To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 28 August 2014
News updated: Wednesday August 27 2014 03:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


{ioIrjvW Pb´n: Aôv tim`m-bm-{X-IÄ tZfn-bnð kwK-an¡pw
   


]c-h-\-Sp¡w: iw`p-\mSv aÞe-¯nse hnhn[ _me-tKm-Ip-e-§-fpsS B`n-ap-Jy-¯nð {ioIrjvW Pb-´n-þ-_m-e-Zn\w hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-tfmsS BtLm-jn-¡p-óp.
Pòm-jvS-an-Zn-\-amb k]vXw-_À Hón\v sshIn«v 3.30\v Aôn-S-§-fnð \nópw tLmj-bm{X Bcw-`n-¡pw. tIm«-cphw {io alm-hn-jvWp-aqÀ¯n tZh-Øm-\-¯p-\nópw ]c-h-\-Sp¡w kzman hnth-Im-\µ _me-tKm-Ip-e-¯n-sâbpw sNa-\mSv {io alm-hnjvWpaqÀ¯n tZh-Øm-\-¯p\nópw iw`p-\mSv {io ZpÀKm _me-tKm-Ip-e-¯n-sâbpw Ipóp-½ð Xd-hm-«nð\nópw Xmb-s¯mSn {io ZpÀKmw_ _me-tKm-Ip-e-¯n-sâbpw B`n-ap-Jy-¯nð tim`m-bm{X ]pd-s¸-Spw. IqSmsX Ac-a-§m\w ]nen-¨m-apÞn tZh-Øm-\-¯p-\nópw Ac-a-§m\w inhPn _me-tKm-Ip-ehpw Imhpw-]-Å-¯p-\nópw {ioIrjvW _me-tKm-Ip-ehpw tLmj-bm{X Bcw-`n-¡pw. sshIn«v 5.30\v tZfn PwKvj-\nð Fñm tLmj-bm-{X-Ifpw kwK-an-¡pw. ]nóoSv Hä tim`m-bm-{X-bmbn Xmb-s¯mSn {ioZpÀKm ]c-ta-izcn t£{X-¯nð kam-]n-¡pw. BtLm-j-§-fpsS `mK-ambn BKkvXv 28\v aÞe-e-¯nse {][m\ Øe-§-fnð ]Xm-I-Zn\w, tKm]qP Fónh \S-¯pw. BKkvXv 29\v cmhnse 10aWn-ap-Xð 16 hb-Ênð Xmsg-bpÅ Ip«n-IÄ¡v Iem-Im-bnI aÕ-c-§Ä \S-¯pw. ]c-h-\-Sp¡w Kh: lbÀsk-¡-ïdn kvIqfn-emWv aÕ-cw. {]ivt\m-¯cn, Nn{X-c-N-\, Ddn-b-Sn, kqcy-\-a-kvImcw Fónh \S-¡pw. IqSmsX tKmIp-em-Sn-Øm-\-¯nð htµ-am-X-cw, I¼-h-en, Itk-c-¡-fn, tJm tJm aÕ-c-§Ä \S-¡pw.


News Submitted: Thursday August 26 2010 01:34 PM
  സാദിഖ് കാവിലിന്‍റെ 'ഔട്ട്പാസ്' പുറത്തിറങ്ങി

  കാസര്‍കോട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  വികസന ശില്‍പശാല ശ്രദ്ധേയമായി

  പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് അപലപനീയം -യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

  എസ്.എസ്.എഫ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ്: കാസര്‍കോട് ഡിവിഷന്‍ ജേതാക്കള്‍

  നാട്ടറിവിന്‍റെ മാധുര്യം നുകര്‍ന്ന് ചന്ദ്രഗിരി സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: പുനരധിവാസത്തിന് 485 കോടിയുടെ പാക്കേജിനോട് കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂല നിലപാട് -കൃഷിമന്ത്രി

  'വിരമിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കര്‍മ്മശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ വയോജന നയം പ്രഖ്യാപിക്കണം'

  ഓണം പച്ചക്കറി വിപണനമേള തുടങ്ങി

  സി.ഐ.ടി.യു. സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

  മുന്നാട്ട് സമഗ്രവികസന ശില്‍പശാല തുടങ്ങി

  രാഷ്ട്രീയം മതത്തിലിടപെടുന്നതാണ് അപകടം- സി.പി.രാജശേഖരന്‍

  എസ്.വൈ.എസ്. ജില്ലയില്‍ 350 ഫാമിലി സ്കൂള്‍ തുടങ്ങും

  പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിച്ചു

  ഓണപ്പരീക്ഷയെത്തിയിട്ടും പ്രവേശനമില്ല; പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ തുടര്‍പഠനം അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036