To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 31 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Wednesday October 19 2011 12:52 PM

Un.ssh.-F-^v.-sF. Pnñm I½nän Hm^okv Fdnªp XIÀ¯p: aWn-¡q-dp-IÄ¡Iw {]Xn-Isf AdÌv sNbvXp; ImÀ IÌ-Un-bn-ð
   


Un.ssh.F-^v.-sF. Pnñm I½nän Hm^o-knse P\ð ¥mkv Isñ-dnªv XIÀ¯ \ne-bnð
ImkÀtImSv: Imdn-se-¯nb Hcp kwLw Un.ssh.-F-^v.-sF. Pnñm I½nän Hm^okv Fdnªp XIÀ¯p. aWn-¡q-dp-IÄ¡Iw \mev {]Xn-I-sfbpw Imdpw s]meokv IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. hnZym-\-KÀ _n.kn. tdmUv sXt¡-aq-e-bnse Sn.F. A_vZpðdlvam³ (26), Fcp-Xpw-I-S-hnse Sn.F. k^-dpÅ (23), apl-½Zv dm^n (21), sI. Ckvam-bnð (26) Fón-h-sc-bmWv ImkÀtImSv kn.sF. _m_p s]cn-§-b¯v, hnZym-\-KÀ Fkv.-sF. t{]wk-Z³ Fón-h-À AdÌv sNbvX-Xv. ChÀ kô-cn¨ sI.Fð. 14 F¨v. 9973 \¼À km³t{Sm ImÀ IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. Cóse cm{Xn 9 aWn-tbm-sS sshZypXn \ne¨ ka-b-¯m-bn-cpóp A{I-aw. hnZym-\-KÀ kn.]n.-Fw. Hm^o-kn\v sXm«-Sp¯ _me-IrjvW aµn-c-amWv XIÀ¯-Xv. P\ð ¥mkv ASn-¨p-X-IÀ¯p. kn.]n.-Fw. hnZym-\-KÀ tem¡ð kt½-f-\-¯nsâ {]N-c-WmÀ°w Øm]n¨ _m\À kwLw FSp-¯p-sIm-ïp-t]m-bn. CXv Imdnð \nóv ]nóoSv Isï-Sp-¯p. ImÀ \¼À kw`-h-¯n\v ZrIvkm-£n-I-fmb NneÀ Ipdn-s¨-Sp-¯n-cp-óp. CXv s]meo-kn\v {]Xn-Isf ]nSn-Iq-Sm³ klm-b-I-ambn. Fcp-Xpw-I-S-hn\v kao]w sh¨mWv Imdpw {]Xn-I-sfbpw ]nSn-¨-Xv. aWn-¡q-dp-IÄ¡Iw {]Xn-Isf ]nSn-Iq-Sm³ Ign-ªtXmsS kwLÀj km[yX Hgn-hm-bn. Imª-§ms« A{Ia kw`-h-§Ä ImkÀtIm-t«¡pw hym]n-¸n-¡m³ KqV-{iaw \S-¡p-ó-Xm-bmWv kwi-bw. Hm^okv A{I-a-¯nð Pnñm sk{I-«dn knPn amXyp {]Xn-tj-[n-¨p.

Un.ssh.-F-^v.-sF. Pnñm I½nän Hm^okv XIÀ¯ tIknð Ad-Ìn-emb Ckva-bnð, k^-dpÅ, apl-½Zv dm^n, A_vZp-dlvam³


News Submitted: Wednesday October 19 2011 12:50 PM

News Updated on: Wednesday October 19 2011 12:52 PM
Comments
akhramathinu thirikoluthunnathu ethu partikkarayalum, mathakkarayalum avare veruthe vidaruthu.prathikale pettennu pidikoodi samadana andhareeksham konduvanna police nu ella vidha ashamsakalum.
- mohammad kunhi, pulikunnu. ,al-ain, abu-dhabhi, u.a.e


prathikalude photo paperil kodukumbol....aadhyam kola casele prathikalude photo kodukkanam...kasaragod leage prasnathil kollapetta azhrinthe kolapathakan maarude photo paperil undayirunnilla
- haris ,sharjah


If the same thing happened against Congress or League office what will be the action Of our police, did the pictures of the culprit’s can see in the newspapers,?? Any thing happened in ‘Casrod’ ultimately one community and their followers only will be the wrong side…….YYYY .BE AWARE OF THIS FUNDA….WAKE UP ..
- Jamal Manya ,Dubai
  പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ യുവാവ് തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ചു

  അമ്മയെയും മകളെയും അക്രമിച്ച് യുവാവ് സ്വയം വെട്ടി

  സൂര്യതാപം: മാങ്ങാട് സ്വദേശിക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

  നാട് കുടിവെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുന്പോള്‍ പൊവ്വലില്‍ ജലം പാഴാവുന്നു

  കാസര്‍കോടിന് സാഹസിക വിരുന്നൊരുക്കി ലൂസിയ ഓട്ടോക്രോസ് സമാപിച്ചു

  സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് അക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതികള്‍ കുടുങ്ങിയത് പൊലീസിന്‍റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയില്‍

  കുടിവെള്ളം, മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, കായിക മുന്നേറ്റം എന്നിവയിലൂന്നി കാസര്‍കോട് നഗരസഭാ ബജറ്റ്

  ടി.എ ഷാഫി എഴുത്തിന് തിളക്കം ചാര്‍ത്തിയ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍-ഖാസി

  കാസര്‍കോടിന് ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി ഓട്ടോക്രോസിന് തുടക്കമായി

  സ്വര്‍ണക്കടത്തിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഇരട്ടക്കൊല; ചെര്‍ക്കള സ്വദേശിക്ക് ജാമ്യം

  ചെര്‍ക്കളയിലെ ദിനേശ് ബീഡി കന്പനി തീ വെപ്പ് കേസ് തെളിയുന്നു

  വേനല്‍ ചൂടില്‍ നിന്നും കുരുവികള്‍ക്ക് രക്ഷയായി വനംവകുപ്പിന്‍റെ കൂട്

  യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് പച്ചിലന്പാറ സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസ്

  കോഴിക്കടയില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യം തള്ളാന്‍ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036