To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 26 July 2014
News updated: Saturday July 26 2014 04:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


aqópamkambn«pw t^m¬ \óm-¡n-bnñ; D]-t`m-àm-¡Ä tImSXnbnte¡v
   


Ipïw-Ipgn: t_UUp¡ sSen-t^m¬ FIvkvtNônsâ ]cn-[n-bnðs]Spó sImñ-cw-tImSv, IqÆmc, Ipän-b-Sp¡w, ]pó-Ipóv, amS-¡ñv, Cfw-_n-emw-Ipóv, tNcn-¸mSn {]tZ-i-§-fnse 30 e[nIw sSen-t^mWpIÄ \nÝeambn«v aqóp-amkw Ignªp. sabv 23 \pïmb CSn-an-ó-en-s\-Xp-SÀómWv t^mWp-IÄ anïm-Xm-bXv. ]cmXn \ðIn-sb-¦nepw ]t£ \óm-¡m³ FIvkvtNôv A[n-Ir-XÀ X¿m-dm-bnñ. CtXXpSÀóv D]-t`m-àm-¡Ä D]-t`màr tImS-Xn-sb kao-]n-¡m³ \S]Sn XpS§n.
Nne kó² kwL-S-\-Ifpw ¢ºp-I-fpw ChcpsS klm-b-¯n-s\-¯n-bn-«p-ïv. ]e {]tZ-i-§-fnepw hoSp-I-fnepw samss_ð t^m¬ sdbvôpw In«p-ónñ.


News Submitted: Wednesday August 25 2010 02:31 PM
Comments
ee problem kasaragod districtile ellavarum neridunna onnanu oru seriusum illadeyanu telphone exange adikridhar idhinu idhinu nalkunna marupadi pudhya cable vannitilla etc-----idhinu oru pomvazhi etryum vegam kandathanam
- sadique ,mumbai
  വിടപറയുന്ന റമദാന്‍

  വ്രതവിശുദ്ധിയില്‍ നാടെങ്ങും ഇഫ്താര്‍സംഗമവും റിലീഫ് വിതരണവും

  കേന്ദ്ര അവഗണന: ധര്‍ണ നടത്തി

  യു.ഡി.എഫിന്‍റെ തുടര്‍ ഭരണം ഉണ്ടാകും -മന്ത്രി എ.പി. അനില്‍കുമാര്‍

  വൈദ്യുതി ജീവനക്കാരുടെ കാരുണ്യ സ്പര്‍ശത്തില്‍ അംഗന്‍വാടിയില്‍ വെളിച്ചം

  ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് കെട്ടിടമോ സൌകര്യമോ ഇല്ല; കലക്ടറേറ്റിന് മുന്പില്‍ പീഡിത മുന്നണി സമരം 6ന്

  ആയിരം മാസത്തേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠമായ ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍

  സിറാജിന്‍റെ കുടുംബത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംരക്ഷിക്കും, സഹായവാഗ്ദാനവുമായി നിരവധി പേര്‍

  ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് ചായ സല്‍ക്കാരമൊരുക്കി യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി

  ആദൂര്‍ മല്ലാവാര നിവാസികള്‍ക്ക് നരകയാത്ര

  വോള്‍ട്ടേജില്ല, വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിട്ടും ഇരുട്ടില്‍തന്നെ

  എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം സമാപിച്ചു

  കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം; റമദാനില്‍ കൈവരിച്ച ആത്മീയ ചൈതന്യം

  ജില്ലയില്‍ 9 ഹൈസ്കൂളുകള്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയായി ഉയര്‍ത്തി; വൊര്‍ക്കാടിയില്‍ പ്ലസ് ടു സ്കൂള്‍

  തെരുവത്ത് ജുമാമസ്ജിദില്‍ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നൊരുക്കി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036