To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 22 September 2014
News updated: Sunday September 21 2014 03:27 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Monday October 10 2011 06:41 PM

kt´mjv\K-dnð Ctóm-h Imdpw _kpw Iq«n-bn-Sn¨v cïp t]À acn¨p
   


sN¦f: kt´mjv \K-dnð _kpw Ctómh Imdpw Iq«n-bn-Sn¨v cïv t]À acn-¨p. _kv bm{X-¡m-cmb 28 t]À¡v ]cn-t¡äp.
Ctómhbnð bm{X sN¿p-I-bm-bn-cpó I®qcnse _m_m t{StUgvkv DSa tXm«S Ing§¸m-d- e£van \m-cmbW `h-\nse ]n. {ioIp-amÀ (38), ss{UhÀ aWn (38) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. Cóp¨¡v Hcp aWn-tbm-sS-bmWv A]-ISw \S-ó-Xv. I®q-cnð \nópw ImkÀtIm-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpóp sI.Fð. 13 Iyq 3042 Ctómh Imdpw ImkÀtImSv \nóv I®q-cn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó sI.Fð. 13 F³ 1008 tZho dmw _kp-amWv Iq«n-bn-Sn-¨-Xv. Ctómh ImÀ asämcp hml-\s¯ adn-I-S-¡m-\pÅ {ia-¯n-\n-S-bnð _kp-ambn Iq«n-bn-Sn-¨-Xm-sW-ómWv {]mY-anI \nK-a-\w.
ImÀ sh«n-s¸m-fn¨v ]cn-t¡-ä-hsc \m«p-ImÀ sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-s¨-¦nepw At¸m-tg¡pw cïp t]À acn-¨n-cp-óp.
_kv bm{X-¡mÀ¡pw ]cn-t¡-än-«p-ïv. _kv bm{X-¡m-cmb sNÀ¡-f-bnse kn.F-¨v. A_vZpð dlvam³ (60), I®q-cnse kmPnZv (26), Xfn-¸-d-¼nse kp\nð IpamÀ (33), s]cn-bm-«-Sp-¡s¯ Djm-Ip-amcn (33), Nu¡n abn-em-«n-bnse cma-Ir-jvW³ (65), `mcy KncnP (58), aIÄ ]pjv]-eX (25), _¦ms« koXm-e£van (50), t]c-Sp-¡s¯ hn. \mcm-b-W³ (71) Fón-h-c-S¡w 28 t]À¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. ]cnt¡ähsc sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted: Monday October 10 2011 03:40 PM

News Updated on: Monday October 10 2011 06:41 PM
Comments
How many lives are being lost on roads!
- ishaqtp ,Chattanchal


very sad news, everyone want drive is safely, because of your family always waiting for you.
- Ahamed Patla ,Saudi Aramco, Dammam, KSA
  മംഗലാപുരത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണ കന്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

  കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത്: പാറക്കട്ട, തളങ്കര സ്വദേശികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സഹോദരനു പിന്നാലെ സഹോദരിയും മരിച്ചു

  പിടികിട്ടാപുള്ളി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ ഗോവയില്‍ പിടിയില്‍

  പള്ളം നടപ്പാലം തകര്‍ന്നിട്ട് ഒരു മാസം; നന്നാക്കാനുള്ള നടപടി നീളുന്നു

  കാഞ്ഞങ്ങാട് ഓര്‍ക്കുന്നു; അഖിലേന്ത്യാ വോളിബോള്‍ കളത്തില്‍ ഉദിച്ചുയര്‍ന്ന പ്രതിഭയെ

  മോദിയുടെ പ്രസ്താവന: ആര്‍.എസ്.എസിനുള്ള ചുട്ട മറുപടി-കാന്തപുരം

  അനധികൃത പൂഴിക്കടത്ത്: പിടിയിലായ എട്ട് ലോറികള്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയുടേത്

  കടം വാങ്ങിയ പണം പലിശയടക്കം തിരിച്ചുനല്‍കിയിട്ടും ഭീഷണി തുടരുന്നതായി പരാതി

  ബസ് ജീവനക്കാരെ എസ്.ഐ. പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്; നടപടിയില്ലെങ്കില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ജോലി ബഹിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് സുരക്ഷാ ക്ലബ്

  അമ്മയെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയ കേസ്; പ്രതികളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി

  മുന്‍ നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ എസ്.ജെ. പ്രസാദിന്‍റെ തുരുത്തിയിലെ വീട്ടില്‍ കവര്‍ച്ച

  രണ്ടുവധശ്രമ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

  കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന 8 ലോറി മണല്‍ പിടികൂടി

  സന്ധ്യാരാഗം ഓപ്പണ്‍ തിയേറ്റര്‍ കാടുമൂടി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036