To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hnam-\-Zp-c´w: Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]-Sn¡v Btem-N\
   


ImkÀtImSv: \jvS-]-cn-lmcw kw_-Ôn¨v Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]Sn kzoI-cn-¡p-ó-Xn-s\-¸än Btem-Nn-¡m³ Zpc-´-¯nð ac-W-s¸-«-h-cpsS _Ôp-¡Ä tbmKw tNcp-óp. acn-¨-h-cpsS IpSpw-_-¯n\v 75 e£w cq] \ðI-W-sa-óm-bn-cpóp kn¦nÄ s_ônsâ D¯-c-hv. CXmWv FbÀ-C-´y-bpsS lc-Pnsb XpSÀóv Unhn-j³ s_ôv d±m-¡n-b-Xv. CXn-s\-Xnsc kp{]ow tImS-Xnsb kao-]n-¡p-ó-Xns\¸än _Ôp-¡-fpsS tbmKw Btem-Nn-¡pw. A]-I-S-¯nð aI³ acn¨ Bcn-¡m-Sn-bnse A_vZpð kem-amWv t\cs¯ kn¦nÄ s_ônð \nóv hn[n tXSn-bn-cp-ó-Xv. CXv d±m-¡n-s¡m-ïpÅ Unhn-j³ s_ônsâ hn[n IpSpw-_-§Ä¡v CSn-¯o-bm-sbóv A_vZpð kemw ]d-ªp. taðt¡m-S-Xnsb kao-]n-¡m³ ]Ww thWw. F¦nepw hn[n-¸-IÀ¸v e`n-¨-tijw F´mWv sN¿m³ ]äp-I-sbóv ]cn-tim-[n¡psaóv
A_vZpðkemw ]dªp.


News Submitted: Friday August 26 2011 03:16 PM
  ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

  പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  കാസര്‍കോട്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍

  ബേരിപദവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണം: പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  എല്‍.ഡി.എഫ് പതിനാലില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടും- കോടിയേരി

  അന്തര്‍ സംസ്ഥാന കവര്‍ച്ചാ സംഘം പിടിയില്‍

  ഉപ്പള കണ്ണാടിപ്പാറയില്‍ ബി.ജെ.പി-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംഘട്ടനം; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട വീട്ടുവേലക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

  പ്രസവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചു

  ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മാറ്റല്‍; നാളെ മുതല്‍ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങ്

  വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുന്നു; സൈബര്‍സെല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

  ഗള്‍ഫുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിത ബാധിതന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  വൃദ്ധ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

  നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. പി.വി കേളു അന്തരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741