To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 31 March 2015
News updated: Tuesday March 31 2015 02:54 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday August 21 2011 02:07 PM

bq¯v eoKv {]hÀ¯-IÀs¡-Xnsc tIkvN Xmeq¡v kss¹ Hm^o-kn-se-¯nb bph-Xn-bpsS Nn{Xw ]IÀ¯nb Hm^okv Poh-\-¡m-c³ Ad-Ìnð
   


bph-Xn-bpsS Nn{Xw samss_ð t^mWnð ]IÀ¯nb Xmeq¡v kss¹ Hm^o-knse Poh-\-¡m-c³ Pb-{]-Im-ins\ s]meokv AdÌv sNbvXp-sIm-ïp-t]m-Ipóp
ImkÀtImSv: Xmeq¡v kss¹ Hm^o-knð tdj³ ImÀUv hm§m-s\-¯nb bph-Xn-bpsS Nn{Xw Poh-\-¡m-c³ samss_ðt^m-Wnð ]IÀ¯n. hnh-c-a-dn-sª-¯nb apÉnw bq¯veoKv {]hÀ¯-IÀ Hm^okv D]-tcm-[n-¨p. Poh-\-¡m-cs\ ]nóoSv Su¬ s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp. Hm^okv AXn-{I-an¨v Ibdn HutZym-KnI IrXy-\nÀh-lWw XS-Ê-s¸-Sp-¯n-sbó ]cm-Xn-bnð bq¯v eoKv {]hÀ¯-IÀs¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p. Xmeq¡v kss¹ Hm^o-knse Fð.-Un.-¢À¡v Icn-sh-ÅqÀ ]p¯q-cnse Pb-{]-Im-ins\ (30)bmWv Ad-Ìp-sN-bvX-Xv.
Cóse D¨¡v aqóp-a-Wn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. \mb-òmÀaqe bph-Xn-bpsS Nn{X-amWv Pb-{]-Imiv samss_ð t^mWnð ]IÀ¯n-b-Xv. bphXn _Ôp-hn-s\m-¸-amWv tdj³ ImÀUv hm§m-s\-¯n-b-Xv. t^mt«m-sb-Sp-¡p-óXv Iï-Xns\ tNmZyw-sN-bvX-t¸mÄ Pb-{]-Imiv bph-Xn-tbmSv X«n-¡-b-dp-Ibpw I¿n-ep-ïm-bn-cpó tcJ-IÄ apJ-t¯¡v hen-s¨-dn-bp-Ibpambn-cp-óp. kw`-h-a-dnªv apÉnw bq¯v eoKv {]hÀ¯-IÀ Hm^okv D]-tcm-[n-¨Xv kwLÀj-¯n-\n-S-bm-¡n. hnh-c-a-dnªv s]meokpw F¯n. ]nóoSv s]meokv Pb-{]-Im-ins\ IÌ-Un-bn-se-Sp-¯-tXmsS bq¯v eoKv {]hÀ¯-IÀ ]ncn-ªp-t]m-bn. CtX Poh-\-¡m-c³ tdj³ ImÀUn\v Hm^o-kn-se-¯pó kv{XoI-f-S-¡-ap-Å-htcmSv X«n¡bdpóXmbn ]cm-Xn-bp-ïv. Hm^okv D]-tcm-[n-¡p-Ibpw HutZym-KnI IrXy-\nÀh-lWw XS-Ê-s¸-Sp-¯p-Ibpw sNbvX kw`-h-¯nð Xmeq¡v kss¹ Hm^o-kÀ Fw.hn. cma-Ir-jvWsâ ]cm-Xn-bnð bq¯v eoKv {]hÀ¯-I³ lk-\-S¡w Hcp-kwLw {]hÀ¯IcpsS t]cnð s]meokv tIsk-Sp¯p.

Xmeq¡v kss¹ Hm^o-kn-ð D]-tcm-[-¯n-s\-¯nb bq¯veoKv {]hÀ¯-IÀ s]meokpambn kwkm-cn-¡póp


News Submitted: Sunday August 21 2011 01:51 PM

News Updated on: Sunday August 21 2011 02:07 PM
Comments
this stupid fellow is acting like senior officer, not behaving politely with customers,he is thinking that supply office is his family property, customers have a lot of complaint against its employees
- RAZIA ,kasaragod


edil ara supply office staff????
- Gopinath ,Bahrain


dear Mr Gopi, Don;t use " edi" like this words
- SHAMEEM ,doha qatar


hello mohammed read carefully thats not edi edil understand.?
- rajesh ,kasaragod


haha... SHAMEEM... "EDI" ennalla "ITHIL" ENNAANU Mr. Gopinath uddeshechathu.. check properly...
- Anil ,Dubai


As per Mis. Raziya, some times they are thinking they are the owners of govt. properties. but they should keep in their mind, they are govt. servents only. Once i called PSC kasaragod office regarding the rank list for my sister. One gentleman attend the line and shouting me. Some body dont have the manners to talk to the public.It is too much..
- Anil ,Dubai


evaneppoleyulla chettakale adichu parathamayirunille leagukarkku...Police onnum cheyylla.
- sameer ,kasaraod ,Sharjah
  കുഞ്ചത്തൂരില്‍ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മത്സ്യതൊഴിലാളി മരിച്ചു; ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  മോഷ്ടിച്ച 12 ബൈക്കുകളുമായി ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റില്‍

  പൊലീസുകാരന്‍ താമസസ്ഥലത്ത് തളര്‍ന്നുവീണ് മരിച്ചു

  വീണ മൊബൈല്‍ ഫോണെടുക്കാന്‍ ചാടിയിറങ്ങിയ യുവാവ് ട്രെയിനിനടിയില്‍ പെട്ട് മരിച്ചു

  വൈകുന്തോറും നെഞ്ചിടിപ്പേറുന്നു; യമനില്‍ നിന്ന് ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്

  റിവാര്‍ഡുകള്‍ കാത്തിരിക്കെ പൊലീസുകാര്‍ക്ക് കിട്ടിയത് സസ്പെന്‍ഷന്‍

  പെരിയാട്ടടുക്കത്ത് തീക്കളി; സി.പി.എം നേതാവിന്‍റെ ബൈക്കും ബി.ജെ.പി നേതാവിന്‍റെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പും കത്തിച്ചു

  മുള്ളേരിയ-കുന്പള റോഡ് പണി തീരും മുന്പേ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു

  പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് റാണിപുരം യാത്ര

  പണമടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഷൂ;ലഭിച്ചത് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

  പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ യുവാവ് തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ചു

  അമ്മയെയും മകളെയും അക്രമിച്ച് യുവാവ് സ്വയം വെട്ടി

  സൂര്യതാപം: മാങ്ങാട് സ്വദേശിക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

  നാട് കുടിവെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുന്പോള്‍ പൊവ്വലില്‍ ജലം പാഴാവുന്നു

  കാസര്‍കോടിന് സാഹസിക വിരുന്നൊരുക്കി ലൂസിയ ഓട്ടോക്രോസ് സമാപിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036