To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Saturday April 19 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hnam-\-Zp-c´w: Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]-Sn¡v Btem-N\
   


ImkÀtImSv: \jvS-]-cn-lmcw kw_-Ôn¨v Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]Sn kzoI-cn-¡p-ó-Xn-s\-¸än Btem-Nn-¡m³ Zpc-´-¯nð ac-W-s¸-«-h-cpsS _Ôp-¡Ä tbmKw tNcp-óp. acn-¨-h-cpsS IpSpw-_-¯n\v 75 e£w cq] \ðI-W-sa-óm-bn-cpóp kn¦nÄ s_ônsâ D¯-c-hv. CXmWv FbÀ-C-´y-bpsS lc-Pnsb XpSÀóv Unhn-j³ s_ôv d±m-¡n-b-Xv. CXn-s\-Xnsc kp{]ow tImS-Xnsb kao-]n-¡p-ó-Xns\¸än _Ôp-¡-fpsS tbmKw Btem-Nn-¡pw. A]-I-S-¯nð aI³ acn¨ Bcn-¡m-Sn-bnse A_vZpð kem-amWv t\cs¯ kn¦nÄ s_ônð \nóv hn[n tXSn-bn-cp-ó-Xv. CXv d±m-¡n-s¡m-ïpÅ Unhn-j³ s_ônsâ hn[n IpSpw-_-§Ä¡v CSn-¯o-bm-sbóv A_vZpð kemw ]d-ªp. taðt¡m-S-Xnsb kao-]n-¡m³ ]Ww thWw. F¦nepw hn[n-¸-IÀ¸v e`n-¨-tijw F´mWv sN¿m³ ]äp-I-sbóv ]cn-tim-[n¡psaóv
A_vZpðkemw ]dªp.


News Submitted: Friday August 26 2011 03:16 PM




  വ്യാജ ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തതിന് ആസ്പത്രി പാര്‍ട്ണര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സ്കൂളിലെ അരി മോഷണം: യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

  യുവതിക്കും ഉമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും മര്‍ദ്ദനം

  കോടോം-ബേളൂര്‍ പറക്ലായില്‍ ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചത് കാട്ടുപൂച്ച

  കടുത്തവേദനയുമായി ആസ്പത്രിയിലെത്തിയ ഭര്‍തൃമതിയുടെ തോളില്‍ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച തേള്‍

  പാലക്കുന്നില്‍ യുവാവിന് കുത്തേറ്റു; മൂന്ന് പേര്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

  ഉറൂസിനിടയില്‍ യുവാവിന് നേരെ വധശ്രമം: രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയിലെ ഒ.പി ക്ലിനിക്കിന്‍റെ വാതില്‍ പൊളിച്ചു നീക്കി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നീക്കം

  പാന്പുകടിയേറ്റ് നാലുവയസുകാരന്‍ മരിച്ചു

  ആലംപാടി സ്കൂളില്‍ നിന്ന് 5 ചാക്ക് അരി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി; രണ്ട് ചാക്ക് അരി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍

  സ്വര്‍ണബിസ്ക്കറ്റുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കുന്പള സ്വദേശിയുടെ 2.40 ലക്ഷം രൂപയുമായി മുങ്ങിയ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് തിരയുന്നു

  പെയിന്‍റിങ്ങിനിടയില്‍ ഏണിയില്‍ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ ബന്തിയോട് സ്വദേശി മരിച്ചു

  ജ്യോത്സ്യരെ നഗ്നചിത്രം കണി കാട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ യുവാക്കളെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു

  യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

  കാറിലെത്തിയ രണ്ടംഗസംഘം കുഴല്‍ക്കിണര്‍ മോട്ടോര്‍ കവര്‍ന്നു




Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741