To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 16 April 2014
News updated: Wednesday April 16 2014 04:06 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZio-b-]m-X-bnð H¼Xv l¼pIÄ
   


D¸f tZiob]mXbnð ]n.U»yp.Un. A[nIrXÀ Øm]n¨ UnsshUdpIÄ
D¸f: tZio-b-]m-X-bnð l¼v ]mSn-sñó \nbaw Imänð ]d¯n D¸f tZio-b-]m-X-bnð H¼Xv l¼p-IÄ Øm]n-¨p. D¸-f-bnse hml-\m-]-ISw Ipd-¡m³ thïn ]n.U-»yp.-Un. A[n-Ir-X-cmWv l¼p-IÄ Øm]n-¨-Xv. ChnsS tdmUn\v an\pkw IqSn-b-Xn-\mð hml-\m-]-I-S-§-Ä XpSÀ¡-Y-bm-Wv. Ignª Ggv amk-¯n-\p-Ånð sNdp-Xpw-h-e-Xp-ambn Fgp-]-tXmfw hml-\m-]-I-S-§-fmWv ChnsS \S-ó-Xv. CXp XS-bm-s\-tómWw Øm]n¨ l¼p-IÄ IqSp-Xð ZpcnXw hcp-¯n-sh-¡ptam Fó Bi-¦-bn-emWv ss{UhÀamÀ.


News Submitted: Monday August 16 2010 03:51 PM
Comments
ayyoo humb
- mkmk ,uppala
  വിഷുക്കണിയും കൈനീട്ടവുമായി മലയാളികള്‍ വിഷു ആഘോഷിച്ചു

  പെര്‍ദ്ദണ ക്ഷേത്രത്തില്‍ 48 ജോഡികള്‍ക്ക് മംഗല്യഭാഗ്യം

  ഷംസീനയുടെ മരണം: ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  അവധിക്കാല തര്‍ബിയ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു

  നിക്കാഹ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മതപണ്ഡിതര്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കുന്നില്ല'

  മണ്ണംകുഴി മഖാം ഉറൂസ് 17ന് തുടങ്ങും

  വിദ്യാര്‍ത്ഥി പാര്‍ലമെന്‍റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

  'കുടിവെളള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണം'

  സൈബര്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി

  പശ്ചിമഘട്ട സംവാദ യാത്ര തുടങ്ങി

  വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തെ പിന്തുണക്കണം -ടി. ആരിഫലി

  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടൊഴിഞ്ഞു; നഗരങ്ങള്‍ വിഷുത്തിരക്കില്‍

  പാറപ്പള്ളി ജുമാമസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  സാദാത്ത് അസോസിയേഷന്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സി.പി.എമ്മും എസ്.ഡി.പി.ഐയും അക്രമ നാടകം കളിക്കുന്നു-യൂ ത്ത് ലീഗ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741