To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 20 August 2014
News updated: Wednesday August 20 2014 04:09 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hym]m-cn-IÄ hne-hn-hc ]«nI {]ZÀin¸n¡WwþaÀ¨âv Atkm-kn-tb-j³
   


ImkÀtImSv: hym]m-cn-IÄ hne-hn-h-c-]-«nI {]ZÀin-¸n-¡-W-saóv ImkÀtImSv aÀ¨âvkv Atkm-kn-tb-j³ {]kn-Uïv F³.-Fw. kpss_À, P\-dð sk{I-«dn ]n.sI. cmP³ Fón-hÀ Bh-iy-s¸-«p.
Xmeq¡v kss¹ Hm^o-k-dp-ambn Atkm-kn-tb-j³ `mc-hm-ln-IÄ CXp-kw-_-Ôn¨v NÀ¨ \S-¯n-bn-cp-óp. hym]m-cn-IÄ hne-hn-hc ]«n-Ibpw IrXy-amb tÌm¡pw Xnb-Xnbpw tcJ-s¸-Sp¯n D]-t`m-àm-¡Ä¡v ImWm-hpó hn[-¯nð {]ZÀin-¸n-¡-Ww.
]¨-¡dnþ]gw hym]m-cn-IÄ¡pw hne-hn-h-c]«nI _m[-I-amWv. hogvN-h-cp-¯p-ó-hÀs¡-Xnsc 5000 cq]-hsc ]ng Npa-¯p-ó-Xm-sWóv kss¹ Hm^o-kÀ Adn-bn-¨-Xmbn hym]mcn t\Xm-¡Ä ]dªp.


News Submitted: Tuesday August 17 2010 02:41 PM
  പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി: യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ നടപടിക്ക് ലീഗ് നിര്‍ദ്ദേശം

  കൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറപാകിയ നേതാവ്- സി.എന്‍ ചന്ദ്രന്‍

  പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണം

  സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചു

  നീന്തല്‍ പരിശീലനം തുടങ്ങി

  മാഹിന്‍ മാസ്റ്ററെ മൊഗ്രാല്‍ പൌരാവലി ആദരിച്ചു

  പഠനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികള്‍ തൊഴില്‍ മേഖലയിലേക്കും

  അധികൃതര്‍ കണ്ണു തുറക്കുമോ അറഫാത്തിന്‍റെ ദുരിതം കാണാന്‍

  എ.ഐ.വൈ.എഫ് സമര സംഗമം നടത്തി

  സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചു

  വയോജനസംരക്ഷണ ദിനത്തില്‍ ധര്‍ണ്ണ നടത്തി

  ഞരന്പുകള്‍ വറ്റുന്നു; കാസിമിന്‍റെ സ്വപ്നവും

  അഞ്ചുതലമുറകളുടെ 'മാളിക'പ്പുറത്ത് അവര്‍ സ്നേഹ സംഗമം തീര്‍ത്തു

  ഗവ. കരാറുകാര്‍ സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുന്നു

  കാസര്‍കോട് ടൌണ്‍, പെര്‍ഡാല ബാങ്കുകളില്‍ സഹകാര്‍ ഭാരതിക്ക് എതിരില്ല
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036