To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 16 September 2014
News updated: Tuesday September 16 2014 04:01 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


bphXn InW-änð NmSn; c£-s¸-Sp-¯m-\n-d-§nb bphm-¡fpw IpSp§n
   


D¸f: InWänð NmSnb bph-Xn-sbbpw c£-s¸-Sp-¯m-\n-d§n InW-änð IpSp-§nb \mev bphm-¡-sfbpw ^bÀt^mgvkv kwLw kml-kn-I-ambn c£-s¸-Sp-¯n. Cóse cm{Xn ]¨n-e-¼md apfn-ô-bn-emWv kw`-hw.
X_vkod (18)bmWv cm{Xn 10.30 aWn-tbmsS InWänð NmSn-b-Xv. hnh-c-a-dnªv HmSn-sb-¯nb \mev bphm-¡Ä X_vko-dsb c£-s¸-Sp-¯m³ InW-dn-en-d-§n. Fómð Gsd-t\cw ]cn-{i-an-s¨-¦nepw ChÀ¡v apI-fn-te¡v Ib-dm-\m-bn-ñ. bph-Xn-b-S¡w Aôp-t]cpw At_m-[m-h-Ø-bn-em-bn.
D¸-f-bnð\n-só-¯nb ^bÀt^mgvkv kwLw \oï ]cn-{i-a-¯n-s\m-Sp-hnð Aôp-t]-scbpw apI-fn-se-¯n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. 65 ASn-tbmfw XmgvNbpw 15 ASn-tbmfw shÅ-hp-apÅ InW-dn-emWv IpSp-§n-b-Xv. ^bÀt^mgvkv Akn. tÌj³ Hm^o-kÀ kn.]n. B\-µ³, ^bÀam-ò-m-cmb sI.F. at\mPv IpamÀ, sI. cma-N-{µ³, tlmw KmÀUp-am-cmb kn.hn. \mcm-b-W³, thWp, sI.kn. ]hn-{X³ Fón-hÀ c£m-{]-hÀ¯-\-¯n\v t\Xr-Xzw-\ðIn.
X_vko-dsb awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨p.


News Submitted: Sunday October 02 2011 03:59 PM
  പ്രവീണിന്‍റെ അപകട മരണം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും നിറഞ്ഞാടി; വര്‍ണമഴയായി ശോഭായാത്രകള്‍

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  ബേഡകം: ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനാകാതെ സി.പി.എം നേതൃത്വം കുഴങ്ങുന്നു

  കലുങ്കുകള്‍ തകര്‍ന്നു; അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

  20 കിലോ ചന്ദനവുമായി കാലിച്ചാനടുക്കം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  കായികാധ്യാപകന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

  നെഞ്ചിടിച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍; അപ്പോഴും ആ വാപ്പ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഇല്ല, എന്‍റെ മകന്‍ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയാവില്ല

  ടാങ്കര്‍ ലോറികളുടെ മത്സര ഓട്ടം പതിവായി; അപകടങ്ങളും

  ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി; ശോഭായാത്രകള്‍ വൈകിട്ട്

  ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍റെ കണ്ണില്‍ മുളക് പൊടി വിതറി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസില്‍ 17 കാരനടക്കം രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ഉപ്പളയില്‍ മണിചെയിന്‍ തട്ടിപ്പ്; മംഗലാപുരത്തെ സംഘം തട്ടിയത് 5 കോടി രൂപ

  റവന്യൂവകുപ്പ് പരിശോധന ഊര്‍ജിതമാക്കി; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ജെ.സി.ബിയും ലോറികളും പിടിയില്‍

  വയറ് വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് 4 വയസുകാരി മരിച്ചു

  പൊടിപാറും റോഡില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇരട്ടിദുരിതം
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036