To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 26 January 2015
News updated: Sunday January 25 2015 02:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hnam-\-Zp-c´w: Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]-Sn¡v Btem-N\
   


ImkÀtImSv: \jvS-]-cn-lmcw kw_-Ôn¨v Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]Sn kzoI-cn-¡p-ó-Xn-s\-¸än Btem-Nn-¡m³ Zpc-´-¯nð ac-W-s¸-«-h-cpsS _Ôp-¡Ä tbmKw tNcp-óp. acn-¨-h-cpsS IpSpw-_-¯n\v 75 e£w cq] \ðI-W-sa-óm-bn-cpóp kn¦nÄ s_ônsâ D¯-c-hv. CXmWv FbÀ-C-´y-bpsS lc-Pnsb XpSÀóv Unhn-j³ s_ôv d±m-¡n-b-Xv. CXn-s\-Xnsc kp{]ow tImS-Xnsb kao-]n-¡p-ó-Xns\¸än _Ôp-¡-fpsS tbmKw Btem-Nn-¡pw. A]-I-S-¯nð aI³ acn¨ Bcn-¡m-Sn-bnse A_vZpð kem-amWv t\cs¯ kn¦nÄ s_ônð \nóv hn[n tXSn-bn-cp-ó-Xv. CXv d±m-¡n-s¡m-ïpÅ Unhn-j³ s_ônsâ hn[n IpSpw-_-§Ä¡v CSn-¯o-bm-sbóv A_vZpð kemw ]d-ªp. taðt¡m-S-Xnsb kao-]n-¡m³ ]Ww thWw. F¦nepw hn[n-¸-IÀ¸v e`n-¨-tijw F´mWv sN¿m³ ]äp-I-sbóv ]cn-tim-[n¡psaóv
A_vZpðkemw ]dªp.


News Submitted: Friday August 26 2011 03:16 PM
   മൂന്ന് വയസുള്ള മകളെ കൊന്ന് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

  ഉമ്മ ഓടിച്ച കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു

  ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തില്‍ വീണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

  പരവനടുക്കത്ത് ക്ലബ്ബിന് തീവെക്കാന്‍ ശ്രമം

  കഞ്ചിക്കട്ടയിലെ കവര്‍ച്ച: പ്രതി വലയില്‍

  കുന്പളയില്‍ വീടിന്‍റെ ഓടിളക്കി എട്ട് പവന്‍ ആഭരണവും അരലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്നു

  ജ്യോതിയുടെ മെഡല്‍ നേട്ടത്തിന് തിളക്കമേറെയാണ്

  നിരവധി അക്രമക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയില്‍

  കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടിയുടെ സ്വര്‍ണമാല ബൈക്കിലെത്തിയ ഹെല്‍മറ്റ് ധാരി തട്ടിപ്പറിച്ചു

  ഉദുമയിലും പാലക്കുന്നിലും അക്രമം: പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും ബസും തകര്‍ത്തു

  റാഞ്ചിയിലും കാസര്‍കോടിന്‍റെ ജ്യോതി തിളങ്ങി

  ആബിദ് കൊലക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതികളെ ഉപ്പ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  മുള്ളേരിയയില്‍ യുവാവ് കുളത്തില്‍ വീണു മരിച്ചു

  എഞ്ചി. കോളേജ് അധ്യാപകന്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

  പാര്‍ത്തകൊച്ചി വനമേഖലയില്‍ തീപിടുത്തം; രണ്ട് ഏക്കറോളം കത്തി നശിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036