To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 16 September 2014
News updated: Tuesday September 16 2014 04:01 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


sI. am[-h\v Imª-§m-Snsâ kvt\lm-Zcw
   


kzmX-{´y-k-a-c-tk-am\n sI. am[-hsâ BZ-c-W-¨-S§v a{´n _nt\mbv hnizw DZvLm-S\w sN¿póp
Imª-§mSv: kzmX{´y kac tk\m-\nbpw KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìp-amb sI. am[-hs\ At±-l-¯nsâ 96þmw ]nd-ómÄ Zn\-¯nð BZ-cn-¨p. Imª-§mSv BØm-\-ambn {]hÀ¯n-¡pó sI. am[-h³ ^utï-jsâ B`n-ap-Jy-¯n-emWv BZ-cn-¨-Xv. a{´n _nt\mbv hnizw DðLm-S\w sNbvXp. am[-th-«³ Hcp Ime-L-«-¯nsâ {]Xo-I-am-sWóv a{´n ]d-ªp. sI. am[-hsâ Bß-IY Hcp KmÔn-b³ Iayq-Wn-Ìnsâ HmÀ½-IÄ Fó ]pkvX-I-¯nsâ aqómw ]Xn-¸nsâ {]Im-i\w a{´n \nÀÆ-ln-¨p kn.hn. _me-Ir-jvW³ ]pkvXIw ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n. AUz. sI. ]pcp-tjm-¯-a³ A[y-£X hln-¨p. sI. Ipªn-Ir-jvW³, AUz. kn.sI. {io[-c³, sI.]n. kXojvN{µ³, aSnss¡ I½m-c³, sI.Fw. AlvaZv, Sn. N{µ³, F.hn. cma-Ir-jvW³, _joÀ shÅn-t¡m¯v {]kw-Kn-¨p. Fw. Ipª¼p s]mXp-hmÄ kzmK-Xhpw cm[m-Ir-jvW³ \mbÀ \µnbpw ]d-ªp.
sI. am[-hsâ Pohn-Xm-\p-`-h-§Ä tImÀ¯n-W¡n \nÀ½n-¡pó sSen-^n-en-ansâ ,kznt¨m¬ IÀ½hpw a{´n \nÀÆ-ln-¨p.


News Submitted: Friday August 27 2010 02:44 PM
  കെ.വി കൃഷ്ണന്‍ ജില്ലാ ജനറല്‍ സെക്ര., ടി. കൃഷ്ണന്‍ പ്രസി.

  ദുബായ്-കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം ബൈത്തുറഹ്മ: നാലാമത് വീടിന് തറക്കല്ലിട്ടു

  ജില്ലയില്‍ പുതിയ വ്യവസായങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കണം- എ.ഐ.ടി.യു.സി

  നീന്തല്‍ പരിശീലനം: മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി സില്‍വര്‍ ജൂബിലി നിറവില്‍

  ബദിയടുക്കയില്‍ അംഗന്‍വാടി കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  കാസര്‍കോട് ഗവ. കോളേജില്‍ അവര്‍ 'ഒരു വട്ടംകൂടി' ഒത്തുചേര്‍ന്നു

  ഷോപ്സ് ആന്‍റ് കമേഴ്ഷ്യല്‍ വര്‍ക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്‍: അഷറഫ് പ്രസി., കരീം ജന. സെക്ര.

  യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് യുവജന സദസ് ശ്രദ്ധേയമായി

  സോഫ്റ്റ് ബോള്‍ ജില്ലാ ക്യാന്പ് തുടങ്ങി

  ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

  റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്: നടപടി വേണം -പി. കരുണാകരന്‍ എം.പി

  ബീച്ച് റോഡിന്‍റെ ശോചനീയാവസ്ഥ: യുവമോര്‍ച്ച വാഴനട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു

  കെസ്വ 12 നിര്‍ധന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീട് പണിതു നല്‍കും

  നാലുവരിപ്പാത; മുസ്ലിം ലീഗ് ഒപ്പുശേഖരണം തുടങ്ങി

  എടന്പൂരടിയില്‍ ബാലോത്സവം തുടങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036