To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 31 August 2014
News updated: Saturday August 30 2014 04:18 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


]{X-{]-hÀ¯-I-cpsS HmWm-tLmjw Bth-i-I-c-ambn
   


ImkÀtImSv: ImkÀtImSv {]kv ¢ºnsâ B`n-ap-Jy-¯nð \Só HmWm-tLmj ]cn-]mSn Bthiw ]IÀóp. ]q¡-fw, IpSw DS-bv¡ð, jq«u«v, Xt¼m-e, I¼-hen Fóo C\-§-fnð aÕcw \S-óp. I¼-hen aÕ-c-¯nð A\nðI-®sâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ Nm\ð Sow tPXm-¡-fmbn. amXr-`qan Soan-\mWv cïmwØm\w. jq«u-«nð Sn.F. jm^n tPXm-hmbn. sI.hn.]tßjn\mWv cïm-Øm\w.
Pnñm-]-ôm-b¯v {]kn-Uïv ]n._n. A_vZpð dkmJv DðLm-S\w sNbvXp. {]kv¢ºv {]kn-Uïv kn_n tPm¬Xq-hð A[y-£X hln-¨p. sI.Fw. AlvaZv, dlvam³ Xmb-e-§mSn, Pnñm-C³^Àta-j³ Hm^o-kÀ sI. A_vZp-dlvam³ {]kw-Kn-¨p. tI{µ-kmw-kvIm-cnI hIp-¸nsâ ko\n-bÀ s^tem-jn¸v t\Snb hn.hn. {]`m-I-c\v {]kv¢-ºnsâ D]-lmcw ]n._n. A_vZpð dkmJv k½m-\n-¨p. sk{I-«dn Sn.F. jm^n kzmK-Xhpw sI. cmtPjvIpamÀ \µnbpw ]d-ªp. HmW-k-Zybpw t\m¼p-Xp-dbpw Dïm-bn-cp-óp.


News Submitted: Sunday August 22 2010 09:17 AM
  മുഹമ്മദ് മുബാറക്ക് ഹാജിക്ക് അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിച്ചു

  തളങ്കര കെ.കെ പുറത്ത് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാന്പ് 31ന്

  കെ.ടി അബ്ദുല്ലഫൈസിക്ക് യാത്രയയപ്പ് 31ന്

  മുളിയാറില്‍ ഹോട്ടലുകളില്‍ പരിശോധന; 12 ഹോട്ടലുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടി

  എം.ഐ.സിയില്‍ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു

  കുന്പള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സപ്തംബര്‍ 11ന്; ലീഗ് തീരുമാനം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു

  ഗാന്ധിപനോരമ ചിത്രങ്ങളുടെ ജില്ലാതല പ്രദര്‍ശനം തുടങ്ങി

  കൊടിയമ്മ ഗവ.യു.പി. സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയില്‍

  കയ്യാര്‍ കിഞ്ഞണ്ണ റൈയുടെ പേരില്‍ വായനശാല തുടങ്ങുന്നു

  ഓണച്ചന്ത തുടങ്ങി

   'മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ ടൌണില്‍ ഡ്രൈനേജ് നിര്‍മ്മിക്കണം'

  ബേക്കറികളിലും ഹോട്ടലുകളിലും പരിശോധന തുടരും

  ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികരുടെ വേതനം ഓണത്തിന് മുന്പ് നല്‍കണം-എം.എല്‍.എ

  ബദിയടുക്കയിലെ അക്ഷരജ്യോതി വിദ്യാപദ്ധതി മാതൃകയാവുന്നു

  ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം ജില്ലയെ സന്പൂര്‍ണ്ണ മാലിന്യവിമുക്തമാക്കും
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036