-c³, sI.Fw. AlvaZv, Sn. N{µ³, F.hn. cma-Ir-jvW³, _joÀ shÅn-t¡m¯v {]kw-Kn-¨p. Fw. Ipª¼p s]mXp-hmÄ kzmK-Xhpw cm[m-Ir-jvW³ \mbÀ \µnbpw ]d-ªp.
sI. am[-hsâ Pohn-Xm-\p-`-h-§Ä tImÀ¯n-W¡n \nÀ½n-¡pó sSen-^n-en-ansâ ,kznt¨m¬ IÀ½hpw a{´n \nÀÆ-ln-¨p.


News Submitted: Friday August 27 2010 02:44 PM
  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച അന്നദാനത്തോടെ സമാപിച്ചു

  ഗാന്ധിയന്‍ ആശയങ്ങളെന്നത് മാനവസ്നേഹം- കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നന്പൂതിരി

   അക്ഷരവെളിച്ചം പകര്‍ന്നവര്‍ക്ക് ആദരവേദിയൊരുക്കി തന്‍ബീഹിന്‍റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ബൈത്തുറഹ്മയുടെ താക്കോല്‍ദാനം ഹൈദരലി തങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

  അക്ഷരങ്ങളില്ലാതെ വെളിച്ചമില്ല -പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍

  കുന്പള പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ റോഡിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കിയില്ല; വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും ദുരിതത്തില്‍

  അജാനൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: രണ്ടു വാര്‍ഡുകളും യു.ഡി.എഫ് നിലനിര്‍ത്തി

  തന്‍ബീഹുല്‍ ഇസ്ലാം ജൂബിലിക്ക് തുടക്കമായി

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച: സമാപനവും മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനവും ഇന്ന്

  ദേശസ്നേഹം വാനോളമുയര്‍ത്തി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച: മജ്ലിസ്സുന്നൂര്‍ ഇന്ന്

  തന്‍ബീഹുല്‍ ഇസ്ലാം സ്കൂള്‍ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

  ആലംപാടി സൌദി കമ്മിറ്റി മംഗല്യനിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തും

  മൊഗ്രാല്‍ സോക്കര്‍ ലീഗ്: നവ്യാനുഭൂതി പകര്‍ന്ന് കളിക്കാരുടെ ലേലം വിളി

  30ന് 11 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മാനവ സംഗമം നടത്തും
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036