To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 27 March 2015
News updated: Friday March 27 2015 04:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sI. am[-h\v Imª-§m-Snsâ kvt\lm-Zcw
   


kzmX-{´y-k-a-c-tk-am\n sI. am[-hsâ BZ-c-W-¨-S§v a{´n _nt\mbv hnizw DZvLm-S\w sN¿póp
Imª-§mSv: kzmX{´y kac tk\m-\nbpw KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìp-amb sI. am[-hs\ At±-l-¯nsâ 96þmw ]nd-ómÄ Zn\-¯nð BZ-cn-¨p. Imª-§mSv BØm-\-ambn {]hÀ¯n-¡pó sI. am[-h³ ^utï-jsâ B`n-ap-Jy-¯n-emWv BZ-cn-¨-Xv. a{´n _nt\mbv hnizw DðLm-S\w sNbvXp. am[-th-«³ Hcp Ime-L-«-¯nsâ {]Xo-I-am-sWóv a{´n ]d-ªp. sI. am[-hsâ Bß-IY Hcp KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìnsâ HmÀ½-IÄ Fó ]pkvX-I-¯nsâ aqómw ]Xn-¸nsâ {]Im-i\w a{´n \nÀÆ-ln-¨p kn.hn. _me-Ir-jvW³ ]pkvXIw ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n. AUz. sI. ]pcp-tjm-¯-a³ A[y-£X hln-¨p. sI. Ipªn-Ir-jvW³, AUz. kn.sI. {io[-c³, sI.]n. kXojvN{µ³, aSnss¡ I½m-c³, sI.Fw. AlvaZv, Sn. N{µ³, F.hn. cma-Ir-jvW³, _joÀ shÅn-t¡m¯v {]kw-Kn-¨p. Fw. Ipª¼p s]mXp-hmÄ kzmK-Xhpw cm[m-Ir-jvW³ \mbÀ \µnbpw ]d-ªp.
sI. am[-hsâ Pohn-Xm-\p-`-h-§Ä tImÀ¯n-W¡n \nÀ½n-¡pó sSen-^n-en-ansâ ,kznt¨m¬ IÀ½hpw a{´n \nÀÆ-ln-¨p.


News Submitted: Friday August 27 2010 02:44 PM
  തേനീച്ചകളാണ് അന്പുവിന്‍റെ കന്പവും ഉദയന്‍റെ ഉയിരും

  റെഡ്സ്റ്റാര്‍ വോളീ അരയാല്‍ ബ്രദേഴ്സ് അതിഞ്ഞാല്‍ ജേതാക്കള്‍

  'പുതിയ കാലത്തോട് സംവദിക്കാന്‍ ദഅവാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സജ്ജരാകണം'

  മുസ്ലിം യൂത്ത്ലീഗ് യുവകേരള യാത്ര ജില്ലാ പ്രചാരണ ജാഥ ഏപ്രില്‍ 18 മുതല്‍

  അനുസ്മരണവും ദിക്ര്‍ ഹല്‍ഖാ വാര്‍ഷികവും 13ന് തുടങ്ങും

  കുടുംബമേളയും കവിയരങ്ങും മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരവും

  ഭൂരിഭാഗം എഴുത്തുകാരും ഭീരുക്കള്‍-സി.വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍

  റവന്യൂ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്: ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അക്ഷയ സംരംഭകര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും

  'മലയോര മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കണം'

  കല്ലക്കട്ട മജ്മഅ് സ്വലാത്ത് വാര്‍ഷികം നാലിന് തുടങ്ങും; ദിക്റ് ദുആ സമ്മേളനം അഞ്ചിന്

  കുടിവെള്ള ക്ഷാമം: വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി എം.ഡി ഇടപെടണം-എം.എല്‍.എ

  ഉറ്റവരെ തേടുന്ന മുഹമ്മദിനെ സല്‍വ കെയര്‍ ഹോം ഏറ്റെടുത്തു

  മാണിക്കെതിരെ സമരം തുടരും-ടി.വി രാജേഷ്

  അനുസ്മരണസമ്മേളനവും ഇസ്ലാമികകഥാപ്രസംഗവും

  സഅദിയ്യയില്‍ നൂറുല്‍ ഉലമ എം.എ. ഉസ്താദ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം 28 ന് തുടങ്ങും
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036