To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 02 August 2014
News updated: Friday August 01 2014 04:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p A´-cn¨p
   Fw. IÀ¯¼p
Imª-§mSv: kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p (59) A´-cn-¨p. Cóv cmhnse 11.30\v Imª-§mSv Ipóp-½-ense kn.Fw.-]n. Hm^o-kn-te¡v \S-óp-t]m-Ip-t¼mÄ Ipg-ªp-ho-gpI-bm-bn-cp-óp. DS³ \m«p-ImÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-s¨¦nepw c£n-¡m-\m-bnñ.
AXn-bm-¼qÀ kztZ-in-bmb IÀ¯¼p Un.ssh.-F-^v.-sFbpsS {]Ya ImkÀtImSv Pnñm sk{I-«-dn-bm-bn-cp-óp. Pnñm kl-I-c-W-_m¦v Ub-c-IvSÀ, Imª-§mSv tImþ-Hm-¸-td-äohv AÀ_³ skmsskän Ub-c-IvSÀ Fóo-\n-e-I-fnepw {]hÀ¯n-¨n-«p-ïv. Fw.hn. cmL-h³ ]mÀ«n hn«v kn.Fw.-]n. cq]o-I-cn-¨-Xn\v tij-amWv kn.]n.-Fw. hn«-Xv. Imª-§mSv `mK-§-fnð kn.Fw.-]n. sI«n-¸-Sp-¡p-ó-Xnð IÀ¯¼p Atlm-cm{Xw {]hÀ¯n-¨p. anI¨ {]`m-j-I-\m-Wv.
A½: tNmbn-¨n-b-½. `mcy: ao\m-Ip-am-cn (If-\mSv kl-I-cW _m¦v sk{I-«-dn). a¡Ä: \nJnð (Fw._n.-F. hnZymÀ°n), \nXn³ (Fw.sSIv hnZymÀ°n). D¨-tbmsS arX-tZlw kn.Fw.-]n. Hm^o-knð s]mXp-ZÀi-\-¯n\v sh¡pw. kwkvImcw \msf sshIn«v \S-¡pw.


News Submitted: Thursday October 20 2011 01:29 PM
  ഉള്ളാളില്‍ ഷിറിയ സ്വദേശികളുടെ കാര്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി കൊള്ളയടിച്ച നാലംഗ മുംബൈ സംഘം അറസ്റ്റില്‍

  കിണര്‍ താണു; പലേയിടത്തും വീടുകള്‍ വെള്ളത്തിനടിയില്‍

  ട്രാക്കില്‍ വെള്ളം; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തീവണ്ടി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

  എം.പിയുടെ വീട്ടിലെ കവര്‍ച്ചാ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയില്‍

   നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ പച്ചന്പള സ്വദേശി റിയാദില്‍ അന്തരിച്ചു

  കാറിടിച്ച് കൊല്ലങ്കാനം സ്വദേശി മരിച്ചു

  സപ്ലൈകോ ചുമട്ടുകാരന്‍ ഓട്ടോയില്‍ കടത്തിയ അഞ്ച് ക്വിന്‍റല്‍ ധാന്യങ്ങള്‍ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ?

  കോളിയടുക്കത്ത് കാറ്റില്‍ തെങ്ങ് വീണ് ഇന്നോവ കാറും വീടും തകര്‍ന്നു

  കാസര്‍കോട്ട് ആയിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നു

  ആരിക്കാടിയില്‍ കുന്നിടിച്ച് വീട് അപകട നിലയിലായി; രണ്ടുപേര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

  ആഘോഷം മറന്ന് നാട് സൈബാന് വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ മുഴുകി; എന്നിട്ടും കണ്ണീര്‍പുഴയായി ദുരന്തവാര്‍ത്തയെത്തി

  മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ തൊഴിലാളി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

  ദന്പതികളുടെ ആത്മഹത്യ; കാരണം അവ്യക്തം

  ബേഡകം സ്റ്റേഷനിലെ 'ചാരനെ' ഒടുവില്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, മണല്‍ കടത്തും ചീട്ട് കളിയും കോഴിക്കെട്ടും പിടിയിലായി

  സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് നാടെങ്ങും ഈദുല്‍ഫിത്വര്‍ കൊണ്ടാടി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036