To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 18 September 2014
News updated: Wednesday September 17 2014 03:22 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hnam-\-Zp-c´w: Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]-Sn¡v Btem-N\
   


ImkÀtImSv: \jvS-]-cn-lmcw kw_-Ôn¨v Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]Sn kzoI-cn-¡p-ó-Xn-s\-¸än Btem-Nn-¡m³ Zpc-´-¯nð ac-W-s¸-«-h-cpsS _Ôp-¡Ä tbmKw tNcp-óp. acn-¨-h-cpsS IpSpw-_-¯n\v 75 e£w cq] \ðI-W-sa-óm-bn-cpóp kn¦nÄ s_ônsâ D¯-c-hv. CXmWv FbÀ-C-´y-bpsS lc-Pnsb XpSÀóv Unhn-j³ s_ôv d±m-¡n-b-Xv. CXn-s\-Xnsc kp{]ow tImS-Xnsb kao-]n-¡p-ó-Xns\¸än _Ôp-¡-fpsS tbmKw Btem-Nn-¡pw. A]-I-S-¯nð aI³ acn¨ Bcn-¡m-Sn-bnse A_vZpð kem-amWv t\cs¯ kn¦nÄ s_ônð \nóv hn[n tXSn-bn-cp-ó-Xv. CXv d±m-¡n-s¡m-ïpÅ Unhn-j³ s_ônsâ hn[n IpSpw-_-§Ä¡v CSn-¯o-bm-sbóv A_vZpð kemw ]d-ªp. taðt¡m-S-Xnsb kao-]n-¡m³ ]Ww thWw. F¦nepw hn[n-¸-IÀ¸v e`n-¨-tijw F´mWv sN¿m³ ]äp-I-sbóv ]cn-tim-[n¡psaóv
A_vZpðkemw ]dªp.


News Submitted: Friday August 26 2011 03:16 PM
  പന്പ്വെല്ലില്‍ മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശിയുടെ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് പൊലീസുകാരന്‍ മരിച്ചു

  മംഗലാപുരം റൂട്ടില്‍ യാത്ര ദുരിതമാകുന്നു; കുഴിയില്‍ വീണ് ആംബുലന്‍സ് മറിഞ്ഞു

  തീവണ്ടിയില്‍ ചാടിക്കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയും യുവാവും പ്ലാറ്റ് ഫോമിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു

  മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ അസഭ്യപ്രയോഗം; ജയരാജന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു

  യുവതിയെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം; മദ്യപസംഘത്തെ തിരയുന്നു

  പ്രവീണിന്‍റെ അപകട മരണം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും നിറഞ്ഞാടി; വര്‍ണമഴയായി ശോഭായാത്രകള്‍

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  ബേഡകം: ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനാകാതെ സി.പി.എം നേതൃത്വം കുഴങ്ങുന്നു

  കലുങ്കുകള്‍ തകര്‍ന്നു; അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

  20 കിലോ ചന്ദനവുമായി കാലിച്ചാനടുക്കം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  കായികാധ്യാപകന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

  നെഞ്ചിടിച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍; അപ്പോഴും ആ വാപ്പ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഇല്ല, എന്‍റെ മകന്‍ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയാവില്ല

  ടാങ്കര്‍ ലോറികളുടെ മത്സര ഓട്ടം പതിവായി; അപകടങ്ങളും

  ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി; ശോഭായാത്രകള്‍ വൈകിട്ട്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036