To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 18 April 2014
News updated: Thursday April 17 2014 04:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hym]m-cn-IÄ hne-hn-hc ]«nI {]ZÀin¸n¡WwþaÀ¨âv Atkm-kn-tb-j³
   


ImkÀtImSv: hym]m-cn-IÄ hne-hn-h-c-]-«nI {]ZÀin-¸n-¡-W-saóv ImkÀtImSv aÀ¨âvkv Atkm-kn-tb-j³ {]kn-Uïv F³.-Fw. kpss_À, P\-dð sk{I-«dn ]n.sI. cmP³ Fón-hÀ Bh-iy-s¸-«p.
Xmeq¡v kss¹ Hm^o-k-dp-ambn Atkm-kn-tb-j³ `mc-hm-ln-IÄ CXp-kw-_-Ôn¨v NÀ¨ \S-¯n-bn-cp-óp. hym]m-cn-IÄ hne-hn-hc ]«n-Ibpw IrXy-amb tÌm¡pw Xnb-Xnbpw tcJ-s¸-Sp¯n D]-t`m-àm-¡Ä¡v ImWm-hpó hn[-¯nð {]ZÀin-¸n-¡-Ww.
]¨-¡dnþ]gw hym]m-cn-IÄ¡pw hne-hn-h-c]«nI _m[-I-amWv. hogvN-h-cp-¯p-ó-hÀs¡-Xnsc 5000 cq]-hsc ]ng Npa-¯p-ó-Xm-sWóv kss¹ Hm^o-kÀ Adn-bn-¨-Xmbn hym]mcn t\Xm-¡Ä ]dªp.


News Submitted: Tuesday August 17 2010 02:41 PM
  എസ്.എസ്.എല്‍.സി: ജില്ല നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി; 96.69 ശതമാനം വിജയം

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഫലം; മലയോരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളില്‍ മികച്ച വിജയം

  സ്കൂട്ടറിടിച്ച് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഗള്‍ഫുകാരന്‍റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു; സ്കൂട്ടര്‍ കണ്ടെത്താനാവാതെ പൊലീസ്

  കുറ്റിക്കോല്‍ മഠത്തില്‍ വയനാട്ടുകുലവന്‍ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം തുടങ്ങി

  മായിപ്പാടി പാലം തുറന്നു

  വിഷുക്കണിയും കൈനീട്ടവുമായി മലയാളികള്‍ വിഷു ആഘോഷിച്ചു

  പെര്‍ദ്ദണ ക്ഷേത്രത്തില്‍ 48 ജോഡികള്‍ക്ക് മംഗല്യഭാഗ്യം

  ഷംസീനയുടെ മരണം: ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  അവധിക്കാല തര്‍ബിയ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു

  നിക്കാഹ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മതപണ്ഡിതര്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കുന്നില്ല'

  മണ്ണംകുഴി മഖാം ഉറൂസ് 17ന് തുടങ്ങും

  വിദ്യാര്‍ത്ഥി പാര്‍ലമെന്‍റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

  'കുടിവെളള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണം'

  സൈബര്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി

  പശ്ചിമഘട്ട സംവാദ യാത്ര തുടങ്ങി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741