To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 27 January 2015
News updated: Tuesday January 27 2015 03:04 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


bphXn InW-änð NmSn; c£-s¸-Sp-¯m-\n-d-§nb bphm-¡fpw IpSp§n
   


D¸f: InWänð NmSnb bph-Xn-sbbpw c£-s¸-Sp-¯m-\n-d§n InW-änð IpSp-§nb \mev bphm-¡-sfbpw ^bÀt^mgvkv kwLw kml-kn-I-ambn c£-s¸-Sp-¯n. Cóse cm{Xn ]¨n-e-¼md apfn-ô-bn-emWv kw`-hw.
X_vkod (18)bmWv cm{Xn 10.30 aWn-tbmsS InWänð NmSn-b-Xv. hnh-c-a-dnªv HmSn-sb-¯nb \mev bphm-¡Ä X_vko-dsb c£-s¸-Sp-¯m³ InW-dn-en-d-§n. Fómð Gsd-t\cw ]cn-{i-an-s¨-¦nepw ChÀ¡v apI-fn-te¡v Ib-dm-\m-bn-ñ. bph-Xn-b-S¡w Aôp-t]cpw At_m-[m-h-Ø-bn-em-bn.
D¸-f-bnð\n-só-¯nb ^bÀt^mgvkv kwLw \oï ]cn-{i-a-¯n-s\m-Sp-hnð Aôp-t]-scbpw apI-fn-se-¯n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. 65 ASn-tbmfw XmgvNbpw 15 ASn-tbmfw shÅ-hp-apÅ InW-dn-emWv IpSp-§n-b-Xv. ^bÀt^mgvkv Akn. tÌj³ Hm^o-kÀ kn.]n. B\-µ³, ^bÀam-ò-m-cmb sI.F. at\mPv IpamÀ, sI. cma-N-{µ³, tlmw KmÀUp-am-cmb kn.hn. \mcm-b-W³, thWp, sI.kn. ]hn-{X³ Fón-hÀ c£m-{]-hÀ¯-\-¯n\v t\Xr-Xzw-\ðIn.
X_vko-dsb awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨p.


News Submitted: Sunday October 02 2011 03:59 PM
  ഹര്‍ത്താല്‍ പൂര്‍ണ്ണം; ജനം വലഞ്ഞു

  വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട ബൊലേറോ ജീപ്പിന് തീയിട്ടു

  ലക്ഷ്മണരേഖ മാഞ്ഞു

  എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് മനുഷ്യജാലിക ശ്രദ്ധേയമായി

  കീഴൂര്‍-ചെന്പരിക്കയിലെ അക്രമം: 50 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

  കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

  കുവൈത്തില്‍ വാഹനാപകടം: ബാഡൂര്‍ സ്വദേശി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിനും ഇനി ന്യൂജന്‍ മുഖം

  സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന്‍റെ മുന്‍നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം-മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

   മൂന്ന് വയസുള്ള മകളെ കൊന്ന് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

  ഉമ്മ ഓടിച്ച കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു

  ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തില്‍ വീണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

  പരവനടുക്കത്ത് ക്ലബ്ബിന് തീവെക്കാന്‍ ശ്രമം

  കഞ്ചിക്കട്ടയിലെ കവര്‍ച്ച: പ്രതി വലയില്‍

  കുന്പളയില്‍ വീടിന്‍റെ ഓടിളക്കി എട്ട് പവന്‍ ആഭരണവും അരലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്നു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036