To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 02 August 2014
News updated: Friday August 01 2014 04:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


aÕy-_-Ô\ taJ-e-bnð A\p-h-Zn¨ apgp-h³ as®-®bpw e`y-am-¡Ww þþ-[o-h-c-k`
   


ImkÀtImSv: sh«n-¡p-d¨ as®® ]p\x-Øm-]n-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v Ie-IvS-tdäv ]Sn-¡ð [oh-c-k`bpsS t\Xr-Xz-¯nð [ÀW \S¯n. kwØm\ sshkv {]kn-Uïv AUz: bp.F-kv. _me³ DZvLm-S\w sNbvXp.ImkÀtImSv Xmeq¡v sk{I-«dn sI. cmL-h³ kzmKXw ]d-ªp. Xmeq¡v {]kn-Uïv ]n. tKm]m-e³ A[y-£X hln-¨p. sI. cho-{µ³ \µn ]dªp.
Fw. iw`p t_¡ð, ap«¯v cmL-h³, Fw. Ipªn-cm-a³, taml-\³ NpÅn-¸p-dw, sI. at\m-l-c³, F. N{µ³, kn.sI. `mkvI-c³, sI. iw`p t_¡ð, F.]n. sImS-¡m-c³, ZÞnð Ab-¯mÀ sshZnI k` sk{I-«dn IogqÀ ]mW³ Imc-W-hÀ, I®³ Imc-W-hÀ {]kw-Kn¨p.


News Submitted: Wednesday August 25 2010 02:29 PM
  കുടുംബനാഥന് തളര്‍വാതം; കുടുംബം ദുരിതത്തില്

  'ചീമേനി താപവൈദ്യുതി നിലയം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കണം'

  ബോവിക്കാനം-കുറ്റിക്കോല്‍ റൂട്ടില്‍ ട്രാന്‍. ബസ് അനുവദിക്കണം

  ടിന്പര്‍ വ്യാപാരികള്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി

  റോഡുകള്‍ തകര്‍ന്നു; സി.പി.എം. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ഇരുട്ട് കൂട്ട്; നിറം കെട്ട ജീവിതത്തോട് വേണു പടവെട്ടുന്നു

  വിജയഗാഥയുടെ കഥപറഞ്ഞ് കുടുംബശ്രീ

  ഊജംപാടിയിലെ സുന്നീ മദ്രസക്ക് വഖ്ഫ് ബോര്‍ഡ് സ്റ്റേ നല്‍കിയതില്‍ ദുരൂഹതയെന്ന് എ.പി. വിഭാഗം

  റമദാന്‍ റിലീഫും ഇഫ്താര്‍ സംഗമവും നടത്തി

  കുട്ടിയാനത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സം പതിവാകുന്നു

  സൂപ്പര്‍ ക്ലാസ്: സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും

  സ്വയം തൊഴില്‍ രംഗത്ത് കരുത്ത് പകര്‍ന്ന് വനിതകളുടെ കുണ്ടംകുഴി മാതൃക

  ബദിയടുക്ക ടൌണിലും പരിസരങ്ങളിലും എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  കാസര്‍കോട് സൌഹൃദവേദി ഈദ് സംഗമം ഒരുക്കി

  മലയോര റോഡുകളോടുള്ള അവഗണന: സി.പി.എം. മാര്‍ച്ച് 31ന്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036