To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 16 September 2014
News updated: Tuesday September 16 2014 04:01 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZim-`n-am\n teJI\v h[-`o-jWn; Ipä-hm-fn-Isf AdÌv sN¿Ww
   


ImkÀtImSv: tZim-`n-am\n teJ-I³ cmtPjv am§m-Sn-s\-Xnsc h[-`o-jWn apg-¡nb kw`-h-¯nð Ipä-hm-fn-Isf DS³ ]nSn-Iq-S-W-saóv ImkÀtImSv {]kv¢ºv s]meo-kn-t\mSv Bh-iy-s¸-«p. ImkÀtImSv _yqtdm-bnð \nóv tPmen Ignªv ho«n-te¡v aS-§sh tZfn-bnð sh¨mWv Ign-ª-Zn-hkw cm{Xn ss_¡nð ]n´p-SÀsó-¯nb kwLw `oj-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xv. DZpa {]tZ-i-§-fnse cmjv{Sob kwLÀj-hp-ambn _Ô-s¸« hmÀ¯-I-fpsS t]cn-emWv `oj-Wn. X§Äs¡-Xnsc hmÀ¯ sImSp-¯mð ssIbpw Imep-ap-ïm-In-sñ-óm-bn-cp-óp `oj-Wn. kzX{´ am[ya {]hÀ¯\w XS-Ê-s¸-Sp-¯pó \o¡w BcpsS `mK-¯p-\n-óp-ïm-bmepw AwKo-I-cn-¡n-ñ. kw`-h-¯nð At\z-jWw \S-¯n {]Xn-Isf AdÌv sN¿-W-saóv {]kv¢ºv {]kn-Uïv sI. hnt\m-ZvN-{µ\pw sk{I-«dn apl-½Zv lmjnapw Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Wednesday October 12 2011 12:48 PM
  പ്രവീണിന്‍റെ അപകട മരണം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും നിറഞ്ഞാടി; വര്‍ണമഴയായി ശോഭായാത്രകള്‍

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  ബേഡകം: ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനാകാതെ സി.പി.എം നേതൃത്വം കുഴങ്ങുന്നു

  കലുങ്കുകള്‍ തകര്‍ന്നു; അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

  20 കിലോ ചന്ദനവുമായി കാലിച്ചാനടുക്കം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  കായികാധ്യാപകന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

  നെഞ്ചിടിച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍; അപ്പോഴും ആ വാപ്പ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഇല്ല, എന്‍റെ മകന്‍ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയാവില്ല

  ടാങ്കര്‍ ലോറികളുടെ മത്സര ഓട്ടം പതിവായി; അപകടങ്ങളും

  ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി; ശോഭായാത്രകള്‍ വൈകിട്ട്

  ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍റെ കണ്ണില്‍ മുളക് പൊടി വിതറി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസില്‍ 17 കാരനടക്കം രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ഉപ്പളയില്‍ മണിചെയിന്‍ തട്ടിപ്പ്; മംഗലാപുരത്തെ സംഘം തട്ടിയത് 5 കോടി രൂപ

  റവന്യൂവകുപ്പ് പരിശോധന ഊര്‍ജിതമാക്കി; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ജെ.സി.ബിയും ലോറികളും പിടിയില്‍

  വയറ് വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് 4 വയസുകാരി മരിച്ചു

  പൊടിപാറും റോഡില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇരട്ടിദുരിതം
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036