To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Saturday April 19 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


AÔ-\mb kmZnJv apkvenbmÀ kpa-\-kp-I-fpsS klmbw tXSpóp
   ImkÀtImSv: AÔ-\mb apl-½Zv kmZnJv apkvenbmÀ PohnX hgn-tXSn Ae-bpóp. kpÅy kztZ-in-bmb kmZnJv apkvenbm-cmWv IpSpw_w ]peÀ¯m³ hgn-bn-ñmsX ]c klmbw tXSn \S-¡p-ó-Xv. X¸n-¯-Sªv, Bcp-sS-sbm-s¡tbm klm-b-t¯msS apkvenbmÀ Ignª Znhkw ImkÀtIm-«p-sa-¯n. Pò\m AÔ-\mWv kmZnJv apkvenbmÀ. ]Ån-I-fnð sNóv Fs´-¦nepw tPmen sNbvXv Pohn-¡pw. aq¯ aIÄ ^mbn-k¡pw I®n-\-kp-J-ap-ïv.
ikv{X-{In-b¡v tUmIvSÀamÀ \nÀt±-in-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. ^mbn-k-b-S¡w \mep a¡-fmWv 33 Imc\mb kmZnJv apkvenbmÀ¡v. `mcy ^ukn-b¡v Imen\p Akp-J-ap-ïv. kpa-\-kp-I-fpsS klmbw {]Xo-£n-¡pó kmZnJv apkvenbmÀ kpÅy-bnse hnPb _m¦v imJ-bnð A¡uïv Xpd-ón-«pïv.


News Submitted: Tuesday August 17 2010 02:42 PM
Comments
Please provide bank A/C details
- Well Wisher ,UAE
  ഉപ്പളയില്‍ റെയില്‍വെ കുഴിച്ച കുഴികള്‍ അപകട ഭീഷണിയുയര്‍ത്തുന്നു

  റോഡ് തകര്‍ന്നു; വാഹന ഗതാഗതം നിലക്കുന്നു

  ശ്രീഗൌരിക്ക് പഠനവും സംഗീതവും ഒരുപോലെ

  'സാമൂഹ്യ തിന്മകള്‍ക്കെതിരെ ജനങ്ങള്‍ രംഗത്തുവരണം'

  എസ്.എസ്.എഫ് സമ്മറൈസ് ക്യാന്പ് സമാപിച്ചു

  വിഗാന്‍സ് കടവത്തിന് ജയം

  ബോവിക്കാനത്തെ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ നന്നാക്കണം

  ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണം-സി.പി.ഐ

  ബദിയടുക്ക-മുള്ളേരിയ റോഡ്: നാട്ടുകാര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന്

  നിര്‍ധന കുടുംബത്തിന്‍റെ വീടുപണി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായഹസ്തം

  ദഫ്റാത്തീബ് വാര്‍ഷികവും മതപ്രഭാഷണവും സമാപിച്ചു

  ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യരംഗത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരന്‍റെ പുസ്തകം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

  ടി.സിദ്ദീഖ് 15,000 വോട്ടിന് വിജയിക്കും- മുസ്ലിം ലീഗ്

  മണല്‍ക്ഷാമം: സി.ഐ.ടി.യു പ്രക്ഷോഭത്തിന്

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി: ജില്ല നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി; 96.69 ശതമാനം വിജയം
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741