To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 July 2014
News updated: Wednesday July 23 2014 04:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p A´-cn¨p
   Fw. IÀ¯¼p
Imª-§mSv: kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p (59) A´-cn-¨p. Cóv cmhnse 11.30\v Imª-§mSv Ipóp-½-ense kn.Fw.-]n. Hm^o-kn-te¡v \S-óp-t]m-Ip-t¼mÄ Ipg-ªp-ho-gpI-bm-bn-cp-óp. DS³ \m«p-ImÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-s¨¦nepw c£n-¡m-\m-bnñ.
AXn-bm-¼qÀ kztZ-in-bmb IÀ¯¼p Un.ssh.-F-^v.-sFbpsS {]Ya ImkÀtImSv Pnñm sk{I-«-dn-bm-bn-cp-óp. Pnñm kl-I-c-W-_m¦v Ub-c-IvSÀ, Imª-§mSv tImþ-Hm-¸-td-äohv AÀ_³ skmsskän Ub-c-IvSÀ Fóo-\n-e-I-fnepw {]hÀ¯n-¨n-«p-ïv. Fw.hn. cmL-h³ ]mÀ«n hn«v kn.Fw.-]n. cq]o-I-cn-¨-Xn\v tij-amWv kn.]n.-Fw. hn«-Xv. Imª-§mSv `mK-§-fnð kn.Fw.-]n. sI«n-¸-Sp-¡p-ó-Xnð IÀ¯¼p Atlm-cm{Xw {]hÀ¯n-¨p. anI¨ {]`m-j-I-\m-Wv.
A½: tNmbn-¨n-b-½. `mcy: ao\m-Ip-am-cn (If-\mSv kl-I-cW _m¦v sk{I-«-dn). a¡Ä: \nJnð (Fw._n.-F. hnZymÀ°n), \nXn³ (Fw.sSIv hnZymÀ°n). D¨-tbmsS arX-tZlw kn.Fw.-]n. Hm^o-knð s]mXp-ZÀi-\-¯n\v sh¡pw. kwkvImcw \msf sshIn«v \S-¡pw.


News Submitted: Thursday October 20 2011 01:29 PM
  വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് നാലരപവന്‍ സ്വര്‍ണവും 12,000 രൂപയും കവര്‍ന്നു

  വ്യാപാരിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചുവീഴ്ത്തി സ്കൂട്ടറും പണവും കവര്‍ന്നു

  കുറ്റിക്കോലിലെ വിമത വിഭാഗം 'ഷൊര്‍ണൂര്‍ മോഡല്‍' പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

  സ്നേഹ സൌഹൃദം വിളന്പി അവര്‍ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നൊരുക്കി

  മീന് തൊട്ടാല്‍പൊള്ളുന്ന വില; ഒരു അയലക്ക് 80 രൂപ

  കാറിടിച്ച് തെറിച്ചുവീണ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മറ്റൊരു കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല; കൊറഗ ബാലിക മരിച്ചു

   തീവണ്ടിയില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്ത്: തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  ആസ്പത്രിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ആരും വന്നില്ല; വീണ് പരിക്കേറ്റ പാച്ചു കണ്ണീരോടെ കഴിയുന്നു

  മൊഗ്രാല്‍ നാങ്കിയില്‍ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം; കടല്‍ഭിത്തി തകര്‍ന്നു; 4 വീടുകള്‍ക്ക് ഭീഷണി

  സുഹൃത്തിന്‍റെ ചതി; മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍പെട്ട് ജയിലിലായ റാഷിദ് ജയില്‍മോചിതനായി

  നിസ്കാരത്തിനിടയില്‍ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ കുഴഞ്ഞുവീണുമരിച്ചു

  ഇരിയ മുട്ടിച്ചരലില്‍ പുലി ഇറങ്ങി

  സി.പി.എം ബേഡകം ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍ വിമത വിഭാഗം ഒറ്റപ്പെട്ടു

  അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു; ഉപ്പളയില്‍ വ്യാപക കൃഷിനാശം
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036