To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Monday October 10 2011 06:41 PM

kt´mjv\K-dnð Ctóm-h Imdpw _kpw Iq«n-bn-Sn¨v cïp t]À acn¨p
   


sN¦f: kt´mjv \K-dnð _kpw Ctómh Imdpw Iq«n-bn-Sn¨v cïv t]À acn-¨p. _kv bm{X-¡m-cmb 28 t]À¡v ]cn-t¡äp.
Ctómhbnð bm{X sN¿p-I-bm-bn-cpó I®qcnse _m_m t{StUgvkv DSa tXm«S Ing§¸m-d- e£van \m-cmbW `h-\nse ]n. {ioIp-amÀ (38), ss{UhÀ aWn (38) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. Cóp¨¡v Hcp aWn-tbm-sS-bmWv A]-ISw \S-ó-Xv. I®q-cnð \nópw ImkÀtIm-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpóp sI.Fð. 13 Iyq 3042 Ctómh Imdpw ImkÀtImSv \nóv I®q-cn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó sI.Fð. 13 F³ 1008 tZho dmw _kp-amWv Iq«n-bn-Sn-¨-Xv. Ctómh ImÀ asämcp hml-\s¯ adn-I-S-¡m-\pÅ {ia-¯n-\n-S-bnð _kp-ambn Iq«n-bn-Sn-¨-Xm-sW-ómWv {]mY-anI \nK-a-\w.
ImÀ sh«n-s¸m-fn¨v ]cn-t¡-ä-hsc \m«p-ImÀ sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-s¨-¦nepw At¸m-tg¡pw cïp t]À acn-¨n-cp-óp.
_kv bm{X-¡mÀ¡pw ]cn-t¡-än-«p-ïv. _kv bm{X-¡m-cmb sNÀ¡-f-bnse kn.F-¨v. A_vZpð dlvam³ (60), I®q-cnse kmPnZv (26), Xfn-¸-d-¼nse kp\nð IpamÀ (33), s]cn-bm-«-Sp-¡s¯ Djm-Ip-amcn (33), Nu¡n abn-em-«n-bnse cma-Ir-jvW³ (65), `mcy KncnP (58), aIÄ ]pjv]-eX (25), _¦ms« koXm-e£van (50), t]c-Sp-¡s¯ hn. \mcm-b-W³ (71) Fón-h-c-S¡w 28 t]À¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. ]cnt¡ähsc sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted: Monday October 10 2011 03:40 PM

News Updated on: Monday October 10 2011 06:41 PM
Comments
How many lives are being lost on roads!
- ishaqtp ,Chattanchal


very sad news, everyone want drive is safely, because of your family always waiting for you.
- Ahamed Patla ,Saudi Aramco, Dammam, KSA
  ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

  പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  കാസര്‍കോട്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍

  ബേരിപദവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണം: പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  എല്‍.ഡി.എഫ് പതിനാലില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടും- കോടിയേരി

  അന്തര്‍ സംസ്ഥാന കവര്‍ച്ചാ സംഘം പിടിയില്‍

  ഉപ്പള കണ്ണാടിപ്പാറയില്‍ ബി.ജെ.പി-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംഘട്ടനം; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട വീട്ടുവേലക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

  പ്രസവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചു

  ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മാറ്റല്‍; നാളെ മുതല്‍ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങ്

  വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുന്നു; സൈബര്‍സെല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

  ഗള്‍ഫുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിത ബാധിതന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  വൃദ്ധ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

  നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. പി.വി കേളു അന്തരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741