To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 01 September 2014
News updated: Monday September 01 2014 04:18 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sI. am[-h\v Imª-§m-Snsâ kvt\lm-Zcw
   


kzmX-{´y-k-a-c-tk-am\n sI. am[-hsâ BZ-c-W-¨-S§v a{´n _nt\mbv hnizw DZvLm-S\w sN¿póp
Imª-§mSv: kzmX{´y kac tk\m-\nbpw KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìp-amb sI. am[-hs\ At±-l-¯nsâ 96þmw ]nd-ómÄ Zn\-¯nð BZ-cn-¨p. Imª-§mSv BØm-\-ambn {]hÀ¯n-¡pó sI. am[-h³ ^utï-jsâ B`n-ap-Jy-¯n-emWv BZ-cn-¨-Xv. a{´n _nt\mbv hnizw DðLm-S\w sNbvXp. am[-th-«³ Hcp Ime-L-«-¯nsâ {]Xo-I-am-sWóv a{´n ]d-ªp. sI. am[-hsâ Bß-IY Hcp KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìnsâ HmÀ½-IÄ Fó ]pkvX-I-¯nsâ aqómw ]Xn-¸nsâ {]Im-i\w a{´n \nÀÆ-ln-¨p kn.hn. _me-Ir-jvW³ ]pkvXIw ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n. AUz. sI. ]pcp-tjm-¯-a³ A[y-£X hln-¨p. sI. Ipªn-Ir-jvW³, AUz. kn.sI. {io[-c³, sI.]n. kXojvN{µ³, aSnss¡ I½m-c³, sI.Fw. AlvaZv, Sn. N{µ³, F.hn. cma-Ir-jvW³, _joÀ shÅn-t¡m¯v {]kw-Kn-¨p. Fw. Ipª¼p s]mXp-hmÄ kzmK-Xhpw cm[m-Ir-jvW³ \mbÀ \µnbpw ]d-ªp.
sI. am[-hsâ Pohn-Xm-\p-`-h-§Ä tImÀ¯n-W¡n \nÀ½n-¡pó sSen-^n-en-ansâ ,kznt¨m¬ IÀ½hpw a{´n \nÀÆ-ln-¨p.


News Submitted: Friday August 27 2010 02:44 PM
  ബളാംതോട്, മാനടുക്കം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബസ് സര്‍വീസില്ല, നാട്ടുകാര്‍ ദുരിതത്തില്‍

  ഭീമന്‍ തേനീച്ചക്കൂട് കൌതുകമാവുന്നു

  മഴ കനക്കുന്നു; കര്‍ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ കരിയുന്നു

  എസ്.എസ്.എഫ്. ഉണര്‍ത്തു പാട്ട് സമാപിച്ചു

  ദേശീയപാത തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കരാറുകാരുടെയും അനാസ്ഥ

  വേതന കുടിശ്ശിക നല്‍കണം; ആചാരസ്ഥാനികരും കോലധാരികളും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

  വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെയുള്ള അപവാദ പ്രചാരണങ്ങള്‍ കരുതിയിരിക്കണം

  വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നു; മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവണം

  'ആ ചിത്രം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു'- അജാസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനക്കത്ത്

  മാലിക് ദീനാര്‍ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുര്‍ക്കിയിലേക്ക്

  അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി തുക 15 ലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തണം- ഐ.എ.എല്‍

  'സൌഹൃദവിദ്യാലയം സംഘര്‍ഷരഹിത വിദ്യാലയം'-കാന്പയിന്‍ തുടങ്ങുന്നു

  മുഹമ്മദ് മുബാറക്ക് ഹാജിക്ക് അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിച്ചു

  തളങ്കര കെ.കെ പുറത്ത് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാന്പ് 31ന്

  കെ.ടി അബ്ദുല്ലഫൈസിക്ക് യാത്രയയപ്പ് 31ന്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036