To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 21 April 2014
News updated: Monday April 21 2014 03:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday August 23 2011 09:38 PM

I®nñmsX P\n¨v acn¨ Ip«nbpsS Nn{Xw amXr-`qan BgvN-¸-Xn-¸nsâ apJ-Nn{Xw
   


tImgn-t¡mSv: amXr-`qan BgvN-¸-Xn-¸nsâ ]pXnb e¡-¯nð D¯-c-tZ-i-¯nð {]kn-²o-I-cn¨ F³tUm-kÄ^m³ Nn{Xw apJ-Nn-{Xambn.F³tUm-kÄ^m³ taJ-e-bnse bphXn {]k-hn¡p-Ibpw aWn-¡q-dp-IÄ¡Iw ac-W-s¸-Sp-Ibpw sNbvX Ipªnsâ Nn{X-amWv amXr-`qan BgvN-¸-Xn-¸nsâ ]pXnb e¡-¯nð apJ-Nn-{X-ambn A¨-Sn-¨p-h-ó-Xv. D¯-c-tZiw dnt¸mÀ«À jm^n sXcp-h¯v ImkÀtImSv P\-dð Bkv]-{Xn-bnð \nóv ]IÀ¯-b-XmWo Nn{Xw. "hnj-hm-ZnIÄ¡v Hcp Xpdó I¯v' Fó Xe-s¡-«nð s{]m^. Fw.F. dlvam³ Fgp-Xnb IhÀ tÌmdn-s¡m-¸-amWv Cu Nn{Xw tNÀ¯n-«p-Å-Xv. I®p-sI-«nb tImS-Xn¡pw I®p-Im-Wm¯ `c-W-Iq-S-¯n\pw I®p aª-fn-¨p-t]mb hn]-Wn¡pw apón-te¡v Fw.F. dlvamsâ kXy-hmMv aqew Fó apJ-hp-c-tbm-sS-bmWv amXr-`qan teJ\w {]kn-²o-I-cn¨ncn¡p-ó-Xv.


News Submitted: Tuesday August 23 2011 01:17 PM

News Updated on: Tuesday August 23 2011 09:38 PM
  വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുന്നു; സൈബര്‍സെല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

  ഗള്‍ഫുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിത ബാധിതന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  വൃദ്ധ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

  നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. പി.വി കേളു അന്തരിച്ചു

  കള്ളനെ പിടിക്കാന്‍ കാത്തിരുന്ന നാട്ടുകാരുടെ വലയില്‍ വീണത് പൊലീസുകാരന്‍

  ഗള്‍ഫില്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങാന്‍ 23.5 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചതിന് കേസ്

  ദേളിയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് 80,000 രൂപയും മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും മോഷണം പോയി

  കാസര്‍കോട് അഴിമുഖത്ത് നിന്ന് മണല്‍തിട്ട ഇടിച്ച് അനധികൃത മണല്‍ കടത്ത് വ്യാപകമായി

  മഡ്ക്ക ചൂതാട്ടം കൊഴുക്കുന്നു; രണ്ടുപേര്‍ കൂടി പിടിയില്‍

  വ്യാജ ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തതിന് ആസ്പത്രി പാര്‍ട്ണര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സ്കൂളിലെ അരി മോഷണം: യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

  യുവതിക്കും ഉമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും മര്‍ദ്ദനം

  കോടോം-ബേളൂര്‍ പറക്ലായില്‍ ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചത് കാട്ടുപൂച്ച

  കടുത്തവേദനയുമായി ആസ്പത്രിയിലെത്തിയ ഭര്‍തൃമതിയുടെ തോളില്‍ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച തേള്‍
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741