To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 26 October 2014
News updated: Saturday October 25 2014 04:02 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


bphXn InW-änð NmSn; c£-s¸-Sp-¯m-\n-d-§nb bphm-¡fpw IpSp§n
   


D¸f: InWänð NmSnb bph-Xn-sbbpw c£-s¸-Sp-¯m-\n-d§n InW-änð IpSp-§nb \mev bphm-¡-sfbpw ^bÀt^mgvkv kwLw kml-kn-I-ambn c£-s¸-Sp-¯n. Cóse cm{Xn ]¨n-e-¼md apfn-ô-bn-emWv kw`-hw.
X_vkod (18)bmWv cm{Xn 10.30 aWn-tbmsS InWänð NmSn-b-Xv. hnh-c-a-dnªv HmSn-sb-¯nb \mev bphm-¡Ä X_vko-dsb c£-s¸-Sp-¯m³ InW-dn-en-d-§n. Fómð Gsd-t\cw ]cn-{i-an-s¨-¦nepw ChÀ¡v apI-fn-te¡v Ib-dm-\m-bn-ñ. bph-Xn-b-S¡w Aôp-t]cpw At_m-[m-h-Ø-bn-em-bn.
D¸-f-bnð\n-só-¯nb ^bÀt^mgvkv kwLw \oï ]cn-{i-a-¯n-s\m-Sp-hnð Aôp-t]-scbpw apI-fn-se-¯n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. 65 ASn-tbmfw XmgvNbpw 15 ASn-tbmfw shÅ-hp-apÅ InW-dn-emWv IpSp-§n-b-Xv. ^bÀt^mgvkv Akn. tÌj³ Hm^o-kÀ kn.]n. B\-µ³, ^bÀam-ò-m-cmb sI.F. at\mPv IpamÀ, sI. cma-N-{µ³, tlmw KmÀUp-am-cmb kn.hn. \mcm-b-W³, thWp, sI.kn. ]hn-{X³ Fón-hÀ c£m-{]-hÀ¯-\-¯n\v t\Xr-Xzw-\ðIn.
X_vko-dsb awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨p.


News Submitted: Sunday October 02 2011 03:59 PM
  നടപ്പാതയിലെ സ്ലാബിന്‍റെ വിടവില്‍ കുടുങ്ങിയ അധ്യാപകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയില്‍ കട്ടിലും കിടക്കയുമില്ല;ഗര്‍ഭിണികള്‍ തറയില്‍

  വാടകയെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; മാരിപ്പടുപ്പിലേക്ക് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ബഹിഷ്കരണം

  മനോരോഗി ഓടിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ജീപ്പ് രണ്ട് ഓട്ടോകളിലും കടയിലും ഇടിച്ചു

  അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് അധ്യാപകന്‍ മരിച്ചു

  കളനാട്ട് വാഹനങ്ങളിലെത്തിയ സംഘം യുവാക്കളെ അക്രമിച്ചു; നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ടാങ്കര്‍ ലോറി റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തി ഡ്രൈവര്‍ 'കറങ്ങാന്‍' പോയി; ഗ്യാസ് ചോര്‍ന്നെന്ന് ഭയന്ന് നാട് ഭീതിയിലായി

  കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഉമാവതി റൈ വൊര്‍ക്കാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്

  ഇടിമിന്നല്‍: പുത്രക്കളയില്‍ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങള്‍ കത്തിനശിച്ചു

  അബ്ദുല്ല യാത്രയായി; അനാഥരായത് 6 പെണ്‍മക്കളും ഭാര്യയും വൃദ്ധമാതാവും

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍: തല വളരുന്ന രോഗവുമായി പിറന്ന കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിറകില്‍ കാറിടിച്ച് ബസ് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

  പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിനെ ചൊല്ലി മുന്നാട്ട് സംഘര്‍ഷം

  ഹജ്ജിന് പോയ കീഴൂര്‍ സ്വദേശി മദീനയില്‍ അന്തരിച്ചു

  മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് പൂജാരി മരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036