To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 28 August 2014
News updated: Wednesday August 27 2014 03:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Thursday August 26 2010 02:11 PM

Fkv.ssh.F-kv. da-Zm³ {]`m-jW ]c-¼-c kam-]n¨p
   


Fkv.ssh.Fkv. B`n-ap-Jy-¯nð ImkÀtImSv \Só Ff-acw dlva¯p-ñmlv kJm-^n-bpsS da-fm³ {]`m-jW ]c-¼-c-bpsS kam-]-\-¯nð Jmkn k¿nZv apl-½Zv Da-dpð ^mdqJv Að_p-Jm-cn ZpB \nÀh-ln-¡póp
ImkÀtImSv: kmaqly Xnò-IÄ¡pw hnizmk sshI-ey-§Ä¡p-sa-Xnsc Hä-s¡-«mbn aptó-dpsaó {]Jym-]-\-t¯msS Fkv.ssh.Fkv. Pnñm-I-½n-än-bpsS B`n-ap-Jy-¯nð \mev Znh-k-ambn ImkÀtImSv d¿m³ \K-cn-bnð \Sóp hó Ff-acw dlva¯p-ñmlv kJm-^n-bpsS JpÀ-B³ {]`mjW ]c¼cbv¡v {]uV kam-]\w. ]m]-§-fn-ð \nóv apàn t\Sn hnip² da-fm³ \ðInb {hXip²nbpambn ]pXn-sbmcp PohnXw sI«n¸Sp-¡m-\p-Å {]mÀ°\m a{´-§-fp-am-bmWv Bbn-c-§Ä d¿m³ \K-cn-tbmSv hnS-sNmñnbXv. Jmkn k¿nZv apl-½Zv ^mdqJv Að_p-Jm-cn-bpsS t\Xr-Xz-¯nð \Só Xu_bpw kaql {]mÀ°-\bpw kam-]\ thZnsb [\y-am¡n.
Pnñm {]kn-Uïv ]Å-t¦mSv A_vZpð JmZÀ aZ\n A[y-£X hln-¨p. k¿nZv lk³ AlvZð X§Ä kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ hnX-cWw sNbvXp. _n.Fkv. A_vZpñ¡pªn ss^kn, Ja-den X§Ä, sI.Fkv.Fw. ]tbm«, Ajvd^v X§Ä ap«-s¯mSn, kpsse-am³ Icn-sh-ÅqÀ, CÊp-±o³ kJm^n, Nn¯mcn A_vZpñ lmPn, aqk kJm^n If-¯qÀ, Im«n-¸md A_vZpð JmZÀ kJm^n, F._n. A_vZpñ amÌÀ, _n.sI. A_vZpñ lmPn, aqkð aZ\n Xe¡n, F._n. sambvXp kAZn, laoZv auehn Be-¼mSn, sI. A_vZp dlvam³, C¯n-lmZv apl-½Zv lmPn, ]m¯qÀ apl-½Zv kJm^n, laoZv ]c¸, _joÀ ]pfn-¡qÀ, hn³kâv apl-½Zv lmPn, kpð¯m³ Ipª-l-a-Zv lmPn, k¯mÀ sN¼-cn¡, PºmÀ lmPn incn_mKnð kw_-Ôn¨p. lkv_pñ Xf-¦c kzmK-Xhpw Ajvd^v Icn-s¸mSn \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Thursday August 26 2010 01:33 PM

News Updated on: Thursday August 26 2010 02:11 PM
  സാദിഖ് കാവിലിന്‍റെ 'ഔട്ട്പാസ്' പുറത്തിറങ്ങി

  കാസര്‍കോട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  വികസന ശില്‍പശാല ശ്രദ്ധേയമായി

  പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് അപലപനീയം -യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

  എസ്.എസ്.എഫ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ്: കാസര്‍കോട് ഡിവിഷന്‍ ജേതാക്കള്‍

  നാട്ടറിവിന്‍റെ മാധുര്യം നുകര്‍ന്ന് ചന്ദ്രഗിരി സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: പുനരധിവാസത്തിന് 485 കോടിയുടെ പാക്കേജിനോട് കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂല നിലപാട് -കൃഷിമന്ത്രി

  'വിരമിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കര്‍മ്മശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ വയോജന നയം പ്രഖ്യാപിക്കണം'

  ഓണം പച്ചക്കറി വിപണനമേള തുടങ്ങി

  സി.ഐ.ടി.യു. സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

  മുന്നാട്ട് സമഗ്രവികസന ശില്‍പശാല തുടങ്ങി

  രാഷ്ട്രീയം മതത്തിലിടപെടുന്നതാണ് അപകടം- സി.പി.രാജശേഖരന്‍

  എസ്.വൈ.എസ്. ജില്ലയില്‍ 350 ഫാമിലി സ്കൂള്‍ തുടങ്ങും

  പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിച്ചു

  ഓണപ്പരീക്ഷയെത്തിയിട്ടും പ്രവേശനമില്ല; പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ തുടര്‍പഠനം അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036