To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 28 August 2014
News updated: Wednesday August 27 2014 03:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


]S-¡w-s]m-«n¨pw ss_¡v ssdkv \S-¯nbpw s]cp-ómÄ Ae-t¦mes¸Sp-¯-cp-Xv-þ-kw-bpà Pam-A¯v
   


ImkÀtImSv: ]S¡w s]m«n¨pw ss_¡v ssdkv \S-¯nbpw s]cp-ómÄ Ae-t¦mes¸Sp-¯-cp-sXóv ImkÀtImSv kwbpà Pam-A¯v Ìnb-dn§v I½n-än-tbmKw Bh-iy-s¸-«p. A¯-c-¡msc Hä-s¸-Sp-¯-W-saópw {]kn-Uïv sNÀ¡fw A_vZpñbpsS A[y-£-X-bnð tNÀó tbmKw Blzm\w sNbvXp. ASp¯ Ime-¯mbn s]cp-óm-fp-I-fnepw aäp BtLmj§fnepw CÉmwhncp²amb BtLmj-§Ä IqSn hcp-óp-ïv. CXv NneÀ¡v lc-am-Wv. C¯cw {]h-W-X-IÄ ]qÀWambpw Cñmbva sN¿m³ hnizm-kn-IÄ ssItImÀ¡-Ww. s]cp-ómÄ Xteóp cm{Xn \K-c¯nð Ac-t§-dpó B`m-k-¯-c-§Ä aqew \jvSw kw`-hn-¡p-óXv hym]m-cn-IÄ¡pw s]cp-ómÄ km[-\-§Ä hm§m-s\-¯pó kv{XoI-fpa-S-¡-apÅhÀ¡p-amWv. ]S¡w s]m«n-¡p-ó-Xn\p km¼-¯n-I klmbw \ðIp-ó-Xnð \nóp Fñm-hcpw hn«p\nð¡WwþtbmKw Blzm\w sNbvXp. Sn.C. A_vZpñ, F³.-F. A_q-_-¡À, Fw.Fkv. apl-½-Zv Ipªn Fón-hÀ kw_Ôn¨p.


News Submitted: Thursday August 26 2010 01:32 PM
  സാദിഖ് കാവിലിന്‍റെ 'ഔട്ട്പാസ്' പുറത്തിറങ്ങി

  കാസര്‍കോട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  വികസന ശില്‍പശാല ശ്രദ്ധേയമായി

  പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് അപലപനീയം -യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

  എസ്.എസ്.എഫ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ്: കാസര്‍കോട് ഡിവിഷന്‍ ജേതാക്കള്‍

  നാട്ടറിവിന്‍റെ മാധുര്യം നുകര്‍ന്ന് ചന്ദ്രഗിരി സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: പുനരധിവാസത്തിന് 485 കോടിയുടെ പാക്കേജിനോട് കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂല നിലപാട് -കൃഷിമന്ത്രി

  'വിരമിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കര്‍മ്മശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ വയോജന നയം പ്രഖ്യാപിക്കണം'

  ഓണം പച്ചക്കറി വിപണനമേള തുടങ്ങി

  സി.ഐ.ടി.യു. സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

  മുന്നാട്ട് സമഗ്രവികസന ശില്‍പശാല തുടങ്ങി

  രാഷ്ട്രീയം മതത്തിലിടപെടുന്നതാണ് അപകടം- സി.പി.രാജശേഖരന്‍

  എസ്.വൈ.എസ്. ജില്ലയില്‍ 350 ഫാമിലി സ്കൂള്‍ തുടങ്ങും

  പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിച്ചു

  ഓണപ്പരീക്ഷയെത്തിയിട്ടും പ്രവേശനമില്ല; പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ തുടര്‍പഠനം അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036